فاطمه طاهریان

Fatemeh Taherian
29 - پیام , 6454 - نظر

تاریخ شمسی به میلادی

لطفا اگر قصد استفاده از این الگوریتم را دارید حتما مطلبی که با عنوان تذکردر وبلاگم قرار داده ام را بخوانید


الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی :

در این الگوریتم می خواهیم تاریخ میلادی معادل با تاریخ شمسی داده شده را بدست آوریم.

برای بدست آوردن سال میلادی معادل کافی است سال شمسی را با 621 جمع کنیم .
مهمترین قسمت نوشتن این الگوریتم تشخیص کبیسه بودن سال است .

برای این کار اگر سال بدست آمده بر100و400 بخشپذیر باشد" یا بر" 100 بخشپذیر نباشدو بر 4 بخشپذیر باشد" آنگاه سال کبیسه است ، در غیر این صورت سال کبیسه نیست.

حال دو حالت پیش می آید:

  • سال کبیسه باشد.

در این حالت اول فروردین را برابر با 20 مارس قرار می دهیم.
برای معین کردن ماه و روز ابتدا مشخص می کنیم که روز داده شده چندمین روز سال است و 12 روز از تعداد روزها کم می کنیم، این کار را برای این انجام می دهیم که روزها را اول ماه"آوریل" محاسبه کنیم.
اگر تعداد روزها کمتر از 12 باشد آنگاه روز مورد نظردر ماه مارس قرار می گیرد و روز معادل از جمع شدن همان روز داده شده با19 بدست می آید.

می دانیم که در سال کبیسه ماه فوریه "29"روزه می شود ، در این صورت در محاسبه ماه میلادی باید آن را لحاظ کنیم ، با توجه به این که محاسبه  از ماه آوریل انجام می شود ، از ماه فوریه سال بعد برای محاسبه ماه میلادی استفاده می شود ،پس باید شرطی قرار دهیم که در صورت کبیسه شدن سال بعد ، فوریه را 29 روزه حساب کند.

  • سال کبیسه نباشد.

در این حالت اول فروردین را برابر با 21 مارس قرار می دهیم.
برای معین کردن ماه و روزابتدا مشخص می کنیم که روز داده شده چندمین روز سال است و 11روز از تعداد روزها کم می کنیم ، این کار را برای این انجام می دهیم که روزها رااول ماه"آوریل"lمحاسبه کنیم.
اگر تعداد روزها کمتر از11 باشد آنگاه روز مورد نظردر ماه مارس قرار می گیرد و روز معادل از جمع شدن همان روز داده شده با20 بدست می آید.

حال اگر تعداد روزها بیشتر از 12 یا 11 شد، تعداد روزهای ماهها رابه ترتیب از" آوریل" تا"ژانویه" از کل روزها کم می کنیم .
این تفاضل را تا زمانی ادامه می دهیم تا باقیمانده از تعداد روزهای ماه بعد (که تفاضل بعدی را تشکیل می دهد) کمترشود .
ازتعداد این تفاضل ها برای بدست آوردن ماه میلادی استفاده می کنیم.
حال اگر این تعداد بیشتر از 8 شود به این معنی است که در سال بعد قرارگرفته ایم و برای بدست آوردن ماه باید 8واحد ازتعداد تفاضل ها کم کنیم ویک واحد به سال اضافه کرد و در صورتی که کمتر از 8 شد باید 4 واحد به  آن اضافه کنیم( زیرا از"آوریل" شروع کردیم ) تا به ماه معادل برسیم.

 

 

شبه کد الگوریتم:

0.آرایه زیر را برای نگهداری ماههای میلادی تعریف می کنیم:

  miladiMonth[12] ={30,31,30,31,31,30,31,30,31,31,28,31}
  miladiMonthLeap[12]= {30,31,30,31,31,30,31,30,31,31,29,31};

1. ورودی ها---------ShamsiYear,ShamsiMonth,ShamsiDay
2.miladiYear = ShamsiYear + 621
3. اگر ((miladiYear % 100)!= 0&&(miladiYear % 4) == 0 یا
((miladiYear % 100)== 0 && (miladiYear % 400) == 0))آنگاه

     اول فروردین = 20 /3(سال کبیسه است.)
     marchdaydiff = 12        //اختلاف روز با ماه مارس
در غیر اینصورت
     اول فروردین = 21/3(سال کبیسه نیست.)
     marchdaydiff = 11      //اختلاف روز با مارس

4.اگرShamsiMonth بین 1 تا 6 باشدآنگاه
     dayCount = ((ShamsiMonth-1) * 31) + ShamsiDay
در غیر اینصورت
     dayCount =(6 * 31) + ((ShamsiMonth - 7) * 30) + ShamsiDay

5.اگر(dayCount<marchdaydiff) آنگاه

  miladiDay = dayCount + (31 - marchDayDiff);
  miladiMonth = 3;
  miladiYear = miladiYear;

درغیر اینصورت

   remainDay = dayCount - marchDayDiff;

.6متغیری مانند "i"را به عنوان یک شمارنده تعریف می کنیم و مقدار اولیه آن را برابر با "0"قرار می دهیم
7.اگر سال بعد(میلادی) کبیسه نیست:

  while ((remainDay > miladiMonth[i]))
  {
    remainDay = remainDay - miladiMonth[i];
    i++
  };

در غیر اینصورت(اگر سال بعد کبیسه است)

     while ((remainDay > miladiMonthleap[i]))
    {
       remainDay = remainDay - miladiMonthLeap[i];
       i++
    };

miladiDay = remainDay;.8.

9. اگر(i>8) (دقت کنید که از آوریل شروع کردیم)آنگاه

   miladiMonth = i - 8;
   miladiYear =  miladiYear + 1;

در غیر اینصورت

   miladiMonth = i + 4;
   miladiYear= miladiYear

10.چاپ کن :miladiYear,miladiMonth,miladiDay


 

 

پیاده سازی الگوریتم به زبان c :
 

typedef struct _MILADIDATE
{
 int         iYear;
 int         iMonth;
 int         iDay;
}MILADIDATE;

MILADIDATE ShamsiToMiladi(int ShamsiMonth,int ShamsiDay,int ShamsiYear)
{

MILADIDATE    miladiDate;
int           marchDayDiff, remainDay;
int           dayCount, miladiYear, i;
 

// this buffer has day count of Miladi month from April to January for a none year.

int miladiMonth[12]  =  {30,31,30,31,31,30,31,30,31,31,28,31};
miladiYear = ShamsiYear + 621;

//Detemining the Farvardin the First

if((MiladiIsLeap(miladiYear))
{
//this is a Miladi leap year so Shamsi is leap too so the 1st of Farvardin is March 20 (3/20)
  marchDayDiff = 12;
}
else
{
//this is not a Miladi leap year so Shamsi is not leap too so the 1st of Farvardin is March 21 (3/21)
  marchDayDiff = 11;
}

// If next year is leap we will add one day to Feb.
if(MiladiIsLeap(miladiYear+1)))
{
miladiMonth[10] = miladiMonth[10] + 1; //Adding one day to Feb
}

//Calculate the day count for input shamsi date from 1st Farvadin

if((ShamsiMonth>=1)&&( ShamsiMonth<=6))
 dayCount = ((ShamsiMonth-1) * 31) + ShamsiDay;
else
 dayCount =(6 * 31) + ((ShamsiMonth - 7) * 30) + ShamsiDay;

//Finding the correspond miladi month and day

if (dayCount <= marchDayDiff) //So we are in 20(for leap year) or 21for none leap year) to 31 march
{
 miladiDate.iDay = dayCount + (31 - marchDayDiff);
 miladiDate.iMonth = 3;
 miladiDate.iYear=miladiYear;
}
else 

{
 remainDay = dayCount - marchDayDiff;


  i = 0; //starting from April

while ((remainDay > miladiMonth[i]))
{
 remainDay = remainDay - miladiMonth[i];
 i++;
}
 miladiDate.iDay = remainDay;

if (i > 8) // We are in the next Miladi Year
{
 miladiDate.iMonth = i - 8;
 miladiDate.iYear =  miladiYear + 1;
}
else
{
 miladiDate.iMonth = i + 4;
 miladiDate.iYear =  miladiYear;
 }

}

 return miladiDate;
}

// the function check a miladiyear is leap or not.
BOOL MiladiIsLeap(int miladiYear)
{
if(((miladiYear % 100)!= 0 && (miladiYear % 4) == 0) || ((miladiYear % 100)== 0 && (miladiYear % 400) == 0))
  return TRUE;
else
  return FALSE;
}

 

ارسال شده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۸۴ - 2:15 عصر

نظرات

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

می خواستم از الگوریتم هایی که گذاشتید تشکر کنم . مسئله مرا حل کرد.
فقط دو مورد زیر را اصلاح نمایید:

in function MiladiToShamsi
the initial value for farvardinDayDiff=79

in function ShamsiToMiladi
edit following
else
remainDay = dayCount - marchDayDiff;
to
else
{ remainDay = dayCount - marchDayDiff;


امیدوارم همیشه موفق باشید باز هم مرسی :)
۳۱ خرداد ۱۳۸۴ - 8:52 عصر | سحر

# پاسخ به سحر  

از تذکرهایی که دادید ممنونم ،این دو مورد را هم اصلاح کردم
۱۳ تیر ۱۳۸۴ - 7:24 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام و خسته نباشید خدمت شما
اوا اینکه من میخوساتم ببینم توی اکسس 2000 و در ویندوز 2000
چطوری میشه از این روش شما استفاده کرد ؟
با استفاده از اکتیوایکس یا دی ال ال ها یا به صورت تعریف ماجول توی اکسس ؟
ممنون میشم . کارم خیلی گیر هست . اگه جواب بدین
خداحافظ و ناصر شما
۱۱ آذر ۱۳۸۴ - 12:00 عصر | mohsen

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام
خسته نباشید
آقا من زیاد کامپیوتری نیستم در صورت امکان به زبان ساده برام توضیح بدید وقتی می‌خواهم در اکسس تاریخ به شمسی نشان داده شود چکار کنم مثلا در فرمها و گزارشات.
اگر لطف کنید خیلی ممنون میشم
نیاز فوری
متشکرم
۱۳ اسفند ۱۳۸۴ - 1:48 صبح | علی زرگر

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام.
متاسفانه من سعی کردم برنامه رو compile کنم با salford
ولی نشد. error داد.
یه چک بکنید مشکلی نداشته باشه.
ممنون
۱۴ اسفند ۱۳۸۴ - 10:38 عصر | حسین

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام.
من یه سوال خیلی خیلی واجب دارم که خواهش می کنم فقط زود جواب بدهید
در این الگوریتم برای تبدیل تاریخ 1/1/1 شمسی به میلادی و بلعکس جواب نمی دهد
لطفا جواب دهید با تشکر.
۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 12:18 عصر | محمد حسن امراللهی

# توجه کنید  

من در مطبی با عنوان"تذکر" که در صفحه اول وبلاگم قابل مشاهده است ،توضیح داده ام که این الگوریتم برای چه سالهایی کار می کند و علت این امر را هم توضیح داده ام .

لطفا اگر قصد استفاده از این الگوریتم را دارید حتما آن را مطلب را بخوانید

متشکرم
۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 12:52 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

aghe momkene in barnamaro tabdil be zabane vb konid va be mailam befrestid
mamnon misham
ma bayad ta 2 roz dighe be vb tahvil bedim na c
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 5:46 عصر | hoossien

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

لطفا برنامه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و همچنین تشخیص سال کبیسه را به زبان پاسکال بنویسید
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 1:37 عصر | سما

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

این برنامه را بگیرید و هر چی تاریخ دارین تبدیل کنید.
http://files.oxinsoft.com/shamsical/shamsic.exe
۸ تیر ۱۳۸۵ - 2:59 عصر | ایرج

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی (مشكل در سورس كد)  

سلام ... می خواستم یه چند تا نكته رو بگم
یكی اینكه در این سورسی كه نوشتید از متغیر Farvardin استفاده شده ولی هیچ جا از مقدار های اون استفاده ای نشده ...
مورد بعدی اینه كه در یه قسمت كه if هست اگر قسمت if اجرا بشه متغیر remainDay مقدار دهی نمی شه ،
و فقط در صورت اجرای قسمت else مقدار دهی می شه ... بعد از این if شما اومدید بر حسب remainDay ،
while تعریف كردید كه در این صورت ممكنه متغیر remainDay مقدار دهی نشده باشه و در این صورت قسمت while با error مواجه می شه ... امیدوارم كه این مطالب به كمك كردن و بهینه سازی كدتون كمك كنه ... فرهاد سخایی
۲۹ تیر ۱۳۸۵ - 7:53 عصر | فرهاد سخایی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام
راستش من خیلی سعی کردم که کنترلی درست کنم تا تاریخ شمسی را دقیق حساب کند ولی هنوز موفق نشده ام.
سالها دو نوع کبیسه دارند:
1- کبیسه صغیر که هر 4 سال یک بار اتفاق می افتد
2- کبیسه کبیر که زمان مشخصی ندارد. 37 سال و 33 سال اتفاق می افتد.
ترتیب آن به صورت ... , 33 , 37 , 37 , 33 , 37 , 37 , 33 , 37 , 37 , 33 , 37 , ... و این روند تکرار می شود.
(طبق محاسبات من)
وی الگوریتم شما به طور ثابت هر 33 سال کبیسه کبیر اتفاق می افتد.

بر اساس محاسبات شما سال 75 کبیسه کبیر اتفاق افتاده است ولی طبق محاسبات من سال 55 کبیسه کبیر اتفاق افتاده و سال 88 نیز اتفاق می افتد. من در مورد صحت الگوریتم شما و روش خودم دوچار مشکل شده ام و تقویم های سال قبل را در اختیار ندارم. اگر زحمتی نیست و ابزار لازم را در اختیار دارید در این مورد تحقیق کنید و مرا راهنمایی کنید.

متشکرم
۲۱ مرداد ۱۳۸۵ - 8:30 صبح | علی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام
از برنامتون ممنون
ولی تقویم جلالی سال 1408رو سال کبیسه می دونه ولی برنامه شما سال 1407رو
چرا؟ و کدام درست است؟
۱۱ بهمن ۱۳۸۵ - 1:42 عصر | سعید

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

برنامه خیلی خوبی ارائه دادید موفق و موید باشید.
۲۵ بهمن ۱۳۸۵ - 10:37 صبح | الهه

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام عزيزم خواهش ميكنم خيلي زود جواب من را بده فردا صبح بايد تحويل بدهم.
نمي دانم چرا برنامه error ميدهد هم شمسي به ميلادي و هم ميلادي به شمسي خيلي ممنون خدا حافظ.
۲۵ بهمن ۱۳۸۵ - 4:31 عصر | سارا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

baba jan cheghad tarikh migin.khob nazaraate ghabli ro ham ye nigah bendazid in nevisande bande khoda narahat mishe hey shoma goftid felan tarikh ro tabdil kone.
aslan berid be adresse zir va ye File be Esme JalaliCalender.msi ro download konid bad har tarikhio be har tarikhi tabdil mikone.
http://www.esnips.com/web/mVideos
۱۳ خرداد ۱۳۸۶ - 1:39 صبح | greeting

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

دوست عزیز باید بگم که این برنامه هم درست کار نمیکنه
یعنی تاریخ رو درست نمیده
میتونی امتحان کنی
تاریخ 2004/3/4 رو با این برنامه به شمسی تبدیل کن و بعد یه سر به تقویم بزن
الگوریتم بالا هم درست کار نمیکنه چون تو محاسبه سالهای کبیسه مشکل داره
ولی برنامه تبدیل تاریخ که تو این(http://radcom.ir/weblog/fatemeh/) صفحه معرفی شده کاملتره
۲۱ خرداد ۱۳۸۶ - 1:59 عصر | حمید

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام خدمت شما دوستان عزیز. اگر قصد تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی و قمری و یا تبدیل هجری شمسی به هجری قمری و میلادی را دارید ، اگر نرم افزار تقویم فارسی را دانلود کنید نه تنها میتونید این کار رو انجام بدین بلکه با یه تیر چند نشون زدین!!! میتونید امتحان کنید! لینک دانلودشم اینه http://www.netpc.ir/PCalendar/PCalendar_setup.exe
یا ورژن گرافیکال از همون سریش
http://www.netpc.ir/PCalendar/PCalendar2.exe
این نرم افزار همیشه به روز میشه بنابراین اگر نسخه قدیمی تر آن را دارید آن را بروز کنید تا امکاناتتان به روز بشه
با تشکر فراوان.
۱۶ شهریور ۱۳۸۶ - 3:27 صبح | محمود عرب سعیدی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام من دنبال يك برنامه خوب و راحت ميگردم براي تبديل تاريخ شمسي به ميلادي اگه در اسرع رژوقت به دادم برسين ممنون ميشم يا اسم سايتي روكه ميتونم اين برنامرو پيدا كنم بگين ممنون ميشم
۱۹ آبان ۱۳۸۶ - 2:49 عصر | سعيد

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام خسته نباشید...من به تازگی برای نوشتن یک برنامه نیاز به استفاده از الگوریتم شما شدم و برای زبانی که برنامه می نوشتم کل سورس کد شما را دیکد کردم اما متاسفانه برای مثال برای (1/1/1386 به شمسی)در پاسخ میشود(0/4/2007 به میلادی یعنی 0 اپریل 2007 که غلط است)اگر به قسمت نظرات به پاسخ اقای فرهاد سخایی مراجعه کنید همین مشکل را توضیح داده اند...
با سپاس منتظر پاسخ شما در این وبلاگ یا ایمیلتان هستم.
۲ اسفند ۱۳۸۶ - 9:31 صبح | امین

# پاسخ به: امین  

سلام
اشکالاتی که آقای فرهاد سخایی بیان کرده بودند و باعث اشتباه درمحاسبه تاریخ می شد را بر طرف کردم تنها مشکل در این بود که در یک if به جایremainDay ، مقدار روز میلادی را قرار داده بودم ! چند مشکل کوچک دیگر نیز داشت که بر طرف شدند .
از توجه تان سپاسگذارم و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.
۳ اسفند ۱۳۸۶ - 2:15 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: پاسخ به امین  

سلام،وقتتون بخیر
اول سپاس بخاطر توجه سریعتون و دوم اینکه متاسفانه باز هم برنامه برای تبدیل اول فروردین 1386 به جای رسیدن به 21 مارچ 2007 به 21 اپریل 2007 اشاره میکند که اشتباه است!! من احساس میکنم به این قسمت باید توجه کرد:
if (i > 8) // We are in the next Miladi Year
{
miladiDate.iMonth = i - 8;
miladiDate.iYear = miladiYear + 1;
}
else
{
miladiDate.iMonth = i + 4;
miladiDate.iYear = miladiYear;
}

در تریسی که من کردم تا قبل از این قسمت پاسخ نهایی درست است اما چون remainday=21 است و کمتر از تمام ماههای میلادیست مقدار i همان صفر میماند که در کد بالا باعث مقدار دهی imonth=0+4 میشود و ماه از مارچ به اپریل تبدیل میشود!!

متاسفانه چون از ابتدا تنها الگوریتم را کد کرده ام زیاد از آن سر در نمی آورم پس عذر خواهی من را به خاطر سوالات بسیارم ببخشید :)

منتظر پاسختان هستم...
وقت بخیر
۳ اسفند ۱۳۸۶ - 9:34 عصر | امین

# پاسخ به: امین  

سلام
موضوعی که بیان کرده اید بررسی کردم و متوجه شدم تمام مشکلاتی که شما به آن برخوردید و آقای سخایی به آن اشاره کرده اند تنها از وجو د یک "{ "اضافه بعد از سومین else ایجاد شده است برای درست کار کردن الگوریتم
در قسمت
(if (dayCount <= marchDayDiff
مقدار miladiDate.iDay = dayCount + (31 - marchDayDiff)
را قرار دهید و در else مربوط به آن { اشتباه را بردارید و آن را قبل از
return miladiDate; قرار دهید.
موفق باشید.
۴ اسفند ۱۳۸۶ - 8:12 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: پاسخ به امین  

سلام...و بسیار سپاسگزارم به خاطر وقتی که گذاشتید و سرعتی که در پاسخ دهی داشتید!!
همیشه موفق و سربلند و پیروز باشید.
۵ اسفند ۱۳۸۶ - 7:30 صبح | امین

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام .
میشه الگوریتم (برنامه ای که سال شمسی را به برنامه داده ودر خروجی تقویم سال را بدهد.)برایم میل کنید . یا برای نوشتن ان راهنماییم کنید
ممنون
۱۹ اسفند ۱۳۸۶ - 6:49 عصر | منا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام، یک سوال دارم . چرا در تقویم سال 1387 تاریخ تولد میلادی با تاریخ تولد هجری شمسی افراد همخوانی ندارد ؟ در صورتی که طی سالهای گذشته این حادثه اتفاق نافتاده بود !
۲۷ فروردین ۱۳۸۷ - 5:45 عصر | علی

# پروژه تقویم فارسی به زبان پاسکال  

با سلام من دانشجوی ترم 2 فناوری اطلاعات هستم الان پروژه تقویم فارسی به زبان پاسکال را می خواهم تا یکشنبه بیشتر وقت ندارم از شما ممنون میشم کمکم کنید خواهش میکنم و سال کبیسه هم محاسبه شود
۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 12:27 صبح | شیدا عارف پور

# پاسخ به: شیدا عارف پور  

سلام
متاسفانه پاسکال در زمینه کاری من نیست و در این زمینه نمی توانم کمکی بکنم.
۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 11:39 صبح | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

برنامه خوبی بود من میخواهم از اون برای پروژه پایانیم استفاده کنم
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 1:45 عصر | علی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام
خواهش میکنم الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی را با "VB" به من بدهید . فقط دو روز دیگه وقت دارم و هر چه جستجو کردم با VB پیدا نکردم .

"متشکرم"

Email: barjys_1080@yahoo.co
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 11:17 عصر | نیلوفر

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

ارسال مدارک پاسپورت
۴ خرداد ۱۳۸۷ - 2:43 صبح | احمد احمدی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام وخسته نباشید برنامه خیلی خوبی , میشه آموزشش را هم یاد بدید ممنون می شم!
موفق باشید.
۲۷ تیر ۱۳۸۷ - 7:19 عصر | مائده

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

از سايت پرمحتواتون ممنون.
۱۹ مرداد ۱۳۸۷ - 12:13 عصر | زيبا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

در این جا روش جالبی ارائه شده:
http://kmisagh.blogsky.com/1387/07/12/post-4/
۱۶ مهر ۱۳۸۷ - 4:21 عصر | م

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

بابت برنامه ممنون، فعلا مشکل من رفع کرد.
۲۳ آبان ۱۳۸۷ - 10:14 عصر | فاطمه ک

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

لطفاالگوریتم تبدیل تقویم شمسی به میلادی رابه زبان پاسکال برایم ارسال کنید خواهشمندم هرچه زودتر اقدام کنید
۱۴ آذر ۱۳۸۷ - 1:32 عصر | شیوا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

26 اردیبهشت 1361 هستم لطفآ بفرمایید به میلادی چه تاریخی میشه؟
۲۹ آذر ۱۳۸۷ - 6:52 عصر | عطا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

تبدیل تاریخ آنلاین ke to site gozashtid dorost kar mikoneh
۹ دی ۱۳۸۷ - 3:14 صبح | Ashkan

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

تبدیل تاریخ آنلاین ke to site gozashtid dorost kar mikoneh?
۹ دی ۱۳۸۷ - 3:15 صبح | Ashkan

# تبدیل تاریخ شمسی به میلادی  

خواهشمند تاریخ تولد 1360 به میلادی تبدیل کند
۱۲ بهمن ۱۳۸۷ - 2:15 عصر | احمد

# الگوریتم تبدیل تاریخ میلادی به قمری  

سلام با تشکر از موضوعی که در بالا قرار داده اید ، اما من به دنبال الگوریتم تبدیل تاریخ میلادی به قمری هستم چرا که در اکسس به اون برای بدست آوردن مناسبت های تاریخ شمسی ، میلادی و قمری نیاز دارم البته خود اکسس داره اما دقیق نیست و وقتی تاریخش رو قمری می کنم باز تاریخ میلادی ندارم!
تاریخ میلادی و میلادی به شمسی رو هم دارم فقط میلادی به قمری رو لازم دارم.
ممنون میشم اگه کمکم کنید!
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 11:17 عصر | سید سعید موسوی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

براي کار با تاريخ هاي شمسي قمري و ميلادي سري به اين سايت بزنيد http://www.nano3oft.com
۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - 12:27 عصر | ali

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

خوبه فقط درآخر { رو ببند دوبار بسته میشه به برنامه هلت دقت کن بای
۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - 7:46 عصر | دثغیخدشئ

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

ماه مهر به ميلادي چه ماهي است
۱ شهریور ۱۳۸۸ - 12:49 عصر | ناهيد

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

arar
۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - 5:09 عصر | امیر شهبازی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

ناهيد جون منم گيج شدم..............
۳ مهر ۱۳۸۸ - 1:43 صبح | اميد

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

DFASFAS
۲۸ مهر ۱۳۸۸ - 4:32 عصر | .وئذدذئ

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام خسته نباشید برنامه خوبی بود
من می خواستم بدونم می شه بدون اینکه برنامه ای نوشت در Excel 2003 فرمولی نوشت که این کار را انجام دهد !
متاسفانه فراموش کردم چطور بوده اگه راهنماییم کنید ممنون می شم مرسی
۵ آذر ۱۳۸۸ - 3:19 عصر | hamid

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam.
bebakhshid age momkene narm afzar tabdil baram mail konid
mamnon
۷ آذر ۱۳۸۸ - 11:22 صبح | sara

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

1367/4/13
۱۳ آذر ۱۳۸۸ - 12:39 صبح | جعفر نیکخو

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

1367/04/13
۱۳ آذر ۱۳۸۸ - 12:41 صبح | جعفر نیکخو

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی گلید

ممنون!
۳ دی ۱۳۸۸ - 5:34 عصر | ف

# سورس کد تقویم با برنامه سی  

سلام
برنامه ای تحت C لازم دارم برای پروژه دانشجویی. خودم هر کاری کردم جور در نیومد. لطفا کمکم کنید.
این برنامه باید سالی را برای ورود بگیرد و تقویم یکسال آنرا با احتساب سال کبیسه به ما در یک صفحه نشان دهد.
ممنون میشم کسی به من کمک کنه.
شادی از تهران
۱۰ دی ۱۳۸۸ - 2:27 عصر | شادی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام و خسته نباشيد من دانشجوي کارشناسي ارشد اقليم شناسي هستم در ارتباط با سال ميلادي و شمسي در کارم وقفه اي ايجاد شد ه اگر در اين زمينه راهنماييم کنيد ممنون مي شوم .
با تشکر فراوان

۱۲ بهمن ۱۳۸۸ - 12:24 صبح | شافی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام و خسته نباشيد من دانشجوي کارشناسي ارشد اقليم شناسي هستم در ارتباط با سال ميلادي و شمسي در کارم وقفه اي ايجاد شد ه اگر در اين زمينه راهنماييم کنيد ممنون مي شوم .
با تشکر فراوان

۱۲ بهمن ۱۳۸۸ - 12:25 صبح | شافی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

man 3 tarikh ro mikham ke be miladi lazem daram va nemitunam ba mohasebate shoma hal konam o kheili ham zaruri hast age mohabat konin o baram har 3 tarikh ro mahasebe konin o behem javab bedin kheiliiiiiiiiiiiiiiii mamnun misham ,,,,zende bashid
۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - 4:58 عصر | eqbal

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

tarikh haye shamsi e man ke mikham be miladi tabdil shan ebaratand az 20/11/1387.....29/06/1366......26/06/1375,,,,,,,,,,,,,,az hamkaritun mamnunam
۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - 5:02 عصر | eqbal

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam .....to ro be har chi dustesh darin 3 tarikhe shamsi ro be miladi baram zudtar tabdil konin kheili niaz daram ,,,,nemitunam az in ravesh estefade konam ,,,,,mamnunammmmmmmmmmmbe adresam zud send konid lotfan
۱۵ بهمن ۱۳۸۸ - 12:41 عصر | yadgar

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam
۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - 11:38 صبح | alireza shahbazi

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam baraye estefadeye shakhsi mikhastam.
۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - 11:41 صبح | alireza shahbazi

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام وتشكر ، مي خواستم آسانترين راه تفاضل دو تاريخ در محيط اكسل را برايم توضيح دهيد . با تجديد احترامات . رضا
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 2:04 عصر | غلامرضا رحماني

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam khaste nabashid mishe baraye man be miladi tarjome konid 20/10/1375
بیست/دی/هفتادو پنج
۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - 10:51 عصر | matin

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

این الگوریتم دچار خطای یک روزه برای بعضی بازه های زمانی مشخص هست
مثلا
میلادی : 1935/8/4
شمسی : 12/5/1314

این تاریخها درستند اما از این کد بدست نمیان امتحان کنید.
۲۴ فروردین ۱۳۸۹ - 2:32 عصر | مسعود

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam barname khobi bod be man komak kard va az masule in site mamnonam .
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 3:47 صبح | sara

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

kheily alie
۷ تیر ۱۳۸۹ - 8:55 عصر | mohsen

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam.tarikhe 1373/3/18 be miladi chi mishe?
۱۴ مرداد ۱۳۸۹ - 2:11 صبح | jen

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam, lotfan mikhastam bedonam 30/04/1334 be miladi che rozi mishe?? mersi az shoma
۳۰ مرداد ۱۳۸۹ - 12:20 عصر | shakila

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

lotfan baray soholate karbar ghesmati ra baray neveshtane tarikh shamsi va tabdile an be miladi dar nazar begirid,mamnun
۸ شهریور ۱۳۸۹ - 9:19 صبح | ail

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

من يه برنامه براي اين كار ساختم لطفا ببينيد و نظر دهيد

ابزار تبديل تاريخ هجري خورشيدي و ميلادي
Solar Hejri and Gregorian date converting tool
http://ehsan-eng.mihanblog.com
http://www.ehsan-eng.com
۲۷ شهریور ۱۳۸۹ - 8:15 عصر | EHSAN-ENG

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

tabdile tarikh 1361/11/2 be miladi
۱۴ آذر ۱۳۸۹ - 1:31 عصر | bahar

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

بسیار جالب بود..
۲۶ آذر ۱۳۸۹ - 8:25 عصر | فرشید

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام ممنونم
۲ دی ۱۳۸۹ - 1:09 عصر | فرشته

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام می شه برنامه ی تاریخ شمسی به قمری را نیز بذارید تورو خدا زود جواب بدید برام خیلی مهمه........
۷ دی ۱۳۸۹ - 6:28 عصر | مهدیس

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

تاریخ ماه تولدسال میلادی خودم را می خواهم تاریخ تولدم 17/04/1368
۲۱ بهمن ۱۳۸۹ - 2:43 عصر | فروزان روحی چابکی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

27 مرداد 1349 و 9 شهریور 1375 به میلادی چه تاریخی میشود ؟ متشکرم
۲۹ بهمن ۱۳۸۹ - 9:16 عصر | شهلا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

lotfan tarikhe23 mehr 1355 ra be miladi tabdil konid,mamnoonam az lotfe shoma
۳ اسفند ۱۳۸۹ - 11:21 صبح | amir reza

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

23 شهریور 1366 و 22 تیر 1364 به میلادی چه تاریخی میشود؟ باتشکر
۲۲ اسفند ۱۳۸۹ - 10:06 صبح | na

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

tarikh tavalodam 1369/1/5 hastesh mikham bedonam be miladi che tarikhi mishe
۱۴ فروردین ۱۳۹۰ - 4:28 عصر | babak

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

دمت جیییز
یعنی خیلی دمت گرم
روی پسرا رو کم کردی
22/1/90
۲۲ فروردین ۱۳۹۰ - 12:25 عصر | یاشار

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

اول مهر 1360 میلادی و قمری چندم می شود. ممنون
۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - 9:18 عصر | علی

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

hi thank you for this current content
Parasteshnews networking school tattitatti persiangateway netlog plaxo group social global net connect
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ - 12:59 صبح | Parasteshnews

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

lotfan tarikh hai zir ra be miladi be man begoid
20/8/88
6/1/88
8/8/88
1/11/88
ba tashakor az shoma
۷ مهر ۱۳۹۰ - 11:59 عصر | maryam emran

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

من متولد 30/10/1368 هستم میخوام بدونم چند ژانویه میشه؟
۱۱ آبان ۱۳۹۰ - 8:42 عصر | سولماز

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

30/10/1368 چند ژانویه است؟
۱۱ آبان ۱۳۹۰ - 8:44 عصر | سولماز

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam tarikhe 13/5/64 be miladi chi mishe
۲۰ آبان ۱۳۹۰ - 1:30 عصر | leile nabati

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

23/10/1354
۶ آذر ۱۳۹۰ - 11:55 عصر | paeezeh shariati

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

1369
۷ آذر ۱۳۹۰ - 6:45 عصر | saeed

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

خیلی ممنون، عالی بود. فقط اگر به مشکلی برخوردیم جواب درست را برایمان ایمیل کنید.
۲۲ آذر ۱۳۹۰ - 1:40 عصر | نفس

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

tarikh tavalode man 14/04/1362 be miladi chi mishe
۲۷ آذر ۱۳۹۰ - 1:23 عصر | sahar

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam.mishe lotfan behem begid tarikhe 13/9/1372 be miladi chi mishe?man natoonestam ba in formul peyda konam.
۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - 4:31 صبح | farzad

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

ماه آپریل کدوم ماهه بهمنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۹ خرداد ۱۳۹۱ - 9:11 عصر | سارا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam man dar tarikhe 1368/01/06 bedonya omadam be miladi che roz va mah va sali mishe? ba tashakor
۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - 5:08 عصر | mohsen

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

عزیزم میخوام بدونم 22 شهریور 1360 چندم میلادی بوده؟
۹ تیر ۱۳۹۱ - 6:36 عصر | فرشته

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

TARIKH TAVALOD
۲۹ تیر ۱۳۹۱ - 12:24 صبح | HADI NOJAVAN

# تاریخ شمسی به میلادی  

سلام خواستم بدونم 1375/9/9میلادیش چند میشه؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۱ - 9:52 عصر | af

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

22/04/1352 chi mishe be miladi
۸ آبان ۱۳۹۱ - 2:27 عصر | iman

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

سلام ببخشید 16 مرداد 70 به میلادی چندم میشه?
۲۰ دی ۱۳۹۱ - 6:16 عصر | Elia

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

12شهریور1380
۳ بهمن ۱۳۹۱ - 5:49 عصر | مهلگا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

با سلام
می خواستم به طور ساده برام توضیح دهید به شکل تاریخ میلادی را دراکسس2007 به هجری شمسی تبدیل کنم
و دیگر اینکه به چه شکل می شود تاریخ و ساعت به صورت خودکا داشته باشیم
با تشکر
۲۲ بهمن ۱۳۹۱ - 12:28 صبح | رضا

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

ejen ami
۲۹ بهمن ۱۳۹۱ - 5:53 عصر | kamran

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

دست شما درد نکند، بسیار عالی بود، واقعا زحمت کشیدید و مرسی که بسیار خوب توضیح دادیه اید و در اختیار بقیه قرار دادید
۱ اسفند ۱۳۹۱ - 11:30 صبح | a

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

24 بهمن 67 به میلادی چه روزی میشه؟
اگه جواب بدین خیلی ممنون میشم
۲۳ فروردین ۱۳۹۲ - 4:11 عصر | nazanin

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

خودم پیدا کردم ممنون
میشه 13/2/1989
۲۳ فروردین ۱۳۹۲ - 4:33 عصر | nazanin

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

ssale miladi man chand mishe?
۲۸ فروردین ۱۳۹۲ - 10:01 عصر | fatrmeh sharyari

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

salam lotfan yeki saaaarii javab bede 77/2/16 che tarikhy mishe be ghamary meghsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
۲۲ تیر ۱۳۹۲ - 1:24 صبح | sana

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy baba torokhodaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
۲۲ تیر ۱۳۹۲ - 1:27 صبح | sana

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

دست شما درد نکنه

کار خوبی بود

متغیر ها و توابع هم خیلی زیبا و اصولی نامگذاری شده بود، به طوری که خوانایی برنامه را بالا برده و قابل فهم شده.

موفق باشید
۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - 3:28 صبح | سید امیر

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

میخاستم بدونم1362/6/30به میلادی چه تاریخی میشود؟
۱۲ آذر ۱۳۹۲ - 5:25 عصر | منیژه

# تشکر  

سلام علیکم در چند جای دانلود کردئم ولی پاسخ نداد زحمت شما جای تشکر دارد اگر راجع به تحویل سال جدید و ساعت ان مطالبی بنویسید تشکر میشود من هم نکاتی دارم که حضورتان ارسال می کنم
۲۲ بهمن ۱۳۹۲ - 12:16 عصر | اکبر ایرانپور مبارکه

# seo plugin  

Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword....wait there's even more Now what if i told you there was a simple Wordpress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That's right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. <a href="http://www.2014PandaSeo.com">Seo Plugin</a>
۱۳ آذر ۱۳۹۳ - 4:00 عصر | yrqmapnuk@gmail.com

# Buy Nike Air Max 95 360 In Good Price  

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless just imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could certainly be one of the very best in its field. Awesome blog!
۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - 4:45 صبح | *******@gmail.com

# Cheap Air Max 91 Blue Mens In Good Price.  

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!
۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - 10:25 صبح | *******@gmail.com

# Cheap Air Max LTD 3 Skyblue Mens  

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.
۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - 8:25 صبح | *******@gmail.com

# Cheap Womens Nike Free Runing 4.0 V2 Blue Gray Running  

My partner and I stumbled over here by a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.
۲۲ اسفند ۱۳۹۳ - 4:30 صبح | *******@gmail.com

# Discount Nike Free 3.0 V4 Gray Shop Is Your Best Choice  

Music started playing when I opened up this webpage, so irritating!
۲۲ اسفند ۱۳۹۳ - 6:34 صبح | *******@gmail.com

# Our Nike Air Max 24-7 Black Yellow For Teenagers Cut-rate With 2012 New Collection  

Virtually all of what you articulate is astonishingly legitimate and that makes me wonder the reason why I hadn't looked at this in this light before. Your article truly did switch the light on for me as far as this topic goes. But there is just one issue I am not too comfortable with and while I make an effort to reconcile that with the actual core theme of the point, permit me observe exactly what the rest of the subscribers have to point out.Nicely done.
۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - 10:47 صبح | *******@gmail.com

# Mens Nike Air Max 2013 II NSW Green Running Online Sale Now In A Good Price.  

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!
۲۹ اسفند ۱۳۹۳ - 8:26 صبح | *******@gmail.com

# billigaste nike roshe run  

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and clips, this blog could certainly be one of the very best in its niche. Superb blog!
۷ فروردین ۱۳۹۴ - 5:09 صبح | *******@gmail.com

# nike air max 90 womens  

I absolutely love your blog and find most of your post's to be precisely what I'm looking for. can you offer guest writers to write content available for you? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects you write about here. Again, awesome weblog!
۱۰ فروردین ۱۳۹۴ - 2:43 صبح | *******@gmail.com

# toms and nike france  

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Many thanks
۱۲ فروردین ۱۳۹۴ - 10:34 صبح | *******@gmail.com

# nike free australia  

Thank you, I've recently been hunting for info about this subject for ages and yours is the best I've located so far.
۱۲ فروردین ۱۳۹۴ - 5:24 عصر | *******@gmail.com

# nike air max thea  

Incredible! This blog looks just like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!
۲۶ فروردین ۱۳۹۴ - 9:52 عصر | *******@gmail.com

# outlet toms/nike skor  

Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
۲۶ فروردین ۱۳۹۴ - 11:04 عصر | *******@gmail.com

# kj?p converse billig  

Heya terrific blog! Does running a blog like this take a massive amount work? I've absolutely no knowledge of computer programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic however I just needed to ask. Thanks a lot!
۲۷ فروردین ۱۳۹۴ - 11:46 صبح | ********@gmail.com

# skor sverige online  

I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I've you guys to my own blogroll.
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 5:51 عصر | *******@gmail.com

# cheap 2015 pandora jewelry  

Thanks on your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice afternoon!
۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 12:18 صبح | *******@gmail.com

# Good Shoes Good Mood. Zero  

This is a fantastic site, would you be involved in doing an interview about how you designed it? If so e-mail me!
۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 9:26 عصر | *******@gmail.com

# Cheapest Nike Air Max 2013 Mens Running Can Make You Run Faster  

I'm not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 7:49 عصر | *******@gmail.com

# Discount Nike Free Run 5.0 V2 Black Silver  

Great post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further. Thanks!
۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 9:24 عصر | *******@gmail.com

# Try To Womens Nike Air Max 2014 Black White Running Big Discunt That Never Ever Have.  

This website won't display correctly on my iphone - you may wanna try and fix that
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 10:23 صبح | *******@gmail.com

# Order New Mens Nike Air Max 90 Black Running  

Together with every thing which appears to be building inside this particular subject material, your points of view are actually very refreshing. However, I appologize, but I do not subscribe to your entire plan, all be it refreshing none the less. It would seem to everybody that your comments are actually not totally validated and in actuality you are generally your self not even wholly convinced of your argument. In any event I did enjoy examining it.
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 6:49 عصر | *******@gmail.com

# Free 3.0 V4 Pink Grey Mens To Find With Bargain Price  

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thank you
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 1:12 صبح | *******@gmail.com

# Do Not Hesitate To Purchase Classic Nike Air Max Tailwind 6 Mens  

Hi there! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share. Many thanks!
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 4:17 عصر | *******@gmail.com

# Now  

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 10:52 صبح | *******@gmail.com

# you'll Like It  

Hey! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - 9:31 صبح | *******@gmail.com

# Super-cheap Nike Air Jordan Running Red Womens  

Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!
۵ خرداد ۱۳۹۴ - 9:04 عصر | rcbsyypq@gmail.com

# پاسخ به: تاریخ شمسی به میلادی  

تاریخ تولد من به میلادی چه روزیه؟
۸ خرداد ۱۳۹۴ - 2:10 عصر | علی طالبی

# prime actualisée Adidas Stan Smith Training Noir Blanc Hommes  

Currently it looks like Wordpress is the top blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
۹ خرداد ۱۳۹۴ - 6:12 صبح | yldaolj@gmail.com

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)