فاطمه طاهریان

Fatemeh Taherian
29 - پیام , 6454 - نظر

اندازه گیری آسمان

این متن ترجمه آزادی است از"Measuring of sky"نوشته"Jim kaler"، 
کلماتی که خودم برای آنها معادل فارسی قرار داده ام، بیشتر کلمات استفاده شده در تصویر است ، معادل لاتین آنها را در پایان متن قرار داده ام.


کره آسمانی

ما همواره ظاهرآسمان را مشاهده می کنیم ، نه آن چیزی که واقعا وجود دارد.به علت نیروی گرانشی که از مر کز زمین بر ما وارد می شود ، احساس می کنیم،که بر روی زمین قرار داریم. به عنوان مثال اگر  در عرض جغرافیایی 45 درجه قرار گرفته باشیم در مکانی بین خط استوا و قطب شمال هستیم(زاویه ای که مکان شما با خط استوا می سازد را عرض جغرافیایی گویند.) عرض جغرافیایی قطب شمال 90 درجه و استوا0 درجه است. به نظر می آید که زمین در مر کز یک کره آسمانی فرضی قرار دارد و تصور می کنیم در داخل آن قرار داریم و توسط آن کاملا احاطه شده ایم .

بالاترین نقطه این کره ی آسمانی_ درست بالای سرتان_را "نقطه فراز "می نامند ونقطه مقابل آن "نقطه نشیب" گویند . در میان این نقاط بزرگترین دایره کره را " افق " گویند، که این دایره ی کره آسمانی توسط صفحه ی مماس با پاهای شما بر روی کره زمین قطع می شود.هر آنچه که در بالای افق قرار دارد برای ما قابل مشاهده است و هر آنچه که در زیر آن قرار دارد غیر قابل مشاهده است.

celestial sphere

با کره آسمانی مشابه با زمین رفتار می کنیم و نقاط معادلی را برای آن تعریف می کنیم . (دقیفا این کار مشابه این است که مقیاس زمین را تغییر داده باشیم و در اندازه بزرگتری راجع به آن صحبت کنیم .) با امتداد دادن محورهای گردش زمین قطب های شمال و جنوب کره آسمانی وباگسترش دادن صفحه ی استوایی زمین ، استوای آسمانی را تعریف می کنیم
قطب شمال کره آسمانی  در صورت فلکی "دب اصغر" نزدیک به مسیر ستاره قطبی (ستاره شمال) قرار دارد و قطب جنوب کره آسمانی در صورت فلکی جدید"هشتک" قرار دارد.

دایره اطراف کره ی آسمانی که نقاط فراز و نشیب ، قطبهای شمال و جنوب کره آسمانی را شامل می شود"نصف النهارکره آسمانی" می نامند، نقاط تقاطع میان نصف النهار آسمانی وافق را شمال وجنوب کره آسمانی .وتقاطع میان استوای آسمانی و افق را غرب وشرق کره آسمانی تعریف می کنیم.تقاطع نصف النهار آسمانی و استوای آسمانی که در شکل با حرف یونانی سیگما نشان داده شده است به اندازه زاویه ای برابر با عرض جغرافیایی از نقطه فراز فاصله دارد.

>گردش زمین به دور قطب هایش از غرب به شرق (عکس عقربه های ساعت زمانی که از بالای قطب شمال نگاه می کنیم.) صورت می گیرد که به نظر می آید آسمان در جهت دیگر به دور قطب های شمال و جنوب کره ی آسمانی موازی با استوای آسمانی می گرددوهمچنین می توانیم زوایایی معادل با زوایای تعریف شده بر روی زمین ، بر روی کره آسمانی تعریف کنیم.البته دقت کنید که اگر در نیمکره ی جنوبی قرار داشته باشیم ، قطب جنوب کره آسمانی در بالای افق قرار دارد وقطب شمال آن در زیر آن قرار دارد. 

ستاره ای که بر روی کره آسمانی قرار دارد به نظر بیننده یک مسیر روزانه را طی می کند(دایره قرمز رنگ) زاویه ی عمودی ساخته شده توسط ستاره ، در شمال یا در جنوب استوای آسمانی مشخص کننده ی میزان انحراف آن است که در شکل با حرف یونانی دلتا نشان داده شده است . زمانی که ستاره در زیر افق قرار می گیرد ،غروب کرده است و. زمانی طلوع می کند که در بالای افق قرار بگیرد .اگر مسیر روزانه ی ستاره ای همان استوای آسمانی باشد آنگاه دقیقا در شرق طلوع می کند و درغرب غروب می کند.زمانی که میزان انحراف در شمال زیاد شود(90 درجه _عرض جغرافیایی) آنگاه ستاره در "دور قطبی" قرار می گیرد و دیگر امکان قرار گرفتن در زیر افق را ندارد و همیشه قابل مشاهده است و اگر انحراف در جنوب زیاد شود ستاره هیچگاه طلوع نمی کند و قابل مشاهده نیست.

کره آسمانی:celestial sphere
نقطه فراز :zenith
نقطه نشیب :nadir
قطب شمال کره آسمانی :(north celestial sphere(NCP
قطب جنوب کره آسمانی :(south celestial sphere(SCP
استوای آسمانی:celestial equator 
نصف النهار آسمانی:celectial meridian
مسیر روزانه:daily path
دور قطبی:circumpolar
عرض جغرافیایی: latitude
صورت فلکی هشتک:Octant

دایرﺓالبروج

celestial sphere

با اینکه زمین به دور خورشید می گردد اما ما احساس می کنیم که ساکن هستیم ، و به نظر می آید که خورشید یک بار در سال ، در جهت عکس عقربه های ساعت ( ازغرب به شرق، در جهت مخالف حرکت روزانه اش در آسمان) در طول یک مسیر پیوسته و یکنواخت که "دایرﺓ البروج"می نامند، به دور زمین می گردد با توجه به اینکه یک سال ،365 روز(به طور دقیق365/24422.) دارد و دایره 360 درجه است، خورشید با گامهایی آهسته که کمی کمتر از یک درجه در هر روز است، به سمت شرق حرکت می کند.در زمانهای یکسان به طورپیوسته از شرق به غرب حرکت می کند(البته به نظر می آید که حرکت می کند.) که این از نتایج گردش زمین است.وحرکتش کمی آهسته تر از دیگر ستاره هاست که به علت جریان همزمان شرقی اش است.

عمودهای وارد برسطح دایره البروج را به عنوان قطب های دایره البروج تعریف می کنیم .قطب شمال دایره البروج در صورت فلکی اژدها و قطب جنوب آن درصورت فلکی ماهی طلایی قرار دارد .
محور زمین به اندازه 23/4 درجه نسبت به عمودهای وارد به سطح دایره البروج انحراف دارد.(قطبهای آسمانی و قطبهای دایره البروج به وسیله این زاویه از هم تفکیک می شوند.)علت انحراف دایره ، دایره البروج نسبت به استوای آسمانی همین زاویه است و به همین دلیل است که آن را دایره البروج اریب می نامند . با اینکه خورشید در طول دایره البروج، بر خلاف ستاره های زمینه _ که وجود دارند علی رغم اینکه شما قادر به دیدن آنها در آَسمان آبی نیستید _ حرکت می کند، اما به نظر می آید که خورشید از شمال به جنوب استوای آسمانی در حرکت است.

در طول زمانی که خورشید مسیر دایره البروج را طی می کند،به نظر می آید که ازمقابل 12 صورت فلکی یاستانی عبور می کند که آنرا منطقه البروج می نامند.
که دسته بندی قدیمی آن به صورت زیر است:

 

برج حمل
April 19
برج ثور
May 15
  برج دوپیکر
June 21
برج سرطان
July 21
 
برج اسد
August 11
برج سنبله
September 17
  برج میزان
November 1
برج عقرب
November 24
 
برج قوس
December 18
برج جدی
January 20
  برج دلو
February 17
برج حوت
March 12
 

 

خط دوم،در هر یک از خانه های جدول ، میانگین تاریخ هایی را که خورشید وارد آن صورت فلکی می شود ، بدست می دهد، که مرزهای صورت های فلکی ، برحسب مصوبات رسمی واحد بین المللی نجوم در 1920 در نظر گرفته شده است . البته آنها به میزان اندکی به نزدیکی به یک سال کبیسه ، وابسته هستند. مرزهای صورت فلکی مدرن"مار افسای" واقع در دایره البروج از میان صورت های فلکی عقرب و قوس عبور می کند که آن را به صورت غیر رسمی سیزدهمین صورت فلکی" منطقه البروج" بشمار می آورندT اما بخش ثابتی از منطقه البروج کلاسیک به شمار نمی آید و خورشید در 30 نوامبر وارد آن می شود. دوبار در یک سال خورشید از خط استوا می گذرد،یک بار حدودا در 20 مارس از نقطه ای که آن را "نقطه  اعتدالی بهار" می نامند و دیگری در 23 سپتامبر که آن را "نقطه اعتدالی پاییز" می نامند.

در این تاریخها ، انحراف خورشید(نسبت به استوای آسمانی) صفر درجه است و دقیقا در شرق طلوع می کند و در غرب غروب می کند، که در این هنگام12 ساعت روز است و12 ساعت شب، از این رو آنها را نقاط اعتدالی شب وروز می نامند.این گذرگاههابه ترتیب اعلان شده مصادف با شروع بهار و پاییز در نیمکره شمالی است(شروع پاییز و (زمستان در نیمکره ی جنوبی
با اینکه خورشید از نقطه اعتدالی بهار به سمت شمال استوا حرکت می کند ، نقطه طلوع و غروب آن به طور مستمر به سمت شمال شرق و غرب متمایل می شود.
در 21 ژوئن خورشید به بیشترین میزان انحراف خود ، که 4/23 درجه در شمال می رسد ، در نقطه ی "انقلاب تابستانی"که مصادف با شروع تابستان در نیمکره شمالی( زمستان در نیمکره جنوبی) است در این حالت در دورترین نقطه ی ممکن در جنوب شرقی طلوع و در دورترین نقطه ی ممکن در جنوب غربی غروب می کند.
در 22دسامبر، خورشید به بیشترین میزان انحراف خود یعنی 4/23 درجه در جنوب می رسد در نقطه ی "انقلاب زمستانی" که مصادف با شروع زمستان در نیمکره شمالی( تابستان در نیمکره جنوبی) است در این حالت در دورترین نقطه ممکن در جنوب شرقی طلوع ودر دورترین نقطه ممکن در جنوب غربی غروب می کند(طول روز در نیمکره شمالی بیشتر از 12 ساعت و شبها کمتر از 12 ساعت می شود، که مدت زمان دقیق آن به طول جغرافیایی مکان مورد نظر بستگی دارد(در نیمکره جنوبی عکس این قضیه اتفاق می افتد). در خط استوای زمین ، روزها و شب ها همیشه برابر با 12 ساعت می باشد.

صورت فلکی مار افسای:opiuchus
صورت فلکی عقرب:scorpius
صورت فلکی قوس:sagittarius
نقطه اعتدالی بهار:vernal equinox
نقطه اعتدالی پاییز:autumnal equinox
انقلاب تابستانی:summer solstice
انقلاب زمستانی:winter solstice

مختصات و زمان

مکان شما بر روی زمین توسط عرض جغرافیایی(موقعیت نسبت به شمال و جنوب، که در تصویر مشخص شده است.) و طول جغرافیایی که موقعیتان را نسبت به شرق و غرب مشخص می کند، معین می شود

نصف النهار هر نقطه را دایره ای در نظر می گیرند که از قطب شمال ، نقطه مورد نظرو قطب جنوب عبور می کند.نصف النهارگرینویچ واقع در انگلیس را به عنوان نصف النهار مبدا در نظر می گیرند، وتمام نصف االنهار ها از استوا عبور می کنند

 جابه جایی زاویه دار  یک ستاره  به سمت غرب نصف النهار آسمانی را (که مانند طول جغرافیایی در طول استوای آسمانی است.) " زاویه نصف النهار جغرافیایی"می نامند.،که واحدها براساس زمان (ساعت ، دقیقه ، ثانیه ) در نظر گرفته  می شود(هر 15 درجه را یک ساعت در نظر می گیرند

نقاط اعتدالی و انقلاب ها

نقاط اعتدالی و انقلابی در صورت های فلکی باستانی دایره البروج در جدول زیر مقایسه شده اند

نقاط تاریخ معمول انحراف به سمت راست میزان انحراف از محور صورت فلکی
اعتدالی بهار مارس 20 0 ساعت برج حوت
انقلابی تابستان ژوئن 21 6 ساعت 23.4°N دوپیکر*
اعتدالی پاییز سپتامبر 23 12 ساعت سنبله
انقلابی زمستان دسامبر 22 18ساعت 23.4°S برج قوس

مطلب زیر را بخوانید.*

یکی از نتایج نیروی جاذبه ماه و خورشید بر روی زمین برآمدگی ناچیز استوایی زمین است .محورهای گردش زمین در فضا ثابت نیستند، محورها از قطب شمال کره آسمانی بر روی یک دایره به سمت قطب شمال دایره البروج حرکت می کند که این حرکت بسیار کند و در حدود 26000سال طول می کشدکه این حادثه را "انحراف از مسیر"می نامند.

در طی این مسیر ،عبور از هر یک از صورت های فلکی دوازده گانه حدود 2100 سال طول می کشد.در حقیفت در هر 72 سال ما یک درجه به عقب باز می گردیم و در 2100 سال ما یک صورت فلکی را ترک و به صورت فکلی دیگر وارد شده ایم.به عنوان مثال ،در دوران مصر باستان قطب نزدیک به ستاره آلفای  صورت فلکی اژدها بوده است..

با گردش محورزمین ،استوای آسمانی نیز حرکت می کند و این باعث  تغییرنقاط اعتدالی و انقلابی نسبت به ستاره های زمینه می شود.در دوران باستان نقطه اعتدالی بهار در برج حمل قرار داشته است،این علتی برای اولین بودن این برج در تقسیم بندی باستانی صورت های فلکی است،که در این دوران نقاط انقلابی تابستان و زمستان در صورت های فلکی سرطان و جدی قرار داشته است، واین وجه تسمیه" مدار راس ااسرطان" و" مدار  راس الجدی "که در اصول نجومی تاثیر عمیقی داشته اند ، نیز هست.

 

ارسال شده در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۴ - 5:07 عصر

نظرات

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

در مورد نحوه یافتن شمالجغرافیایی با استفاده از ستارگان نیز مواردی را در متون خود بیاورید.


۱۱ مرداد ۱۳۸۴ - 9:54 صبح | baharaasman

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

واقعا خيلي عالي بود
۲۷ شهریور ۱۳۸۴ - 7:59 عصر | aida

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

از مقالات خوب شما متشکرم لطفاً برایم توسط ایمیل مقالات بیشتری بفرستید
خداحافظ
۱۳ مهر ۱۳۸۴ - 10:23 عصر | مهران رستم زاده

# اضافه كردن جرم زمين  

لطفا جرم زمين را هم بنويسيد با محاسبه و راه حل
۲۴ مهر ۱۳۸۴ - 5:48 عصر | مسعود علمداري

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

damet garm.:...
۹ فروردین ۱۳۸۵ - 8:11 عصر | aden

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

خیلی وبلاگتان جالبه . اما ای کاش از صورت های فلکی توضیح بیشتری می دادید. مثلا صورت فلکی جدی . تصویرهایی که از هست ووجوددارد وافسانه هایی مربوط به آن . باتشکر. نازگل
۱ شهریور ۱۳۸۵ - 6:16 عصر | نازگل

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

میشه از میدان مغناطیسی زمین توضیح بدهید و همینطور جو زمین . لطفا اطلاعات جالب از ستاره گان را نیز به ایمیلم بفرستید اگر امکانی برای شما دارد. تشکر
۱ شهریور ۱۳۸۵ - 6:19 عصر | نازگل

# پاسخ به: چگونگی تعیین نصف النهار مبدا   

چگونگی تعیین نصف النهار مبدا
۱۴ مهر ۱۳۸۵ - 1:04 عصر | اشکان گلپور

# مسئله هایی برای به دست آوردن طول جغرافیایی و عرض و همچنین بدست آوردن زمان  

متشکرم
۲۰ مهر ۱۳۸۵ - 8:04 صبح | محمد

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

خیلی عالی بود
۱۱ آبان ۱۳۸۵ - 9:41 عصر | ریحانه

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

بسیار عالی
۲۵ دی ۱۳۸۵ - 9:01 عصر | سهیل

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

لطفا تصاوير ماه هاي باستاني (حمل-جدي-...) را بگذاريد
۱۱ اسفند ۱۳۸۵ - 9:01 عصر | نوشين

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

عالی بوداماذکر منابع را فراموش نکنید
۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 1:46 صبح | ساناز

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

خیلی مطالب با حال و کامل بود.
۱۳ خرداد ۱۳۸۶ - 4:39 عصر | سولی

# پاسخ به: آیا فصول در دو نیم کره یکسان است یا مخالف یکدیگرند  

آیا فصول در دو نیم کره یکسان است یا مخالف یکدیگرند ؟
با تشکر
۶ مرداد ۱۳۸۶ - 10:15 عصر | محمدرضا

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

راه های اندازه گیری طول جغرافیایی
۹ مرداد ۱۳۸۶ - 9:55 عصر | نیوشا

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

لطفا درباره ی طول روزوشب درعرضهای بالا مثل کانادا یاسایر کشورهایی که درعرضهای بالا هستند توضیح دهید آیادراین مناطق هم 6ماه شب و6ماه روز رادارند؟
متشکرم
۱۱ شهریور ۱۳۸۶ - 6:42 عصر | زهره

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

مقالة خوبي ارايه كرده ايد .با توجه به اينكه اين نوع نجوم قديمي است من پيشنهاد مي كنم توضيحات بيشتر در موارد مختلف داده شود. كتاب (التفهيم في اوايل صناعه تنجيم ) از ابو ريحان ميتواند مفيد باشد.من يك سوال دارم:
چرا از اول زمستان به بعد طول روز ها از بعد از ظهر شروع به افزايش ميكند نه از صبح و بعد از ظهر بطور مساوي؟
اگر دوست داشتي سري به وبلاگ من بزن. شما را لينك ميكنم.به اميد ديدار.
http://sherhayema.persianblog.ir/
۹ بهمن ۱۳۸۶ - 10:18 صبح | ماني

# انتشار بیشتر  

سلام

به همه ترجمه هایی که در اینجا متنشر کردین یک نگاهی کردم و دوتا از اونها رو هم کامل خوندم خیلی عالی بود. هم ترجمه شما و هم اصل مقاله ها. به نظرم حیفه که این مقاله ها تنها در اینجا منتشر بشه اگه براتون ممکنه لینک این ترجمه ها رو در یک جای عمومی تر مثل ویکی پدیا فارسی اضافه کنید

ممنون
۱۲ بهمن ۱۳۸۶ - 1:18 عصر | علی

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

فوق العاده بود بسیاری از ابهاماتم رفع گردید.دعا میکنم همواره سلامت و موفق باشید.
۲۵ بهمن ۱۳۸۶ - 10:17 صبح | پیمان

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

به امید شما وبلاگ نویسها ما میتوانیم بهترین تحقیق ها را جمع آوری وبه کلاس ببریم متشکرم از شما
۲۴ فروردین ۱۳۸۷ - 7:47 عصر | رضا

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

خیلی عالی بود
۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 7:26 عصر | ارش

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

خيلي خوبه
مي تونيد يك سري چيز ها رو به وبلاگتان اضافه كنيد كه جزابيت بيشتري داشته باشد

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

بسیار خوب است
۲۸ مهر ۱۳۸۷ - 5:44 عصر | ابوالفضل طهماسبی

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

خیلی عالی بود زاویه ی فراز دو نقطه ی A,Bکه از بالای یک برج دیده میشوند چگونه تعریف میشود
۲۹ مهر ۱۳۸۷ - 6:28 صبح | هیلدا

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

jaleb bod. tashakor. movafagh bashid
۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 11:49 صبح | negar

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

ممنون از زحمات شما اگر ممكن است برايم تلسكوب بفرستي
۲۸ شهریور ۱۳۸۸ - 12:37 عصر | سيد رحيم ميرحسيني

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

خیلی به درد خورد واقعا ممنون. عرض دیگه ای نیست با اجازه.
۲۶ مهر ۱۳۸۸ - 8:28 عصر | behnaz

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

بنده نیروی گسیلی درقطبهارامیخواستم اندازه ومقدارجاذبه درقطب که متاسفانه دراین سایت نیافتم
۱۰ دی ۱۳۸۸ - 3:39 عصر | پرویز عشقه

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

سلام برام جالب بود واقعا ممنون دوست عزيز
با اجازه مطالب رو saveكردم
۲۸ دی ۱۳۸۸ - 11:24 عصر | آرزو

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

چه ساعتی از شبانه روز روی نصفالنهار قرار میگیریم؟میشه برای 4اردیبهشت رو برام بنویسید؟
۲۵ فروردین ۱۳۸۹ - 3:12 عصر | yasamin

# پاسخ به: اندازه گیری راس جدی و راس السرطان  

هم درباره ی جدی وسرطان و درجه ی آن ها بر روی زمین!
۹ مهر ۱۳۸۹ - 8:21 عصر | دانلودان

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

سلام . میشه برام مقاله ای راجع به انقلاب زمستانی و انقلاب تابستانی ایمیل کنید. ممنون
۱۲ مهر ۱۳۸۹ - 10:06 صبح | عاطفه

# سوال  

با سلام

خواستم در مورد تاریخ تعیین جهت قبله در سال 1392 اطلاعاتی بدست آورم .

با تشکر فراوان
۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - 1:11 عصر | ناصر

# vip loan shop  

It always is amazing to me just how blog owners such as your self can find the time and also the dedication to keep on crafting exceptional blogposts. Your blog isfantastic and one of my personal have to read blogs. I simply wanted to thank you.
۱۳ فروردین ۱۳۹۲ - 4:58 صبح | nwbzhchffh@gmail.com

# magento  

It always is amazing to me just how blog owners such as your self can find the time and also the dedication to keep on crafting exceptional blogposts. Your blog isfantastic and one of my personal have to read blogs. I simply wanted to thank you.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - 1:03 عصر | quanghunghim@gmail.com

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

با سلام خدمت شما
میخواستم اگر امکانش هست راجع به مختصات قطب هم اطلاعاتی بدهید
با تشکر
۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - 7:57 عصر | sarina

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

عاااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییی بود ممنون من عاشق نجومم واز شما تشکر میکنم واسم دعا کنید دانشگاه نجوم قبول شم
۷ تیر ۱۳۹۳ - 4:20 عصر | ترنم

# پاسخ به: اندازه گیری آسمان  

عاااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییی بود ممنون من عاشق نجومم واز شما تشکر میکنم واسم دعا کنید دانشگاه نجوم قبول شم
۷ تیر ۱۳۹۳ - 4:23 عصر | ترنم

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)