فاطمه طاهریان

Fatemeh Taherian
29 - پیام , 6454 - نظر

تقویم ایرانی برای 3000 سال

مقاله زیر ترجمه مقاله ی"The Persian calendar for 3000 years" نوشته ی"KAZIMIERZ M. BORKOWSKI"است . برای دیدن صفحه شخصی ایشان روی نامشان کلیک کنید.

چکیده : با استفاده ازتحلیل تئوری حرکت زمین به دور خورشید، زمان های اعتدالی بهار برای  دروه ای از هجرت پیامبر(622 بعد از میلاد) تا سال3800  بعد از میلاد محاسبه شده است.این تاریخ ها تنها اجازه ی تصمیم گیری درباره کبیسه بودن یا نبودن سال تقویم ایرانی(سال شمسی) را می دهد. تجزیه و تحلیل ارائه شده نشان می دهد که برنامه خیام برای سالهای 1799 تا 2256 (1178 تا 1634 شمسی) صحیح است. یک الگوریتم کوتاه که به طور کامل طرح محاسبه سالهای کبیسه را برای یک فاصله زمانی 3000 ساله اصلاح کرده است،همچنین روالهای "فورترن" برای تبدیل سالهای شمسی ، میلادی ، جولین و تعداد روزهای جولین به یکدیگر ، ارائه شده است.

1.قوانین تقویم ایرانی

تقویم ایرانی یا جلالی به طور رسمی در ایران ونواحی مجاورآن استفاده می شود . یک تقویم خورشیدی است که به دقت از فصل های نجومی تبعیت می کند ، بنابراین به دانستن زمان دقیق اعتدالی بهار نیاز داریم.

قوانین تقویم جلالی تماما ساده اند. سالها 12 ماه دارند که از هجرت پیامبر از مکه به مدینه در سال 622 بعد از میلادشروع شده اند.یک سال جلالی دراولین روز بهار نجومی و یا در روز بعد از آن که به ترتیب منطبق با این است که لحظه اعتدالی قبل یا بعد ازساعت 12:00 به وقت تهران اتفاق بیفتد، شروع می شود.در6 ماه اول سال همه ماهها31 روز ودر 6 ماه دوم در یک سال کبیسه همه 30 روز دارند.در سالهای معمولی(غیر کبیسه) آخرین ماه سال 29 روزه است.بنابراین هر فصل با 3 ماه متوالی منطبق است..

انتظار می رود که تقریبا هرچهارمین سال در تقویم ایرانی یک سال کبیسه باشد و این نظم مشهور در تقویم خورشیدی است. به علاوه معمولا بعد از هر 32 سال(بعضی اوقات بعد  از 28 یا 36)  یک سال معمولی اضافه می شود یعنی 4 سال متوالی به جای 3 سال متوالی 365 روزه است.به طور متداول سالهای کبیسه به طور یکنواخت در دوره های 33 ساله محاسبه می شوند و سالهایی هستند که در تقسیم بر 33 باقی مانده 1،5،9،13،17،22،26 و 30 داشته باشند برای نمونه سال جلالی 1375 که در 20 مارس 1996 شروع شده است باقی مانده 22 دارد بنابراین کبیسه است. این قانون ها در "برنامه ی خیام "علی مویدیان و مش چراغ علی که بر روی اینترنت قابل دسترسی است به کار رفته است متاسفانه این رفتار ساده به طور نامحدود نیست و این دوره های 33 ساله مطمئنا  در برخی اوقات دارای شکاف هستند.حسین باقر زاده ی رفسنجانی در مقدمه ی این برنامه به اینکه ممکن است یک شکاف دراوایل قرن بعدی هجری به وجود بیاید و اینکه این برنامه تا ابتدای سال 2050 میلادی باید درست کار کند،اشاره کرده است.هدف این مقاله مشخص کردن طول زمانی دقیقی است که قانون باقی مانده ها در آن صحیح است وایجاد قانونی برای تقویم جلالی که درآینده ی نزدیک کاربردی خواهد شد

2.زمینه نجومی

به طور کلی،برای تعیین کبیسه بودن یا نبودن یک سال شمسی ضروری است تا تاریخ و زمان اعتدال بهار در شروع آن سال و در شروع سال بعد را بدانیم .در پایان من نظریه تحلیلی حرکت زمین به دور خورشید را به کار می گیرم(بریتاگنون و دیگران 1986)، که در حدود 2 ثانیه در مختصات زاویه ای خورشید که از زمین دیده می شود، دقیق است.از این نظریه درروند همگرا شدن برای پیدا کردن TT or Ephemeris Time) Terrestrial Time) لحظه ای که طول جغرافیایی آسمانی خورشید مساوی با صفر است ، استفاده می شده است . TT اعتدالی بوده است سپس به( Universal Time (UT1 با استفاده ازبرآورد های گذشته، اندازه گیری ها، و پیشگوئی های آینده ی اختلاف
(T = TT - UT1 = 32.184 - (UT1 - TAI D، که TAI زمان اتمی مقیاسBIPM است، تبدیل می شود.برای سالهای گذشته و پیشگوئی های آینده من از جدول داده ها وفرمول های "استفان و موریسون (1984)" استفاده کرده ام:

DT = ì
ï
í
ï
î
(44.3t + 320)t + 1360
for   y < 948
25.5t2
for   948 £ y < 1637
25.5t2 - 36
for   y > 2005

(در آخرین عبارت 36- ثانیه اضافه شده است تامطمئن شویم که یک انتقال بدون اشکال از داده های جدول انجام شده است.)در جائی کهy,t = (y - 1800)/100سال جولین است و TD بر حسب ثانیه بدست می آید. بیشتر داده های اخیر جدول وپیشگویی ها تا 2006 ازIERS Annual Reports وآرشیو USNO بر روی اینترنت قابل دسترسی است.

در جدول1 قسمتی از لیست نقاط اعتدالی بهارکه بر اساسUniversal Time است،که ممکن است نفع عمومی داشته باشد،ارائه شده است. در آخرین گام ،متوسط زمان تهران با استفاده از اضافه کردن طول جغرافیایی آن،3.425 ساعت، بهUT1 نقطه اعتدالی، محاسبه می شود.

جدول1: نقاط اعتدالی 1900_2099

 Year  Day UT1       Year  Day  UT1   Year Day UT1 Year Day UT1
 AD  Mar  [h:m]     AD  Mar  [h:m] AD Mar [h:m] AD Mar [h:m]

 1900  21  1:39     1950  21  4:35       2000 20 7:35       2050 20 10:19
 1901  21  7:24     1951  21  10:26   2001 20 13:31 2051 20 15:58
 1902  21  13:16     1952  20  16:13   2002 20 19:16 2052 19 21:55
 1903  21  19:15     1953  20  22:01   2003 21 1:00 2053 20 3:46
 1904  21  0:58     1954  21  3:53   2004 20 6:48 2054 20 9:33
 1905  21  6:58     1955  21  9:35   2005 20 12:33 2055 20 15:28
 1906  21  12:53     1956  20  15:21   2006 20 18:25 2056 19 21:10
 1907  21  18:33     1957  20  21:16   2007 21 0:07 2057 20 3:07
 1908  21  0:28     1958  21  3:05   2008 20 5:48 2058 20 9:04
 1909  21  6:13     1959  21  8:55   2009 20 11:44 2059 20 14:44
 1910  21  12:03     1960  20  14:43   2010 20 17:32 2060 19 20:38
 1911  21  17:54     1961  20  20:32   2011 20 23:21 2061 20 2:25
 1912  20  23:29     1962  21  2:30   2012 20 5:14 2062 20 8:07
 1913  21  5:18     1963  21  8:20   2013 20 11:01 2063 20 13:59
 1914  21  11:11     1964  20  14:10   2014 20 16:57 2064 19 19:38
 1915  21  16:51     1965  20  20:05   2015 20 22:45 2065 20 1:27
 1916  20  22:47     1966  21  1:52   2016 20 4:30 2066 20 7:19
 1917  21  4:37     1967  21  7:37   2017 20 10:28 2067 20 12:53
 1918  21  10:26     1968  20  13:22   2018 20 16:15 2068 19 18:48
 1919  21  16:19     1969  20  19:08   2019 20 21:58 2069 20 0:44
 1920  20  21:59     1970  21  0:56   2020 20 3:49 2070 20 6:34
 1921  21  3:51     1971  21  6:38   2021 20 9:37 2071 20 12:34
 1922  21  9:48     1972  20  12:21   2022 20 15:33 2072 19 18:20
 1923  21  15:29     1973  20  18:13   2023 20 21:24 2073 20 0:13
 1924  20  21:21     1974  21  0:06   2024 20 3:06 2074 20 6:08
 1925  21  3:12     1975  21  5:57   2025 20 9:01 2075 20 11:46
 1926  21  9:01     1976  20  11:50   2026 20 14:45 2076 19 17:38
 1927  21  14:59     1977  20  17:42   2027 20 20:24 2077 19 23:30
 1928  20  20:44     1978  20  23:33   2028 20 2:16 2078 20 5:10
 1929  21  2:35     1979  21  5:22   2029 20 8:01 2079 20 11:00
 1930  21  8:30     1980  20  11:10   2030 20 13:51 2080 19 16:43
 1931  21  14:06     1981  20  17:03   2031 20 19:40 2081 19 22:34
 1932  20  19:54     1982  20  22:55   2032 20 1:21 2082 20 4:31
 1933  21  1:43     1983  21  4:39   2033 20 7:22 2083 20 10:10
 1934  21  7:27     1984  20  10:24   2034 20 13:17 2084 19 15:59
 1935  21  13:18     1985  20  16:14   2035 20 19:03 2085 19 21:53
 1936  20  18:57     1986  20  22:03   2036 20 1:02 2086 20 3:35
 1937  21  0:45     1987  21  3:52   2037 20 6:49 2087 20 9:28
 1938  21  6:43     1988  20  9:39   2038 20 12:40 2088 19 15:16
 1939  21  12:28     1989  20  15:28   2039 20 18:31 2089 19 21:06
 1940  20  18:24     1990  20  21:19   2040 20 0:11 2090 20 3:02
 1941  21  0:21     1991  21  3:02   2041 20 6:06 2091 20 8:41
 1942  21  6:10     1992  20  8:48   2042 20 11:52 2092 19 14:33
 1943  21  12:03     1993  20  14:41   2043 20 17:27 2093 19 20:34
 1944  20  17:48     1994  20  20:28   2044 19 23:20 2094 20 2:21
 1945  20  23:37     1995  21  2:15   2045 20 5:07 2095 20 8:15
 1946  21  5:33     1996  20  8:03   2046 20 10:57 2096 19 14:02
 1947  21  11:13     1997  20  13:55   2047 20 16:52 2097 19 19:48
 1948  20  16:57     1998  20  19:54   2048 19 22:33 2098 20 1:40
 1949  20  22:48     1999  21  1:46   2049 20 4:28 2099 20 7:17
 

 

کل جدول اعتدالی سال های 550 تا 3800 را شامل می شود،از زمان تهران برای مشخص کردن سال کبیسه تقویم جلالی استفاده می شود.طرح سالهای کبیسه تقریبا با قاعده است.آنها در هر 4 سال در گروه های 28 ،32 ،36 ساله که در هر دوره یک سال معمولی اضافه قرار می گردد.معمولا آنها در گروه های 32+1 ساله قرار می گیرند و استثنا های کمی در برخی مواقع پیش می آید ، که ما آنها را در اینجا "شکاف"(breaks)می نامیم ، می توانند دررویه عملی به کار گرفته شوند تا کل رشته سالهای کبیسه را نوسازی کنند.در جدول 2 سالهای جلالی ، اولین سال (کبیسه) یک دوره جدید(معمولا یک دوره 33 ساله ) بعد از یک شکاف را نشان می دهد.(به بیان دیگر بعد از چهارمین سال معمولی گروه دوره های 28 یا 38 ساله بسته خواهد شد.)

جدول2: سالهای میلادی(Gy) که پایان یک دوره ی 29 یا37 ساله رانشان می دهند که شکافی درقانون معتبر 33 ساله ایجاد می کنند. در حدود 20 مارس سال میلادی چهارمین سال رایج تمام می شود و سال کبیسه شمسی آغاز می شود(Jy)


 
Gy  Jy            Gy   Jy           Gy  Jy           Gy  Jy 

560  -61   1307  686 1831 1210 2883 2262
630  9   1377  756 2256 1635 2945 2324
659  38   1439  818 2681 2060 3015 2394
820  199   1732  1111 2718 2097 3077 2456
1047  426   1802  1181 2813 2192 3799 3178
 

در جدول2 مشاهده می کنید که دوره های 33 ساله میان سالهای 1831 و 2256 به طور متوالی تکرار شده اند.محک دقیقتری نشان می دهد که در واقع از سال 1799 برقرار است،ازآنجاییکه 1831 پایان یک دوره ی 29 ساله را نشان می دهد، .اگر شکاف قبلی 4 سال زودتر بیفتد در اینجا نشان داده نمی شود. بنابراین این فاصله ی زمانی است که الگوریتم خیام درآن صحیح است.مکانی وجود دارد که این الگوریتم در آن درست کار نمی کند وحد بالای آن ممکن است در 2124 بعد از میلاد قرار بگیرد.من در زمانیکه دررابطه با خطا ها صحبت می کنم به این سوال باز می گردم.

3.الگوریتمی برای تقویم جلالی:

الگوریتم پیشنهاد شده بر پایه لیست شرح داده شده ی سالهایی است که شکافی درچهارمین سال رایجی که بعد از 28 یا 36 سال(نه 32 سال) دوره های 4 ساله ازوقوع قبلی چهار سال رایج پی در پی.در طول 3000 سال تنها در حدود 20  شکاف وجود دارد و آنها اجازه ی یک بازسازی راحت با ترتیب کامل سالهای کبیسه جلالی را می دهند

برای مشخص کردن اینکه یک سال جلالی معمولی است یا کبیسه ، تعداد سالهایی را که از آخرین شکاف جدول 2 گذشته است، پیدا می کنیم که آن را N  می نامیم.با یک استثنا، سال مورد نظر کبیسه است اگر1- باضافه باقی مانده N + 1)/33 )، بر 4 بخشپذیر باشد یا

lp = MOD[MOD(N + 1,33) - 1,4]

برابر با صفر شود، در اینجا MOD عمل پیدا کردن باقی مانده در حالتیکه اولین نشانوند بر دومی تقسیم می شود را برعهده دارد،استثنا مربوط به موردی که سال مورد نظردر داخل5 سال پیرو شکاف قرار می گیرد . در این مورد به جای N + 1 در بالامقدار N + 1 ± 4 باید استفاده شود، که علامت + زمانی که سال مطرح شده به یک دوره ی 29 ساله وابسته باشد و در غیر این صورت علامت - استفاده می شود(به عبارتی در دوره های 37 ساله )

با استفاده از علم حساب اعداد صحیح این الگوریتم به دو خط فورترن(بخش لیست سالهایی که شکاف ایجاد می کنند لازم است.) کاهش می یابد. برای سالهای معمولی باقی مانده تقسیم به 4 به عبارتی lp تعداد سالهایی که از آخرین سال کبیسه گذشته است را مشخص می کند.به عنوان مثال باقی مانده 1 (2 یا 3 ) به این معنی است که سال کبیسه یک سال پیش(2 یا 3 سال پیش ) بوده است .بدیهی است که این ممکن است که بگوید که آیا سال مطرح شده یکی ازچهارمین های رایج است.این مورد زمانی کهN + 1 (در مورد استثنا N + 1 ± 4) بر 33 بخشپذیر باشد.

برای تبدیل سال های شمسی به میلادی لازم است تا شماره سال های کبیسه را از یک مبدا زمانی در هر دو تقویم بیابیم.در تقویم جلالی شماره سال های کبیسه میان دو شکاف مجاور در جدول 2 را می گوییم میانyiو yj  هست

lj = 8 INT(Nj/33) + INT[MOD(Nj,33)/4]

که Nj = yj - yi  وINT تابعی است که قسمت صحیح نشانوند داده شده را بر می گرداند.عددهای lj  باید تا زمانی کهyj کمتر از سال سوال شده شود جمع شوند. باقی بماند پس مجموع باید اضافه شود به

8 INT(N/33) + INT{[MOD(N,33) + 3]/4} + k

عدد سال کبیسه از آخرین شکاف.k تنها زمانیکه سال مطرح شده 4 سال قبل از شکاف متوالی(yj) قرار بگیرد ،1 است و در گروه رایج 37 ساله است  در غیر این صورت 0  است.

این الگوریتم نوشته شده به زبان فورترن، زیر روال( JalCal(Jy,leap,Gy,March,  که در جدول 3 نشان داده شده است، که برای یک سال جلالی Jy اطلاعات یک سال کبیسه را در متغیرleapبر می گرداند که از 0 تا 4 در نظر گرفته شده است، که در بالا توضیح داده شده است. این روال همچنین تاریخ میلادی مطابق با اولین روز سال جلالی در متغیرGy(سال میلادی)و مارس(چندمین روز مارس) برمی گرداند.بنابراین ازآن مستقیما برای بازگوکردن شروع تقویم ایرانی برای هر سالی در میان حدود 3000 سال ، با تقوم میلادی استفاده کرد.

جدول3:

    subroutine JalCal(Jy,leap,Gy,March)
c This procedure determines if the Jalaali (Persian) year is 
c leap (366-day long) or is the common year (365 days), and 
c finds the day in March (Gregorian calendar) of the first 
c day of the Jalaali year (Jy)
c Input: Jy - Jalaali calendar year (-61 to 3177)
c Output:
c  leap - number of years since the last leap year (0 to 4)
c  Gy  - Gregorian year of the beginning of Jalaali year
c  March - the March day of Farvardin the 1st (1st day of Jy)
    integer breaks(20),Gy
c Jalaali years starting the 33-year rule
    data breaks/-61,9,38,199,426,686,756,818,1111,1181,
   *  1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178/
    Gy=Jy+621
    leapJ=-14
    jp=breaks(1)
    if(Jy.lt.jp.or.Jy.ge.breaks(20)) print'(a,i5,a,i5,a)',
   *' Bad year number:',Gy,' Gregorian  =',Jy,' Jalaali'
c Find the limiting years for the Jalaali year Jy
    do 1 j=2,20
    jm=breaks(j)
    jump=jm-jp
    if(Jy.lt.jm) go to 2
    leapJ=leapJ+jump/33*8+MOD(jump,33)/4
1   jp=jm
2   N=Jy-jp
c Find the number of leap years from AD 621 to the beginning 
c of the current Jalaali year in the Persian calendar
    leapJ=leapJ+N/33*8+(MOD(N,33)+3)/4
    if(MOD(jump,33).eq.4.and.jump-N.eq.4) leapJ=leapJ+1
c and the same in the Gregorian calendar (until the year Gy)
    leapG=Gy/4-(Gy/100+1)*3/4-150
c Determine the Gregorian date of Farvardin the 1st
    March=20+leapJ-leapG
c Find how many years have passed since the last leap year
    if(jump-N.lt.6) N=N-jump+(jump+4)/33*33
    leap=MOD(MOD(N+1,33)-1,4)
    if(leap.eq.-1) leap=4
     en

 

این قبیل زیر روال می تواند برای تبدیل کل تاریخ از تقویم ایرانی به کار رود اگر ما به خاطر داشته باشیم که به ازایm (ماه ) و d (روز) تاریخ جلالی

31(m - 1) - (m - 7) INT(m/7) + d

روز از شروع هرسال جلالی(شمسی)سپری شده است.

برنامه کاربردی زیر برای تبدیل تاریخ شمسی،ابتدا به روزهای جولین(JD)، سپس به میلادی یا جولین وهمچنین به صورت معکوس،از این تاریخ ها به تاریخ شمسی نوشته شده و تست شده است رویه های ذیل درفورترن که این کارها را انجام می دهند از طرف نویسنده قابل دسترسی هستند.(متن کامل برنامه به زبان فورترن ، نسخه قابل اجرا )

تابع(Jal2JD(Jy,m,d ----- تاریخ شمسی را به روزهای جولین براساس ظهر گرینویچ تبدیل می کند.

تابع(JG2JD(JGy,m,d,1/0-----تاریخ های میلادی /جولین را به روزهای جولین تبدیل می کند.

تابع(JD2Jal(JDN,Jy,m,d-----------روزهای جولین را به تاریخ شمسی تبدیل می کند

تابع(JD2JG(JDN,JGy,m,d,1/0---------روزهای جولین را به تاریخ های میلادی/جولین تبدیل می کند.

4.بحث خطا ها:

به علت تقریب طبیعی جدول نجومی که نتیجه ی آن زمان اعتدالی است ممکن است خطایی در حدود 1 دقیقه ی زمان وجود داشته باشد. نا مشخص بودنTD به نتیجه نهایی این خطا اضافه می کند.این پارامترها از مشاهدات مستقیم تنها برای قبل از 1630 بعد از میلاد بسیار واضح هستند.

جدول 4: سال های بحرانی در تقویم جلالی که بیشتر احتمال دارند تا ترتیب شکاف ها را تغییر دهند . چهار ستون اول تاریخ میلادی در مارس ، نقطه اعتدالی بهار به زمان متوسط تهران (به ساعت و دقیقه) و متغیرT = TT - UT1Dرا نشان می دهد. سپس روز اول سال شمسی( اولین روز فروردین) بر حسب روزهای مارس و سال شمسی مربوطه وجود دارد. در ستون آخر امکان افزایش به(+) و کاهش(-) از شکاف های موجود در جدول 2 آمده است.

Year Day of Teheran DT 1st Jalaali    Effect of
AD March time [min] Farv. year     actual error

 626 21 12:00.4 61.8 22 5   -9      -38
 659 21 11:56.6 57.9 21     38 -38      +71
 886 20 11:57.7 35.6 20   265 +269    +298
1113 21 11:58.5 20.0 21   492 +496    +525
1373 20 12:01.3 7.7 21   752 -756    +789
2124 20 12:00.3 3.9 21 1503 +1503  +1540
2322 21 11:58.0 11.0 21 1701 +1705  +1734
2681 20 11:59.6 32.4 20 2060 -2060  -2097
2780 20 12:04.8 40.2 21 2159 +2159  -2192
2813 20 11:56.3 43.0 20 2192 -2192  +2225
2846 20 11:59.1 45.9 20 2225 +2229  -2262
2879 20 12:03.5 48.9 21 2258 -2262  +2295
2912 20 12:03.3 52.0 21 2291 +2291  -2324
3011 21 12:00.9 61.7 22 2390 -2394  +2427
3044 20 12:02.2 65.2 21 2423 +2423  -2456
3176 20 11:56.7 79.9 20 2555 +2559  +2588
3209 20 11:59.9 83.8 20 2588 +2592  +2621
3370 20 12:11.0 104.2 21 2749 +2749  +2786
3473 20 11:48.2 118.4 20 2852 +2856  +2885
3502 21 12:10.4 122.5 22 2881 +2881  +2918
3634 20 12:04.5 142.4 21 3013 +3013  +3050
3667 20 12:03.8 147.6 21 3046 +3046  +3083

 

شکاف های گذشته ، صرفا نجومی  و برپایه دانش همان زمان  بوده اند که ممکن است با تقویم جلالی واقعی منطبق نباشد  و تنها برای مقاصد نجومی استفاده می شده است.همچنین درشکاف های آینده ی جدول2  ممکن است مجموع یا مورد های جدیدی که براساس حرکت واقعی زمین نشان داده می شوند( رفتار متغیرTD ) پدیدار نشده باشد.بیشتر سالهای بحرانی ای در جدول4 لیست شده است، که تاریخ در ماه مارس(تقویم میلادی) و پیشگوئی زمان میانگین تهران هر دو با متغیر فرضی TD  معین شده است. جدول شامل همه مواردی که زمان اعتدالی از 12:00 به وقت تهران با کمتر از (1 + T/10D)  دقیقه  جابه جا می شود، که در اینجا 1 دقیقه به علت تردید در تعیین نقطه اعتدالی ودوره های دیگر که10 % خطا   TD  بستگی دارد(برآورد خطاهای خاص). سالهای جلالی مشخص شده در جدول4 ،اگر زمان نقطه اعتدالی قبل از 12:00 باشد، سالهای کبیسه هستند در غیراینصورت سال قبل آن سال کبیسه است.تغییری که انتظار داریم  تا در لیست  شکاف ها مطرح شود در مورد تغییرات زمان اعتدالی واقعی که در نقطه ظهر(12:00) به علت ترکیب اثر خطاهای جدول نجومی و تغییر در  TD  ، در آخرین ستون این جدول نشان داده شده است .

توجه کنید که بحث تغییرات تنها روی سال مورد سوال (آن رایک روز نسبت به تقویم میلادی تغییر می دهد) وآخرین روز سال جلالی گذشته، اثر می گذارد.بنابراین الگوریتم در این شکل ارائه شده تنها ممکن است برای برخی از سالهای  آینده جلالی در جدول 4 صحیح نباشد..در بدترین حالت اگرتخمین  TD  کمتر سیستماتیک باشد،10 سال بحرانی با نقطه اعتدالی بزرگتر از12:00آن جدول ممکن است قبل از 12:00 قرار بگیرد و بنابراین سالهای جلالی به اندازه یک روز در داخل سال قبل تغییر می کنند و خودشان سال کبیسه می شوند.باید TD با دقت بالایی باشد که در این صورت تنها 7 سال آینده در جدول4 احتمال تغییر وارونه را دارد.

 2124 مشکوک ترین سال است. نقاط اعتدالی بهار به زمان  تهران مشخص می کند که در این سال 1503 شمسی در 21 مارس شروع می شوند و نه  20 مارس زیرا در محاسبه زمان اعتدالی تنها در حدود یک سوم دقیقه از 12:00 گذشته است(جدول 4 را بینید.) بنابراین اگر TD  بیشتر از 20 ثانیه باشد که در این تحلیل پیش بینی شده است این سال یک شکاف اضافه خواهد بود ،  به الگوریتم ارائه شده  یک دوره 37 ساله (1540 شمسی)  اضافه می شود.

ارسال شده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۴ - 9:17 صبح

نظرات

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

فوق العاده دقیق و مهم بود.کار من که راه افتاد.مرسی!
۲۹ آبان ۱۳۸۴ - 3:53 عصر | نیما زعیم دار

# ویکی پدیا  

سلام، بسیار عالی، دقیق و مفید بود ...
کاش شما می توانستید این متن را در صفحات ویکی پدیا (قسمت فارسی) قرار دهید.
۱۷ دی ۱۳۸۴ - 6:44 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام واقعا عالی بود .
میخواستم اگه براتون ممکن کد این تابع(تبدیل میلادی به شمسی وبالعکس) به هر زبانی غیر از fortran برای من
بفرستین .در ضمن جا داره به خاطر ای سایت بهتون تبریک بگم.
موفق باشید.
۸ بهمن ۱۳۸۴ - 8:52 صبح | mani

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و تشکر
ممکن که این سوال مرا پاسخ دهید آیا این مطلب درست است که اگر Ip به ازای هر کدام از حالتهای گفته شده محاسبه شود ومقدار آن صفر گردد سال کبیسه خواهد بود به عبارت دیگر
or lp = MOD[MOD(N + 1,33) - 1,4
or Ip=mod[mod((n+4)+1/33-)-1/4
or Ip=mod[mod((n-4)+1/33-)-1/4
اگر جواب هر کدام صفر باشد سال کبیسه است
از شما خواهش میکنم در این مورد مرا راهنمایی کنیید بسیار برای من ضروری است.
متشکرم.
۲۳ اسفند ۱۳۸۴ - 12:30 عصر | arash

# پاسخ به: آرش  

سلام
مطلبی که شما گفته اید درست است یعنی اگر مقدار هر یک از این سه مقدار صفر شود سال مورد نظر کبیسه می شود ولی دقت کنید که مورد دو و سه تنها در حالتهای خاصی که در مقاله بیان شده کاربرد دارند.
۲۳ اسفند ۱۳۸۴ - 2:57 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
در اینجا الگوریتمی برای برنامه نویسی عنوان نشده است
لطفا راهنمایی کنید برای تبدیل تاریخ 1/1/1 شمسی به میلادی چکار می توان کرد.
الگوریتماهای موجو د از 1/1/474 به بعد را تبدیل می کنند و از این تاریخ به پایین را جواب نمی دهند.
با تشکر
۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 1:28 عصر | محمد حسن امراللهی

# پاسخ به: محمد حسن امراللهی  

سلام
تصور من این است که شما مقاله را با دقت نخوانده اید و به همین علت لینک مر بوط به متن کامل برنامه به زبان فورترن را ندیده اید.
این الگوریتم برای سالهای قبل از 474 نیز درست کار می کند و الگوریتمی است که برنامه تقویم جلالی براساس آن نوشته شده است.
۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 9:34 صبح | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میشه برنامه تقویم را به زبانc بنویسید .به طریقی که یکم فروردین MONDAYباشد وماههارا در یک ردیف وفصلها زیر هم چاپ کند.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 4:57 عصر | ادهم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ممکنه یکی که فرترن بلده این برنامه رو به زبان های دیگه مثل سی یا بیسیک تبدیل کنه یا حتی الگوریتم این برنامه را بنویسد
۱ شهریور ۱۳۸۵ - 8:47 عصر | احسان

# سوال  

چگونه میتوان فهمید که روز عید غدیر در سال 1360 شمسی چه روزی بوده؟
۸ مهر ۱۳۸۵ - 10:52 صبح | مرتضی

# یک سوال!!  

سلام
یک سوال:
من می خواهم بدانم که رمان ما (تهران) چه قدر با زمان گرینویچ تفاوت دارد؟
لطفا پاسخ دقیق بدهید ! (حتی ثانیه!)
متشکرم
۱۱ مهر ۱۳۸۵ - 5:35 عصر | سید محسن شاهنگیان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سپاس عالی بود
۲۴ اسفند ۱۳۸۵ - 5:25 عصر | فرنگیس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواهم بدانم مدت زمان دقیق گردش زمین به دورخورشید چه زمانی است
۵ فروردین ۱۳۸۶ - 10:47 عصر | حامد اسماعیل زاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam khaste nabashid
mikhastam bedonam chegone mitavan be taghvime salhaye gozashte dastresi paida kard v hamchenin nahveye tabdile mahe ghamari be shamsi dar salhaye gozashte chegone hast ?
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 6:52 عصر | نسرین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بدانم رمضان سال 1360 مصادف با چه ماه بوده است؟
لطفا به ایمیلم ارسال کنید.
بی نهایت ممنون
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 12:53 عصر | سپیده رضایی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من برنامه تبدیل تاریخ شمسی به قمری و میلادی را خیلی زود ( برای پروژه) لازم دارم البته به زبان c یا پاسکال خیلی ممنون میشوم که برایم بفرستید یا در این مورد کمکم کنید یک دنیا ممنون
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 12:22 صبح | لاله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام اگر می شه برنامه ای که با دریافت سال تقویم کلی آن سال را چاپ کند را برای من ایمیل کنید
ممنون و سپاسگذار
۲ خرداد ۱۳۸۶ - 7:58 عصر | یکتا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بدانم 1/4/1360مطابق با چه روزی از سال قمری ست؟
لطفا به ایمیلم ارسال کنید.
بی نهایت ممنون
۱۵ خرداد ۱۳۸۶ - 7:22 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم 1/7/1358 به قمری چه تاریخی میشه
ممنون میشم خدا حافظ
۱۷ خرداد ۱۳۸۶ - 10:26 عصر | جعفری

# سوال  

سلام
با تشکر از شما. لطفا تاریخ قمری19/8/61 را برام بفرستید و ماه میلادی را .
موفق باشید
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ - 4:50 صبح | نوه ی کوچک

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم اینکه میگن سالی رو یه حیون تحویل میشه یعنی چه

و اینو چوری میشه فهمید که سال 1387 رو چه حیونی تحویل میشه ؟

متشکر

۵ مهر ۱۳۸۶ - 10:12 عصر | محمد امین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
چگونه میتوانم بدانم روزی که بدنیا آمده ام چه روزی بوده از بابت روزهای هفته چند شنبه بوده .
با تشکر
۱۰ آبان ۱۳۸۶ - 8:56 صبح | حمیدرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
اگه براتون ممکنه لطف کنید الگوریتم و برنامه ی تقویم شمسی-میلادی را به زبان پاسکال برای ما تهیه کنید یا مراحل انجام کار را برایمان توضیح دهید.
با تشکر
خواهشا هر کسی بلده برامون توضیح بده. اخه 4 واحدمون فقط به همین برنامه بستگی داره.
۲۷ آبان ۱۳۸۶ - 1:21 عصر | ساناز_زهرا_محبوبه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می دانیم مدت زمانی که طول می کشد تا زمین یک چرخ کامل به دور خود بزند در حدود 23 ساعت و 56 دقیقه است. پس چرا با این که یک شبانه-روز را 24 ساعت کامل در نظر می گیریم، نیازی به ساعت کبیسه نداریم تا شبانه-روز تطبیق خود را با گردش زمین از دست ندهد؟
۱۳ دی ۱۳۸۶ - 7:55 عصر | مهرسا

# پاسخ به:تقویم ایرانی  

تقویم شمسی با مناسبت های هر روز به زبان پاسکال برای من بفرستید .
وقت کمی دارم. متشکرم
۱۰ بهمن ۱۳۸۶ - 7:38 عصر | عسل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
3،4روز پيش از شما تقاضاي پاسخ به يك سوال را داشتم ولي هنوز برام جوابي نرسيد در صورت امكان من مورد درخواستي را دوباره مطرح مي كنم
عيد فطر سال 1359 شمسي:1- با چه روز وماهي از سال هجري شمسي2-و چه سالي از هجري قمري مصادف است.
من منتظر جواب شما هستم برام خيلي ضروري و لازمه. با تشكر
۸ اسفند ۱۳۸۶ - 8:18 صبح | مجيد عبداله زاده

# پاسخ به: مجید عبداله زاده  

سلام
من در حال کار کردن بر روی موضوع انطباق تقویم قمری بر تقویم شمسی هستم و از آنجایی که تقویم قمری قانون مشخصی ندارد این کار به زمان بیشتری نیاز دارد( چون دقت بالایی را می خواهیم!) ،اما به محض تکمیل شدن تقویم جدید شما دیگر مشکلی برای جواب سوالتان نخواهید داشت.

پس لطفا فرصت دهید تا نسخه جدید تقویم آماده شود.
۸ اسفند ۱۳۸۶ - 9:39 صبح | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مطلب خوب و دقیقی بود و البته مفید .
متشکرم
۱۷ اسفند ۱۳۸۶ - 10:23 عصر | اتسز صدیقی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بپرسم اسفند سال 1370 شمسی 29 روزه بوده یا 30 روزه؟
ممنون
۲۵ فروردین ۱۳۸۷ - 8:16 صبح | badboy

# ببخشید سوال  

بالایی رو میگم
۲۵ فروردین ۱۳۸۷ - 8:17 صبح | badboy

# # ببخشید سوال  

میخواستم بپرسم تولد امام رضا در سالهای 1359 و1360 در چه تاریخی از سال شمسی بوده .
لطفا به ایملیلم ارسال نمایید.
بسیار سپاسگذارم.
۲۸ فروردین ۱۳۸۷ - 9:29 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بپرسم تولد امام رضا در سالهای 1359 و1360 در چه تاریخی از سال شمسی بوده . یا در صورت امکان تقویم شمسی و هجری قمری سالهای فوق واسم بفرستید.
لطفا به ایملیلم ارسال نمایید.
بسیار سپاسگذارم.
۲۹ فروردین ۱۳۸۷ - 8:43 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam,mikhastam bedoonam rooze eyde fetr sal 1365 be tarikhe shamsi che roozi boode,mamnoon misham agar javabesho besoorate email baram befrestid.BEKHATERE MATALEBE MOFIDETOON TASHAKOR MIKONAM.
۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 7:47 صبح | ازاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم چه جوری میتوانم بفهم تاریخ معادل میلادی تاریخ 1.1.1366 چقدر است؟
۶ خرداد ۱۳۸۷ - 2:57 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم شمسی برای 100سال  

تقویم سال شمسی را به زبان c میخواهم
۲۲ خرداد ۱۳۸۷ - 7:27 عصر | مجتبی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلاااااااااااااام!!!

می خواستم بدونم روز سوم خرداد سال 1373 و روز یازدهم آذر سال 1367
به تاریخ قمری چه روزی میشه؟!؟!؟!؟!

با تشکر

ممنون می شم اگه پاسخ رو به ایمیلم ارسال کنید

۲۵ خرداد ۱۳۸۷ - 4:45 عصر | سعیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من در 13 ربیع الاول سال 1359 به دنیا امدم اما نمی دانم چه روزی به تاریخ شمسی می شود اگر لطف کنید جواب را به ایمیلم روانه کنید یه دنیا ممنون می شوم
۲۹ خرداد ۱۳۸۷ - 7:52 عصر | کاظم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
اگه ممکنه تاریخ عید قربان سال 1361 (ماه و روز) را برایم بفرستید
واقعا" ممنون میشم اگه جواب بدین
وبلاگتون عالیه
۱ تیر ۱۳۸۷ - 8:43 عصر | شادی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام تاریخ تولد من 25 فروردین 1355 است ممنون میشم اگه روز تولدم و تاریخ همزمان قمری آن را برایم مشخص کنید و به میلم بفرستید .
بدرود تا درودی دیگرو
۶ تیر ۱۳۸۷ - 10:55 صبح | فخرالسادات

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . 15 رمضان 1357 شمسی به دنیا آمدم ماه شمسی و روز آن و سال قمری آن را مشخص کنید .لطفا پاسختان را به ایمیلم ارسال کنید
۶ تیر ۱۳۸۷ - 11:02 صبح | نازی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. من 9 اردیبهشت 1360 به دنیا آمدم .روز تولد و تاریخ همزمان قمری /ان را برایم مشخص کنید .
۶ تیر ۱۳۸۷ - 11:05 صبح | ملیحه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.باتشکر
من درتاریخ29/12/1360به دنیا آمده ام.لطفا"روزهفته-وهمچنین سال وماه وروزمیلادی وقمری وکلا"مصادف با چه رخدادهای مهم درتاریخ است رابرایم مشخص کنیدولطفا"مراراهنمایی کنیدکه ازکجا میتوانم تقویم درست سال1360راپیدا کنم.
۹ تیر ۱۳۸۷ - 9:43 صبح | ساناز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mekhastam bedonam dar sal 1359 moharam dar che mahi az sal bodesh merci
۲۱ تیر ۱۳۸۷ - 11:10 عصر | فرشاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد عید فطر سال 1355 هستم لطفا تاریخ شمسی این روز را ذکر فرمایید. ضمنا همسرم متولد 20 فروردین 61 است لطفا تاریخ قمری آن را مشخص نمایید.متشکرم
۲۳ تیر ۱۳۸۷ - 1:06 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam.man motevalede 1366/12/1.(1 esfande 66 )hastam.mikhastam bedunam in ruz mosadef ba che ruzi az mahe ghamari mishe.merc mamnoom misham age javab bedid.
۲۶ تیر ۱۳۸۷ - 3:04 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام دوستان اگر می شود به من کمک کنید و بگویید سیزدهم رجب سال 1401 قمری برابر با چه تاریخی از سال شمسی می شود با تشکر
۲۷ تیر ۱۳۸۷ - 2:22 عصر | آرش

# سوال  

با سلام
لطفااگر امکان دارد تاریخ شمسی عید فطر سال 1355 را به ای میل من بفرستید ممنونم
۳۱ تیر ۱۳۸۷ - 8:23 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا می خواستم اگر مقدور است تاریخ دقیق شمسی 13 رجب در سال 1359 را برایم ارسال نمایید با تشکر فراوان
۱ مرداد ۱۳۸۷ - 12:19 صبح | خلیل

# سوال  

سلام
مي خواستم بدونم عيد فطر سال 1359 چه روزي بوده .
باتشكر
۷ مرداد ۱۳۸۷ - 7:11 عصر | علي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
اگر میشه برام تاریخ میلادی به من میل بفرستید
من 4خردادسال 1366 متولد شدم
می خوام تاریخ میلادی را بدانم
کدام ماه و روز 1987 میشود
۱۰ مرداد ۱۳۸۷ - 1:17 صبح | نلی

#  يك خواهش  

سلام لطفا تاريخ قمري مصادف با 13/6/1361 را براي من ايميل كنيد.
از لطف شما بي نهايت ممنونم
۱۰ مرداد ۱۳۸۷ - 7:29 عصر | نازنين

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم سال 1358 را برایم بفرستید با تشکر .
۱۱ مرداد ۱۳۸۷ - 2:23 عصر | سمیرا قادری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

یک خواهش :
سلام لطفا تاریخ قمری مصادف با 29/4/1356رابرای من ایمیل کنید.
سپاس و درود فروان نثار وجود نازنینتان
۱۶ مرداد ۱۳۸۷ - 8:39 صبح | امیر

#  سال 1ربيعالاول 1388را در تاريخ شمسي چه روزي است  

سال 1ربيعالاول 1388را در تاريخ شمسي چه روزي است
۱۶ مرداد ۱۳۸۷ - 9:36 عصر | يوسف

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم نیمه شعبان 1357 به تاریخ شمسی چه تاریخی و چه روزی بوده؟
۲۵ مرداد ۱۳۸۷ - 2:49 صبح | سولماز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba arze khaste nabashid.
lotfan age momkene taghvime sale 1359 va 1358 baram befrestin
۲۶ مرداد ۱۳۸۷ - 2:35 صبح | حسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم نیمه شعبان در سال 1366 درست در چه روزی و چه ماهی از سال شمسی بوده.
با تشکر فراوان از سایت بسیار کار ساز و جذابتان.
۲۶ مرداد ۱۳۸۷ - 10:50 صبح | نازنین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نه باشد خدمت همی کارمندان این سایت .
می خواستم بدانم که روز پنجشنبه هشتم ماه رجب که سال قمری ذکر نشده و نوشته شده که مطابق 23/2/1361 اگر امکان داره
تاریخ که به شمسی دقیق نوشته شده شماه نیگاه کنید که روز پنجشنه هشتم ماه رجب کدام سال قمری بوده و ایاه همون هشتم ماه رجب روزی پنجشنبه بوده یا خیر
در حق تان دعاه خیر دارم
نرگیس
۳ شهریور ۱۳۸۷ - 1:54 عصر | نرگیس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

خواهیش میکنم
تاریخ قمری مصادف 23/2/1361 اگر امکان دارد برایم ایمیل کنید یک جهان ممنون میشم از لطف تان
۳ شهریور ۱۳۸۷ - 2:03 عصر | نرگیس

# : تقویم ایرانی برای 3000 سال  

dar sale 1366 roze23 bahman chand shanbe bod mr30
۶ شهریور ۱۳۸۷ - 10:37 عصر | maryam

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و درود بسیار به شما عزیزان

میخواستم بدانم نیمه شعبان سال 1349درچه روز و ماهی از این سال بوده است از شما تقاضا دارم جواب را برای من ایمیل کنید.
باتشکر فراوان
۸ شهریور ۱۳۸۷ - 9:34 عصر | حمید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدانم رمضان سال 1358 مصادف با چه ماهی بوده است؟
۱۲ شهریور ۱۳۸۷ - 12:42 عصر | کیان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باعرض سلام وخسته نباشید
میخواستم ببینم عید قربان سال1358 به تاریخ شمسی چه تاریخی و چه روزی بوده
با تشکر فراوان از سایت بسیار خوبتان
۱۲ شهریور ۱۳۸۷ - 2:40 عصر | پوریا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا همینجا بگید که قمری و میلادی روز تولد من کی میشه !
1373/9/2
همینجا !
۱۳ شهریور ۱۳۸۷ - 5:43 عصر | مهدی

# درخواست : تاريخ تولدم به ميلادي و قمري   

سلام ، ميدونم سرتون خيلي شلوغه ، ولي تقاضا دارم ( البته اگر فرصت كرديد) تاريخ هاي شمسي 16/10/1351 و 28/2/1361 رو به ميلادي و قمري ايميل كنيد. با سپاس .
۱۴ شهریور ۱۳۸۷ - 9:49 صبح | مهران هستم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

روز عید فتر سال 1361 در صورت ممکن برای من ایمیل کنید
۱۴ شهریور ۱۳۸۷ - 10:21 عصر | ???? ????????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mishe baram post konid 5 mehre 70 chand shambe bo0de?
۱۶ شهریور ۱۳۸۷ - 1:17 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من مي خوام بدونم در سال 1360 شمسي ماه محرم در چه تاريخي بوده. براي يه تحقيق نيازش دارم و خيلي ممنون مي شم جواب بدين
۱۸ شهریور ۱۳۸۷ - 12:15 عصر | شادي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
لطفا برایم بنویسید که 22 فروردین 1370 مصادف با چه روز ماه رمضان است
۲۴ شهریور ۱۳۸۷ - 10:58 صبح | سکینه نوری زاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا برایم بنویسید که 30 مهر 1351 مصادف با چه روز ماه شعبان است
۲۴ شهریور ۱۳۸۷ - 10:18 عصر | منیره موسو ی زاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من تقويم سالهاي 1350، 1353، 1356 و 1358 روي مي خوام كه تاريخ قمري هم مشخص باشه اگه ممكن به ايميلم بفرستيد ممنون مي شم.
۲۸ شهریور ۱۳۸۷ - 9:04 صبح | ساقي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

18 اذر سال 1359 شمسی مصادف با چه ورز ،ماه،سال در قمری می باشد .
۲۹ شهریور ۱۳۸۷ - 2:24 عصر | ناهید محمدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. ايميل شما دريافت شد. آيا هيچ راهي بجز خريدن اون كتاب نيست؟ اگر در دسترسم نباشه چكار مي تونم بكنم. شما در پاسخ به سوال من يه كتاب معرفي كردين.
۳۰ شهریور ۱۳۸۷ - 12:10 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ببخشيد دوباره سوالم و تكرار مي كنم. پيغام بالايي مال منه. سال 1360 محرم در چه ماه شمسي بوده؟
۳۰ شهریور ۱۳۸۷ - 12:12 عصر | shadi

# درخواست فوری  

سلام و سپاس
می خواستم بدونم که 26/03/1367 . و همچنین 03/07/1369 در چه روزی و چه ماهی وچه سالی میلادی و قمری مصادف بوده است. لطفا به ایمیلم ارسال کنید مچکرم.
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 1:02 عصر | هدی

# درخواست فوری  

با سلام
می خواهم بدونم که 25/06/1356 و همچنین 18/02/1367 و همچنین 28/10/1370و 17/01/1368 و 29/09/1364 مصادف با چه روزی از هفته و جه روزی و چه ماهی و چه سالی میلادی و قمری بوده است .
با تشکر خانواده عظیمی
لطفا پاسخ را به ایمیل بنده ارسال نمایید .
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 2:01 عصر | ناصر عظیمی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

يكم رمضان سال 1356 هجري شمسي مصادف با جه روز و ماه شمسي است
۳ مهر ۱۳۸۷ - 12:04 صبح | حجت اله قنبریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقويم سال 1356را برايم ايميل كنيد
۳ مهر ۱۳۸۷ - 12:07 صبح | حجت اله قنبريان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواهم بدانم روز 1/3/1359 شمسی برابر با چه روز ماه قمری است با تشکر.
۵ مهر ۱۳۸۷ - 12:21 عصر | ALI

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من 25 خرداد 1365 1366 1367 1368 میخواستم ببینم چه روزه قمری میشه؟
ممنونم ازتون
۵ مهر ۱۳۸۷ - 6:25 عصر | سیامک

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميخوام بدانم روز 29 اسفند ماه سال 1355 برابر به چه روزي از ماه هاي قمري ميشود يعني ماه رمضان رجب يا .............؟لطفا به ايميلم پاسخ را ارسال كنيد با تشكر.
۷ مهر ۱۳۸۷ - 8:16 عصر | نسرين امامي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميخواهم بدانم روز 29 اسفند سال 1355 مصادف با چه ماه قمري است يعني شعبان رمضان يا؟؟؟؟؟؟؟؟؟اگر امكان دارد جواب را به ايميلم ارسال كنيد با تشكر.
۷ مهر ۱۳۸۷ - 8:20 عصر | ????? ?????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عید فطر یا اول شوال امسال ( 1429) آیا پنج شنبه است یا چهارشنبه و یا سه شنبه
آدرسی اینترنتی که بتوان به وسیله آن تاریخ دقیق اول شوال را فهمید به من بدهید.
متشکرم
۸ مهر ۱۳۸۷ - 5:52 عصر | محمد علی اعتمادی

# منتظر جواب هستیم . لطفا !  

با سپاس فراوان از سرکار خانم طاهریان . اینجانب برای تکمیل یک مطلب و یک کار به این اطلاعات نیاز اساسی دارم . از شما خواهشمندم من را راهنمایی کنید . با تشکر عظیمی از کرج :
25/06/1356 ، 18/02/1367 ، 28/10/1370 ، 17/01/1368 و 29/09/1364 مصادف با چه روزی از هفته و چه روزی و چه ماهی و چه سالی میلادی و قمری بوده است .
در ضمن پاسخ را به ایمیل بنده ارسال نمایید .
E-MAIL : MAHTABKALA@YAHOO.COM
۹ مهر ۱۳۸۷ - 12:28 صبح | عظیمی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخواستم بدانم 17 آبان 1356 مصادف با چه روز و سال قمري ميباشد
۱۱ مهر ۱۳۸۷ - 6:02 عصر | bita

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ممنون میشم اگه بهم بگین هشتم تیرماه سال 1358 به قمری چه روزی و چندم میشه
ممنون
۱۴ مهر ۱۳۸۷ - 8:03 عصر | قدرت اله کریمی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بدونم سوم اسفند چه سالی با سیزده رجب مصادف بوده است
۲۳ مهر ۱۳۸۷ - 8:55 صبح | mina

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
ba tashkor mataleb khobi bod
۲۳ مهر ۱۳۸۷ - 12:46 عصر | marjan

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام رئیس بزرگوار.خسته نباشید.
خواهشمندم در صورت امکان تاریخ قمری 26/11/1357 رو برام بفرستید.در شناسنامه ام 17 ربیع الثانی ذکر شده ولی والدینم میگن من روز تولد حضرت محمد (ص) دنیا آمدم.(17 ربیع الاول)
با تشکر فراوان.
۲۴ مهر ۱۳۸۷ - 11:53 صبح | پیروز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam khaste nabashid
mikhastam bedonam chegone mitavan be taghvime salhaye gozashte dastresi paida kard v hamchenin nahveye tabdile mahe ghamari be shamsi dar salhaye gozashte chegone hast ?
۲۵ مهر ۱۳۸۷ - 2:57 صبح | ساحل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

mikhastam age mishe bedoonam 10/1/1368 cahnd shanbe boode va lotfan baraie e-mailam ersalesh konid
۲۶ مهر ۱۳۸۷ - 2:12 صبح | amir

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواهم بدانم سال 1359/07/01مصادف با چه روز ،ماه و سال قمری است لطفا"برای من ایمیل کنید با تشکر فراوان
۳۰ مهر ۱۳۸۷ - 8:34 عصر | محسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم 27 آذر 60 چند شنبه بود و مصادف با چه روز میلادی و قمری بودلطفا ایمیل کنید
۳۰ مهر ۱۳۸۷ - 11:29 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم 8 ذی الحجه در سال 1358 چه روزی و چه ماهی به شمسی بوده ایمیل کنید سپاس
۴ آبان ۱۳۸۷ - 4:37 عصر | سحر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

1 ذیقعده 1401 قمری برابر با چه روزی از سال 1358 هجری شمسی می شود ؟
۱۴ آبان ۱۳۸۷ - 1:12 عصر | مسعود

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من باید بگویم که زیربرنامه بالا که به زبان فرترن هست را تبدیل به زبان دلفی کردم و در زیر می‌آورم.
ولی این زیربرنامه برخلاف مطالب درج شده در بالا جوابهای غلطی هم دارد (اگر اشتباه می کنم بگویید).
مثلاَ سال ۲۲ طبق ادعای مطرح شده باید یک سال کبیسه باشد. زیرا باقیمانده تقسیم ۲۲ بر ۳۳ می‌شود ۲۲. ولی در این زیربرنامه جواب به دست آمده می‌گوید که سال قبل از آن کبیسه بوده است.
و سال ۱ باید کبیسه باشد ولی در این مورد هم جواب غلط است.
ولی در مورد امسال که کبیسه است و همینطور سال ۹ جواب درست به دست آمد.

function JalCal(JY:Integer;var GY:Integer;var March:Byte):Shortint;
const
breaks:Array[1..20]of Integer=(-61,9,38,199,426,686,756,818,
1111,1181,1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178);
var
leapJ,jp,jm,jump,N:Integer;
j: Integer;
leapG: Integer;
begin
GY:=JY+621;
leapJ:=-14;
jp:=breaks[1];
if (JY<jp)or(JY>=breaks[20]) then
begin
raise EInvalidYear.Create('Bad year number');
end;
for j := 2 to 20 do
begin
jm:=breaks[j];
jump:=jm-jp;
if Jy<jm then
Break;
leapJ:=leapJ+jump div 33*8+(jump mod 33)div 4;
jp:=jm;
end;
N:=Jy-jp;
leapJ:=leapJ+N div 33*8+((N mod 33)+3)div 4;
if(jump mod 33=4) and (jump-N=4)then
leapJ:=leapJ+1;
leapG:=Gy div 4-(Gy div 100+1)*3 div 4-150;
March:=20+leapJ-leapG;
if(jump-N<6)then
N:=N-jump+(jump+4)div 33*33;
Result:=((N+1) mod 33-1) mod 4;
if Result=-1 then
Result:=4;
end;
۱۵ آبان ۱۳۸۷ - 11:38 عصر | مرتضی فرمهینی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam khaste nabashid.
tavalode emam reza sale 1353 che ruzi vaghe shode?
mamnun mishavam javab dahid.
۱۶ آبان ۱۳۸۷ - 6:52 عصر | rahimi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
ruze tavalode emam reza dar sale1353 be tarikhe shams chist
۱۶ آبان ۱۳۸۷ - 6:56 عصر | rahimi

# سوال  

سلام
مي خواستم بدونم تاريخ 26/2/1367 كه شمسي است به تاريخ ميلادي و قمري جه مي شود و در هر كدام جه روزي از ايام هفته بوده است؟
لطفا برام ايميل كنيد.
با تشكر فراوان
۲۱ آبان ۱۳۸۷ - 1:19 عصر | ستايش

# سوال  

سلام
ميخواستم روز تولد امام رضا در سال 1364 بدونم
با تشكر
۲۱ آبان ۱۳۸۷ - 7:28 عصر | عليرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام .تاريخ تولد من اربعين 1366 هست اگه ميشه لطف كنيد روز و ماه تولد شمسي من رو بگين
۲۳ آبان ۱۳۸۷ - 5:50 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم 11 فروردین سال 68 چه روزی میشه؟
۲۳ آبان ۱۳۸۷ - 6:15 عصر | سعیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

www.tabasomzh2008.com

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam man kod barname ra barai 1 gharn ra mekhastm.
۲۴ آبان ۱۳۸۷ - 9:32 صبح | بهار

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

dota adres gable galat bodn kood barname yk gharn
۲۴ آبان ۱۳۸۷ - 9:40 صبح | بهار

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
می خواستم بدونم 23 بهمن 1366مصادف با چه روز از ماه میلادی در همان سال 66 می شه
ممنون اگه جوب بدین
۲۶ آبان ۱۳۸۷ - 11:01 صبح | نازیلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام ضمن عرض خسته نباشی به شما خواهر خوبمو برنامه خوبتان می خواستم محبت کنید به من بگید 5 محرم 1357بدنبا امدم ولی مادر م شناسنامه من را تیر گرفتند و نمی داندچه روزو ماه ای از ماه شمسی بدنیا امدم ممنون می شم به ایمیلم ارسال کنید با تشکر از شما
۲۶ آبان ۱۳۸۷ - 11:04 صبح | ستوده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من سال 1353 که آن روز تولد امام صادق بوده به دنیا آمدم. روز تولد دقیق من چه روز شمسی بوده است؟
۲۹ آبان ۱۳۸۷ - 11:14 عصر | صادق فلاح

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد اول ذی حجه 1355 هستم
لطفا تاریخ دقیق شمسی آن را مشخص کنید
متشکرم ÷ مطلق
۵ آذر ۱۳۸۷ - 6:46 صبح | مهدی مطلق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.خسته نباشید.وبلاگ مفید و خوبی دارید.من در تاریخ 3 ذی الحجه 1359 بدنیا آمدم.اگر تاریخ شمسی تولدم را به ایویلم بفرستید ممنون می شم.
۵ آذر ۱۳۸۷ - 10:08 صبح | میترا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خواهشمند است تاریخ شمسی و میلادی روز عید فطر سال 1355 را برای من ایمیل نمائید.با تشکر فراوان
۵ آذر ۱۳۸۷ - 10:23 صبح | ***

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . مي خواستم بدونم. 15 خرداد سال 1357 چند شنبه بوده/ لطفا به ايميل ارسال كنيد
۱۳ آذر ۱۳۸۷ - 5:53 عصر | معصومه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و تقدیر از شما انسان شایسته، لطفا تاریخ روز عید قربان سال 1337 شمسی را برایم اعلام فرمایید گویا دوم تیر ماه 1337 باشد متشکرم
۱۴ آذر ۱۳۸۷ - 10:30 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا بفرمایید تاریخ شمسی 7 رمضان 1364 چه روزی بوده است متشکرم اگر امکان پاسخ دارد حتما پاسخ دهید چون فوق العاده برایم مهم است
متشکرم
۱۷ آذر ۱۳۸۷ - 12:33 صبح | esmaili

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و خسته نباشید.
خیلی قشنگه چند ساله این برام سوال شده
2/6/67
روز تولدم چه روز میلادی و قمری بوده
تو رو خدا واسم بدیدش
یا به ای میلم یا وبلاگم:
www.salim-ghazal.blogfa.com
۱۷ آذر ۱۳۸۷ - 2:15 عصر | سلیم غلامی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا سالنامه سال 1351رابرایم بفرستید(شمسی و قمری)
از لطف تان متشکرم
۲۲ آذر ۱۳۸۷ - 1:30 عصر | موسی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ازشما خواهشمندم معادل تقویم قمری سال 1351 شمسی برایم ایمیل کنید
با تشکر
۲۴ آذر ۱۳۸۷ - 12:23 عصر | mousa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خوبيد؟
مي خواستم لطف كنيد روز 29 فروردين 1361 را به قمري و ميلادي بهم بگيد.
ممنون مي شم.
۲۶ آذر ۱۳۸۷ - 2:15 عصر | مهدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خوبيد؟
مي خواستم لطف كنيد روز 29 فروردين 1361 را به قمري و ميلادي بهم بگيد.
ممنون مي شم.
۲۶ آذر ۱۳۸۷ - 2:16 عصر | مهدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خواستم لطف كنيدروز8اسفند1367را به قمري وميلادي بهم بكيد
۲۶ آذر ۱۳۸۷ - 7:30 عصر | باسخ فوري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواستم بدانم تطابق 10/5/67باچه روزی از چه ماهی ازسال قمری بوده است.
۲۸ آذر ۱۳۸۷ - 11:57 صبح | عابس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

وقت بخیر
روز محرم در سال 1367 معادل چه روزی در تقویم شمسی است؟ث7طاس5
۲۹ آذر ۱۳۸۷ - 6:29 عصر | آریا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خسته نباشید.
میخواستم بدونم 9 آذر سال 1359 چند شنبه بوده است ؟ و چندم نوامبر تاریخ میلادی بوده است ؟
ممنون میشم جوابمو بدین.
۲ دی ۱۳۸۷ - 2:00 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با تشکر از زحمات شما
۲ دی ۱۳۸۷ - 2:05 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در روز عید قربان سال 1353 هجری متولد شده ام می خواستم بدانم تاریخ تولدم در چندم وچه ماهی از ماههای هجری میباشد0باتشکر0
۳ دی ۱۳۸۷ - 12:05 عصر | سلام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

آدرس الکترونیکیم را فراموش کردم بگم0
۳ دی ۱۳۸۷ - 12:18 عصر | سلام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام، وقت خوش، می شه خواهش کنم لطف کنید و تقویم سالهای 1345 تا 1360 را برام ایمیل کنید خیلی لازم دارم. ممنون از لطفتون
۷ دی ۱۳۸۷ - 4:26 عصر | نسرین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، لطفا تاریخ قمری روز 1/4/60 را برای من ایمیل کنید . ممنون
۱۷ دی ۱۳۸۷ - 9:44 صبح | امین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
مي خواستم خواهش كنم اگه ممكنه تقويم سال 1366 رو برام بفرستيد.
و اگه امكان نداره.
تاريخ 1366/6/1 (اول شهريور سال 1366)
رو يفرماييد چند شنبه بوده. چندم مال قمري و جندم ماه ميلادي بوده است.
ممنون
۱۸ دی ۱۳۸۷ - 1:24 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می شه لطف کنید و تقویم سال 1365را برام ایمیل کنید خیلی لازم دارم. ممنون می شم
۱۹ دی ۱۳۸۷ - 2:11 عصر | سنور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلاملطفا تقویم سالهای 1377_1382_1349_1350_را برای من ایمیل کنید متشکرم
۲۱ دی ۱۳۸۷ - 11:52 صبح | سیمین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

16 مهر ماه 1349 معادل قمری و میلادی را برایم ایمیل کنید متشکرم
۲۱ دی ۱۳۸۷ - 1:36 عصر | سیما

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

v,c jgfddcgvb
۲۱ دی ۱۳۸۷ - 1:40 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمات شما سروران گرامي
من درتاريخ 15/5/1353 به دنيا آمده‌ام لذا از شما در خواست دارم اتفاقاتي كه در اين روز افتاده است و چند شنبه بوده و از نظر ماه قمري چه ماهي و چه روزي بوده است. برايم ايميل كنيد.
با سپاس فراوان از شما
افشارپور
۲۲ دی ۱۳۸۷ - 1:37 عصر | mohammad afshar puor

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در روز عید غدیر سال 1358هجری شمسی متولد شده ام می خواستم بدانم تاریخ تولدم در چندم وچه ماهی از ماههای هجری شمسی میباشد0باتشکر0
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 3:54 عصر | مهدیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا اگه میشه تقویم سال 1370 شمسی رو واسه من بفرستید
اگه نمیشه بفرمایید که معادل قمری و میلادی 6/12/1370 کی بوده وچند شنبه میشه
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 7:54 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما سروران گرامي
من درتاريخ 15/5/1353 به دنيا آمده‌ام لذا از شما در خواست دارم اتفاقاتي كه در اين روز افتاده است و چند شنبه بوده و از نظر ماه قمري چه ماهي و چه روزي بوده است. برايم ايميل كنيد.
با سپاس فراوان از شما
اگه امكان داره جواب بدهيد!
۲۴ دی ۱۳۸۷ - 11:46 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
man mikham bedunam 19 esfande 1360 ,mosadef bache rooze miladi bude?
yani dar taghvime miladi che tarikhi bude?
۲۵ دی ۱۳۸۷ - 1:23 صبح | bahar

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
مي خواستم بدونم كه رمضان سال 1368 در چه ماهي بوده
منتظر جوابتون هستم
ممنون خداحافظ
۱ بهمن ۱۳۸۷ - 11:17 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تولد امام رضا (ع) در سال 1359 مصادف با چه روزي ميباشد. با تشكر
۵ بهمن ۱۳۸۷ - 4:50 عصر | بهمن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
از مطالب سایتتون خیلی لذت بردم بسیار متشکرم. میخواستم بدونم ماه صفر قمری چند روز است و اینکه من 2 روز مونده بوده ماه صفر تموم بشه در سال 1356 بدنیا اومدم متاسفانه نمیدونم در سال شمسی من تو کدوم روز و کدوم ماه بدنیا اومدم امیدوارم بتونید کمکم کنید روز تولدمو بدونم
از شما خواهش میکنم اگه میتونید یه من ایمیل بزنید و بهم کمک کنید خیلی متشکرم
۶ بهمن ۱۳۸۷ - 3:24 عصر | پریناز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با تشكر از شما
من به كليه جواب هاي خود در اين سايت دست پيدا كردم
از زحمات شما صميمانه تشكر مي‌نمايم.
خدانگهدار.
۹ بهمن ۱۳۸۷ - 11:41 صبح | محمد افشارپور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . اگه ممکنه تقویم سال 1364 و سال 1358 رو برام ارسال کنید خیلی لازم دارم . از مطالب قشنگ سایتتون هم متشکرم
۱۲ بهمن ۱۳۸۷ - 10:36 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام ميخواستم ببينم سال 1351 سال كبيسه بوده يا نه ؟
۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - 8:36 صبح | محمود

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشید
لفط بفرمائید که سال 69 سال کبیسه بوده است
با تشکر
۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - 9:02 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا بفرمایید تاریخ6 اردیبهشت 1368 به سال میلادی دقیقا چه روزی است.ممنونم
۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - 4:24 عصر | marzie

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و احترام - لطفا بفرمایید ماه رمضان در سال 1356 و 1357 هجری شمسی در چه ماهی بوده است . باتشکر
۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - 9:40 صبح | امین آبادی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam man 15 ordebiheshte 1364 hejri shamsi be donya umadam mikham bedunm ruze moadele hejri ghamariye un che ruzi hast?age momkene be gmailam ersal konid
۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - 10:23 عصر | negin

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

27 ذي الحجه سال 1362 قمري مطابق با چه روزي از سال شمسي است.با تشكر آخه روز عروسيم.
۱۹ بهمن ۱۳۸۷ - 12:01 صبح | وحيد

# روز تولدم  

سلام،
با اینکه میدونم این سوالها هیچ وقت تمومی نداره وشما رو حتما خسته کرده، ممنون میشم اگه که لطف کنید وجواب رو برای منم میل کنید.
بسیار سپاسگذارم.
به هر صورت attractive بودن وبلاگ این درد سرا رو هم داره...!!
24شهریور سال 59 معادل چه روز از هفته و سال قمریه؟
۱۹ بهمن ۱۳۸۷ - 8:55 عصر | بارون دم صبح

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام وخسته نباشید
لطفاً بفرمایید اول ربیع الاول سال 1360 چه روزی و چه ماهی است متشکرم
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 12:54 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam va khaste nabashid khedmate shoma
mishe be man begoiid ke 1361/1/7va 1328/10/8 chand shanbe bude .
kheili mamnum misham .
ba arezuie movafaghiat baraie shoma
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 1:26 عصر | Bahareh Pirhady

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا بگيد 8/11/1367 چه روز ميلادي ميشه به ايميلم ارسال کنيد مرسي
۲۹ بهمن ۱۳۸۷ - 3:50 عصر | پيمان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،این تاریخ 8/5/1364 به میلادی چه روزی میشه؟
۳ اسفند ۱۳۸۷ - 11:07 صبح | behrad

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
مي خواهم بدانم اول ژانويه سال 1980 به تاريخ شمسي چه روزي، چه ماهي و چه سالي است؟
۳ اسفند ۱۳۸۷ - 3:45 عصر | مهديه ملك محمدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم بدانم عید قربان در سال 1337شمسی مصادف با چه روزی و چه ماهی در سال شمسی بوده است؟
۳ اسفند ۱۳۸۷ - 9:26 عصر | shadi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشيد يه خواهشي داشتم من در رمضان سال 1358 متولد شدم مي خواستم ماه شمسي اون را بدونم لطف ميكنيد تقويم سال 1358 را برام بزاريد تا من من ماه و روز تاريخ تولد شمسي ام را بدونم ممنون تو را خدا حتما بزارين يه دنيا ممنون
۷ اسفند ۱۳۸۷ - 9:47 صبح | فريبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشيد يه خواهشي داشتم من در رمضان سال 1358 متولد شدم مي خواستم ماه شمسي اون را بدونم لطف ميكنيد تقويم سال 1358 را برام بزاريد تا من من ماه و روز تاريخ تولد شمسي ام را بدونم ممنون تو را خدا حتما بزارين يه دنيا ممنون
MY EMAIL :REZA_FARIBA_NILOOFAR@YAHOO.COM
۷ اسفند ۱۳۸۷ - 10:06 صبح | فريبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من به طور اتفاقی با سایت شما آشنا شدم و یه خواهش دارم ممکنه تقویم سال 1361 شمسی را برام ارسال کنید.
متشکرم
۷ اسفند ۱۳۸۷ - 11:07 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
dost daram bedonam 25 safar dar sal 1365 che rozi bodeh va khahesh mikonam taghvim sal 1365 ra baram ersal konid. motshakeram
۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - 3:11 صبح | somaieh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
اگر تقويم پنجاه سال اخير يا سالهايي كه ذكر مي كنم براي من ميل كنيد ممنون ميشوم.
لطف كنيد هم شمسي هم قمري.
1341و2 1359 1360 1368
متشكرم
۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - 11:59 صبح | يافتيان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
اگر تقويم پنجاه سال اخير يا سالهايي كه ذكر مي كنم براي من ميل كنيد ممنون ميشوم.
لطف كنيد هم شمسي هم قمري.
1341و2 1359 1360 1368
متشكرم
۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - 12:00 عصر | mah

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
لطفآ بگوييد 27/12/1366 مصادف با چه تاريخ قمري بوده است و اين که چند شنبه بوده و سال چه حيواني بوده است ؟
۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - 8:21 عصر | فرزانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من متولد 10/1/1364 هستمبه میلادی و قمری تاریخ تولد من چندم می شود
۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - 2:04 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام . من در تاریخ 2/8/1368 به دنیا اومدم اگه ممکنه تاریخ میلادی و قمری اونو به ایمیلم بفرستید و اینکه روز تولد من چند شنبه بوده با تشکر خیلی خیلی ممنون میشم
۲۲ اسفند ۱۳۸۷ - 3:47 عصر | یاسمن

# معادل تاریخ شمسی با قمری ومیلادی  

با سلام آقا این 24 مهر سال 1359 هجری شمسی که من دنیا اومدم برابر چه روز و ماه وسال قمری ومیلادی سال کدام حیوونی بوده .با تشکر
۲۵ اسفند ۱۳۸۷ - 6:04 صبح | محمد نعلچی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام.
اول دی 1350 معادل چه روز و ماه وسال قمری است؟
۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - 5:40 عصر | علیرضا یادگاری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواهم بدونم که 26/01/1366 و همچنین 10/04/1344 و همچنین 25/06/1337و 30/05/1364 و 29/12/1364 مصادف با چه روزی از هفته و جه روزی و چه ماهی و چه سالی میلادی و قمری بوده است .
با تشکر خانواده رضايي
لطفا پاسخ را به ایمیل بنده ارسال نمایید .
۲۹ اسفند ۱۳۸۷ - 2:29 عصر | ?????

# سوال  

با سلام:
چراتحویل سال در سال های مختلف دریک ساعت و زمان مشخص ثابت نیست؟و زمانتحویل یک سال شمسی چقدر است وزمان تحویل سال را تا چهار سال اینده پیشبینی کنید؟
ممنونم اگر جواب را ندارید یک ادرس اینترنتی به من بدهید.
۷ فروردین ۱۳۸۸ - 1:20 صبح | اطلسی ها

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام من در تاريخ 11/2/1359 به دنيا امده ام لطفا به من بگوييد تاريخ قمر ي تولد من چيست
۷ فروردین ۱۳۸۸ - 12:45 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باعرض سلام وخسته نباشید
تقویم دوازده ماه سال 1357 را می خواستم.
باتشکر فراوان
۸ فروردین ۱۳۸۸ - 11:01 صبح | بهنام نجفی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفاً به من بگوئید 18 تیر 1358 برابر با چه روزی از سال قمری است؟
۱۵ فروردین ۱۳۸۸ - 12:14 عصر | مهدی حیدریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
من دنبال تقویمی می گردم که از 1300 تا الان رو هم قمری داشته باشه هم شمسی
می شه به من بگین تو چه سایتی می تونم پیدا کنم؟
ممنون
۱۶ فروردین ۱۳۸۸ - 10:58 عصر | نرگس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،
من روز 29 مهرماه سال 1363 به دنيا آمدم. ميخواستم تاريخ و روز ميلادي و قمري اش را بدونم. لطفاً برام ميل کنيد
بسيار ممنونم
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ - 8:30 صبح | parisa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،
من روز 29 مهرماه سال 1363 به دنيا آمدم. ميخواستم تاريخ و روز ميلادي و قمري اش را بدونم. لطفاً برام ميل کنيد
بسيار ممنونم
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ - 8:31 صبح | parisa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خواستم بدانم كه تاسوعا و عاشوراي حسيني در سال 1367 مصادف با چه روز از هفته و چه ماهي در ان سال بوده است . لطفا پاسخ را به ايميل بنده ارسال كنيد
۱۸ فروردین ۱۳۸۸ - 1:12 عصر | محقق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، لطفا در صورت امكان زمان تحويل سال در سال 1322 را براي من ايميل نمائيد . قبلا از شما متشكرم.
۱۹ فروردین ۱۳۸۸ - 1:54 عصر | مجتبي نبئي

# tabdile tarikhe online  

agha damet gharm kare maro radif kardi khoda har chi mikhad behet bede albate onche ke kheyre barat bede ..
kheyliii damet gharme baba
fadaye shoma
yahagh
۲۰ فروردین ۱۳۸۸ - 1:40 عصر | mohammad ali bahmani

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بهسلام وخسته نباشیدمنروز 17/10/1360 رابهقمری ومیلادی میخواستم ببینم چه تاریخی میبهشد
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 9:37 صبح | محمدعلی زمانی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بهسلام وخسته نباشیدمنروز 17/10/1360 رابهقمری ومیلادی میخواستم ببینم چه تاریخی میبهشد
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 9:38 صبح | محمدعلی زمانی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.اگر امکان دارد می خواهم بدانم9رجب سال1359
و همچنین عید فطرسال1357 به تاریخ شمسی چه روزهایی هستند.
باتشکر فراوان
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 1:46 عصر | احمد فیروزی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
9رجب سال1359 و عید فطر سال1357 به شمسی چه روزهایی هستند.باتشکر
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 1:49 عصر | ???? ??????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.از سایتتون خیلی خوشم اومد.جاداره ازشما و دوستانتون تشکر کنم.عرضی داشتم.من سال 1359 بدنیا اومدم ولی شناسناممو دقیق نگرفتند.مامانم میگه روز تاسوعا بدنیا اومدم.خواهشم از شما اینه که تاریخ دقیق هجری شمسی برام در بیارید تا بدونم چه روز و ماهی بدنیا اومدم.اگه تاسوعای سال 1358 را هم برام بگید ممنون میشم.
منتظر جوابتونم.مرسی
۲۳ فروردین ۱۳۸۸ - 2:56 عصر | شکوفه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من تقویم سال 1361 را احتیاج دارم ممنون
۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - 2:38 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ببخشین میخواستم بدونم تاریخ 1370/07/07هجری شمسی مصادف با چه تاریخ میلادی بوده؟ لطفا اگه میشه رو ایملم بزارین با تشکردوستار شما یری
۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - 9:38 عصر | یوری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام، واقعأ ممنون ميشم اگه تاريخ 11 ربيع الاول 1410 هجري قمري رو به شمسي تبديل کنيد و برام ايميل کنيد،شديدأ نياز دارم ،مجددأ واقعأ ممنون
۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - 11:00 صبح | مبينا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مجددأ سلام، واقعأببخشید تاریخ قبلی اشتباه بودلطفأ3 جمادی الاول 1410 هجری قمری رو به شمسی برام ایمیل کنید، متشکرم
۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - 11:36 صبح | مبینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواهم بدانم 20 فروردین 1358 چند شنبه بود لطفا تاریخ میلادی آن را بگویید
۲۸ فروردین ۱۳۸۸ - 2:23 صبح | یاسی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخواستم تاريخ دوم عيد قربان 1367 را بدانم. ممنون
۲۹ فروردین ۱۳۸۸ - 12:25 عصر | صفي الله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطف کنید به من بگویید سیزده خرداد سال 1361 چند شنبه بوده و سال 1361 سال چی بوده؟ متشکرم
۳۱ فروردین ۱۳۸۸ - 9:01 عصر | غلامرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

یادم رفت لطف کنید بگویید به میلادی هم چی میشه: 13/03/1361
۳۱ فروردین ۱۳۸۸ - 9:04 عصر | غلامرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام.لطفا تقویم کامل(هجری،شمسی.قمری)سال های1357_ 1363_1362رابرایم بفرستید
۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 9:11 صبح | مهدیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام .لطفا تقویم کامل(هجری،شمسی.قمری)سال های1363_ 1360برایم بفرستید
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 8:58 صبح | مليحه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

28 صفر سال 1366 ه ش چه روزی و ماهی از سال 1366 است در صورت امکان به ایمیلم بفرستید
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:53 عصر | کیوان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا تقویم کامل سال 1366 را برایم بفرستید
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:57 عصر | ?????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. ميخواستم بدونم 1 دي و 12 بهمن سال 1366 چند شنيه بوده.
اگه ممكنه تقويم سال 1366 رو هم برام بفرستيد به ايميلم.
با تشكر فراوان

azargoon2060@gmail.com
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 9:33 عصر | AHMAD

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
تولد من درروزنیمه شعبان سال1358 شمسی میباشد چه روز وچه ماهی ازسال شمسی میشود
۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 10:21 صبح | نرگس جوادی

# تقویم 1360  

لطفا تقویم سال 1360 را برای من بفرستید
۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 5:05 عصر | عطیه ربیعی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بدونم 9 تیر 1369 چند شنبه بوده ؟
29 اسفند 1369 چه طور ؟
۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 12:50 عصر | نازنین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
لطفاً به من بگویید که 21 اردیبهشت 1362 چندشنبه بوده و تاریخ میلادی چه روزی می شد؟

17 دی 1361 چطور؟
۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 9:38 صبح | تارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تولد امام محمد باقر در سال 1359 .در چه روز. چندم ماه .قمری.میلادی است
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 10:18 صبح | مهدی طالبی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بپرسم که روز عید قربان در ماه ذی الحجه سال 1339 (سالش رو شمسی می دونم اما ماه و روزش رو نمی دونم ) به شمسی چه روز و ماهی میشود ؟ فقط می دونم در تابستانه. اگر می دونید ممنون میشم جواب سوالم رو بدید.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 8:32 صبح | سوال !

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام .تاریخ تولد من 16 صفر سال 1355 شمسی است.میخواهم روز و ماه شمسی ان را برایم ارسال کنید . خیلی ممنون میشم.
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 2:20 عصر | آمنه علایی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
اگر معادل قمری تاریخ 26 دی 1366 شمسی را برایم میل کنید ممنون میشم
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 6:49 عصر | مصطفی نوری مجد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام
لطفا بفرماييد مولود امام رضا در سال 1355 شمسي در چه روزي و ماهي بوده است.
با سپاس فراوان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 11:19 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
میخواستم بدونم نیمه شعبان سال 60 چه روزی بوده
متشکرم
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:58 عصر | هدیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
مقاله نگارش شده خیلی نامفهوم وگنگ است و جدا به ویرایش احتیاج دارد.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:25 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
اول ذیحجه سال 1366 معادل چه روز و ماهی در سال 1366شمسی است. باتشکر.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 2:43 عصر | شکراله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
تقویم 1366 رابرایم بفرستید.
با سپاس فراوان.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 2:50 عصر | شکراله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam
mikhastam taghvim sale 1365 ro baram send konid
ba tashakor
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 11:49 صبح | hamed

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ممنون از اين مطلب.
امكان دارد دو تاريخ زير را به ماههاي امروزي برگردانيد؟

2 ثور 1284 شمسي
2 سرطان 1240 شمسي
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:50 صبح | عليرضا

# درخواست تقویم 1360  

با سلام و تشکر از شما به دلیل مطالب زیبای وبلاگتون.
تقاضا می کنم لطفاً تقویم سال 1360 رو واسم Email کنید.
پیشاپیش ممنونم.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 10:38 عصر | امیر

# درخواست تقویم  

با سلام
درصورت امکان تقویم سال 1363 و 1364 را میخواستم برایم ایمیل بفرستید
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 10:33 صبح | محمد تقی جلیلی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
تقويم كامل سال 1365 رو ميخواستم .
و يا اگر مقدور نيست ؛ ميخواستم بدونم 2 تير سال 65 چند شنبه بوده ؟

با تشكر
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 6:19 عصر | negar

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
من سوم محرم 1359 دنيا اومدم لطفا تاريخ شمسي و ميلادي اون رو برام بفرستيد

با سپاس
۱ خرداد ۱۳۸۸ - 7:25 عصر | عليرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام.می خواستم بدانم تولد امام حسن عسگری در سال 1359مصادف با چه روزی بود.
۲ خرداد ۱۳۸۸ - 2:45 عصر | سناوحسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام:سال 1363 شمسی سال چه حیوانی بوده است
۵ خرداد ۱۳۸۸ - 11:32 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام :چطور میتوانیم سال تولد خودمان را به میلادی تبدیل کنیم؟
۵ خرداد ۱۳۸۸ - 11:39 صبح | ????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم 15 اسفند 1360 برابر چه روز و چه ماه و چه سالی از ماههای قمری است
۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - 11:51 صبح | atiyyeh

# 13 رجب  

می خواستم بدانم 13 رجب در سال 1358 و 1357 چه روز م چه تاریخی بوده
اگه میشه تقویم کامل این دو سال رو بهم بدید
۱۸ خرداد ۱۳۸۸ - 5:53 عصر | احسان

# سوال  

با سلام و عرض خسته نباشید
لطفاً تاریخ شمسی عید قربان سال 1358 را برای من بفرستید
با تشکر
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ - 1:51 عصر | سید محسن شاملو

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا به من کمک کنید تا بتوانم بفهمم 21 فروردین 1361 برابر با چه ماه و روز قمری بوده ممنونم
۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - 10:20 عصر | مهتاب

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام خواهشمندم معادل 22مهر 1370 را به ميلادي و قمري برايم بفرستيدياحداقل راهنمايي ام كنيد چگونه ميتوانم پيداكنم
۲۲ خرداد ۱۳۸۸ - 9:46 صبح | غزال فرهنگ

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام بی زحمت تاریخ شمسی روز عاشورای سال 1361 را برایم بفرستید. ممنون
۲۵ خرداد ۱۳۸۸ - 11:26 صبح | شکوفه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام. 28 صفر 1357 به تاریخ شمسی چه تاریخی میشه؟
۲۵ خرداد ۱۳۸۸ - 12:21 عصر | مرضی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
اگه میشه لطف کنید و بهم بگویید عید قربان سال 1358 معادل چه روزی با تقویم شمسی 1358 می باشد
متشکر
۲۶ خرداد ۱۳۸۸ - 12:28 عصر | مهرنوش

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با تشکر از شما میشه تاریخ قمری معادل سال 15/3/1355 و مناسبتهای اونروز را برام ایمیل کنید ؟قبلا از لطف شما متشکرم
۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - 10:24 صبح | سید محمد رضا هاشمیان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تاريخ 1/4/1364 شمسي معادل چه تاريخ قمري ميشود
۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - 7:00 عصر | امير

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

طفا دو تاريخ زير را به تاريخ قمري برگردانيد
25/3/1362 و 29/6/1354 لطفا به ايميلم بفرستيد
۴ تیر ۱۳۸۸ - 3:21 عصر | داريوش

# تقویم شمسی  

سلام
تقویم شمسی سالهای 1358 و 1357 را می خواهم.
با تشکر
۵ تیر ۱۳۸۸ - 9:28 صبح | خودار

# پاسخ به: سلام:میخواستم بدونم که 20 شوال سال1370 مطابق با چه روزی از ماه و سال شمسی بوده؟  

لطفا زود برام بفرستید
۵ تیر ۱۳۸۸ - 11:49 صبح | فاروق سلطانپور

# پاسخ به: سلام:میخواستم بدونم که 20 شوال سال1370 مطابق با چه روزی از ماه و سال شمسی بوده؟  

لطفا زود برام بفرستید
۵ تیر ۱۳۸۸ - 11:56 صبح | فاروق سلطانپور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام... اگه میشه لطفا مشخص کنید 6 تیر 1361 چه روزی به تقویم سال قمری بوده و چند شنبه بوده است. بی نهایت ممنون از لطفتون.
۶ تیر ۱۳۸۸ - 9:31 صبح | یکتا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم بدونم که 20شوال سال1370 مصادف با چه روز و ماهی از سال شمسی بوده؟لطفا برام ایمیل کنید.خیلی ممنون
۶ تیر ۱۳۸۸ - 4:05 عصر | فاروق سلطانپور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خواهش میکنم تقویم سال1370 رو برام ایمیل کنید.
۶ تیر ۱۳۸۸ - 9:41 عصر | فاروق سلطانپور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخوام بدونم که 20شوال سال1370 چه روزی از تقویم شمسی بوده؟خواهش میکنم برام ایمیل کنید.
۶ تیر ۱۳۸۸ - 9:45 عصر | فاروق سلطانپور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواستم بدونم 18/9/1353 دقیقاً چه روزی از سال بوده است. ممنون میشم اگه برام ایمیل کنید.
۶ تیر ۱۳۸۸ - 11:36 عصر | مجید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

4 مهرماه 1366 چندشنبه و مطابق با چه تاریخی از سال قمری بوده و وقایع آن زمان اعم از میلادی و قمری و شمسی از گذشته و همانروز چه بوده است؟ متشکرم
۸ تیر ۱۳۸۸ - 1:32 صبح | ابوذر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميخواستم بدونم در سال 1362/2/26 اون روز چه روزي بود؟فرد يا زوج بود؟مثلا" شنبه يا يكشنبه بود؟
۸ تیر ۱۳۸۸ - 2:47 عصر | ايمان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

هشتم آبانماه هزار سیصدو و پنجاه و یک چند شنبه بوده است و برابر چه تاریخ قمری بوده است؟
۹ تیر ۱۳۸۸ - 10:14 صبح | نصیری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ببخشید میخواستم بدونم دهم محرم سال 1360به تاریخ شمسی چه روزی میشه و چند شنبه بوده ؟ و اگه ممکنه تقویم سال 1360 و1365 رو برام ارسال کنید. خیلی ازتون ممنون میشم. با تشکر فراوان از زحمتهای شما
۱۰ تیر ۱۳۸۸ - 1:23 صبح | ستاره میرزا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.می خواستم بدانم27/5/1980 میلادی برابرچه تاریخی از سال شمسی بوده است؟
۱۰ تیر ۱۳۸۸ - 12:47 عصر | مونا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ramazane sale 1357 dar che mahe shamsi boode ast
۱۲ تیر ۱۳۸۸ - 12:08 عصر | amin

# پاسخ به:فرناز  

تقويم1367 رو ميخوام
۱۲ تیر ۱۳۸۸ - 8:11 عصر | فرناز

# تبديل شمسي به قمري  

سلام خسته نباشيد
ازمحضرتان تقضا ميكنم كه اگرامكان دارد برايم ايميل كنيد كه 14 مهر1355 مصادف با چه روزي ازچه ماه قمري است. بسيار سپاسگزارم
۱۳ تیر ۱۳۸۸ - 4:09 عصر | حامد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام در تاریخ 9/4/88 از شما پرسیدم 8/8/1351 چند شنبه بوده و مطابق چندم قمری بوده است؟ ولی هنوز پاسخی به ایمیل بنده ارسال نشده است. سپاسگزارم
۱۳ تیر ۱۳۸۸ - 8:27 عصر | نصیری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تاريخ تولد من در سال 1362 در روز عيد فطر بوده چه روزي از سال شمسي مي شود؟
۱۴ تیر ۱۳۸۸ - 10:23 صبح | دريا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سال تولد من در ۱۳ ماه اسد سال ۱۳۶۶ میباشد میخواهم که بدانم مطابق به کدام سال در میلادی میباشد

بعید از لطف تان نخواهد بود
۱۶ تیر ۱۳۸۸ - 8:48 عصر | اوستا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام دمتون گرم می خواهم بدونم سال1367/06/30چند شنبه بوده باتشکر
۱۸ تیر ۱۳۸۸ - 10:01 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اگر امکان دارد برای من تاریخ قمری و میلادی 25/01/1369 را به همراه اینکه چند شنبه بوده لطفا
۲۰ تیر ۱۳۸۸ - 5:10 صبح | zahra

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ایمیل کنید
۲۰ تیر ۱۳۸۸ - 5:15 صبح | zahra

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال امیر  

سلام میخواستم بدونم ولادت امام علی (ع) در سال 1351 شمسی چه ماهی و چه روزی بوده.
۲۰ تیر ۱۳۸۸ - 12:19 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من متولد 18 صفر سال 66 هستم تاريخ دقيق شمسي رو نميدونم اگه ميشه لطف كنيد واسم ميل كنيد.
مرسي بووووووس
۲۳ تیر ۱۳۸۸ - 9:47 صبح | مريم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام عیدسعیدقربان در20سال پیش مطابق تقویم ایران چه تاریخی وچه روزی بوده؟با تشکر
۲۳ تیر ۱۳۸۸ - 10:47 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من اينكه 14 دي 68 دقيقا چه روزي و چند شنبست و سال و روز ميلاديش چي ميشه رو ميخواستم با تشكر
۲۶ تیر ۱۳۸۸ - 11:44 عصر | سيما

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من دنبال شبیه سازی یک کسوف در سال 437 قمری طبق سفر نامه ناصر خسرو بودم ولی تاریخ شمسی (میلادی) معادل آن 10 سال با گفته ناصر خسرو اختلاف دارد .آیا شما دلیل آن را می دانید؟
۲۶ تیر ۱۳۸۸ - 11:48 عصر | علیرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.روز 15 شعبان سال 1365 چه تاريخي از نظر شمسي دارد؟
۲۷ تیر ۱۳۸۸ - 12:29 صبح | ستوده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام وقت بخير
ميخوام بدونم
تاريخ قمري و ميلادي وروز هفته ي اين دو تاريخ :
27-10-1366 و 28-10-1358 چي هست؟
۲۷ تیر ۱۳۸۸ - 7:29 عصر | SAEED

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.میشه 19 مهر 1361رو به قمری رام میل کنید؟
۲۹ تیر ۱۳۸۸ - 12:06 عصر | hojjat

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام روزهای 16/4/1363و30/9/1367چند شنبه بوده ؟ممنون
۳۱ تیر ۱۳۸۸ - 10:25 عصر | سحر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام، تحویل سال 1363 چند شنبه بوده؟ چه ساعتی و آیا سال کبیسه بود و تحویل سال در سی اسفند 62 یا یک فروردین 63؟
۱ مرداد ۱۳۸۸ - 8:53 عصر | صبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام علیکم میخواستم بدانم که روزهای 26و27و28و29و30 آذر ماه سال 1366 در کدام روز های هفته قرار داشته و چه مناسبتهایی داشته ودر کدام سال و ماه وروز قمری قرار داشته . با سپاس فراوان
۳ مرداد ۱۳۸۸ - 11:24 صبح | آمنه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام علیکم میخواستم بدانم که روزهای 26و27و28و29و30 آذر ماه سال 1366 در کدام روز های هفته قرار داشته و چه مناسبتهایی داشته ودر کدام سال و ماه وروز قمری قرار داشته . با سپاس فراوان
۳ مرداد ۱۳۸۸ - 11:29 صبح | آمنه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام، زمان عاشوراي در سال 1337 شمسي؟ ممنون
۳ مرداد ۱۳۸۸ - 12:28 عصر | وجيهه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام، با تشكر، 10 محرم سال 1378 قمري مصادف با چه روز شمسي و ميلادي است؟ با سپاس.
۳ مرداد ۱۳۸۸ - 12:30 عصر | وجيهه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم شمسی وقمری سال 72و73
۳ مرداد ۱۳۸۸ - 3:26 عصر | زینب اسدنژاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخوام بدونم 20تیر 1359 برابر با چه روز و ماه قمری است و چند شنبه است
۴ مرداد ۱۳۸۸ - 2:21 عصر | sama

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ماه صفر در سال 59 معادل چه ماهی بوده است؟
۴ مرداد ۱۳۸۸ - 11:34 عصر | سمیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میشه به من بگید 5 اسفند 1364 مصادف با چه تاریخ قمری بوده ؟!
ممنون میشم
۵ مرداد ۱۳۸۸ - 12:29 عصر | ززز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

12 رمضان 1401برابر است با چه روزي از سال 1359
۷ مرداد ۱۳۸۸ - 9:49 عصر | مينا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
لطفا به من پاسخ دهید:
27/11/1361 مصادف با چه ماه قمری بوده؟
۸ مرداد ۱۳۸۸ - 9:32 صبح | neda

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام :
01/07/1356 مصادف با چه روز و ماه قمری بوده؟؟؟؟
۸ مرداد ۱۳۸۸ - 9:34 صبح | ALI

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام

ممنون می شم تاریخ تولد من را به قمری و میلادی برایم میل کنید :

28/1/1365
۸ مرداد ۱۳۸۸ - 10:28 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام اگه ممکنه تقویم سال 66 شمسی رو همراه با سال میلادی و قمری مصادف با اون سال رو برام بفرستید خیلی ممنون از لطفتون
۸ مرداد ۱۳۸۸ - 11:29 صبح | vahid

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و وقت شما بخیر
از حضور شما این سوال دارم
که مبعث حضرت محمد(ص) (27 رجب) مصادف چه روزی از سال 1355 شمسی بوده است.
لطفا پاسخ رو برام ایمیل کنید
من منتظر پاسخ شما هستم
سپاسگزارم
۸ مرداد ۱۳۸۸ - 5:13 عصر | لیلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ماه صفر در سال 59 معادل چه ماهی بوده است؟ چرا بهم جواب نمی دین؟ یک بار دیگه هم پرسیدم. ممنون
۱۰ مرداد ۱۳۸۸ - 7:27 عصر | سمیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خوام بدونم8/11/1367و3/2/1373چند شنبه است؟
باتشکر
۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - 2:41 صبح | judi abot

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام لطفا تاریخ قمری مصادف با 6/11/1349 را برایم ایمیل کنید اگر بگویید چند شنبه هم است ممنون می شوم .
۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - 12:26 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باتشکرازسایت سوالم این بود14محرم1361شمسی مصادف باچه روزازسال شمسی بود
۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - 3:46 عصر | عباس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
لطفا تقويم سال 1359 و 1360 را برايم بفرستيد
تشكر
۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - 12:13 عصر | Ara

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا به من بگید 15 اسفند سال 1360 مطابق با چه روز ، چه ماه و چه سال قمری است . لطفا پاسخ را به میلم بفرستید.
متشکرم
۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - 12:14 عصر | atiyyeh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و قبل از هر چیز باید تشکر کنم از این سایت پر محتواتون هزاران بار ممنونم از همه شما. من یک درخواست دارم از شما ، اگر براتون میسر هست تقویم سالهای 1354 و 1353 شمسی را برای من ایمیل بفرمائید . پیشاپیش از زحمت ارسال تشکر می کنم.
۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - 2:37 عصر | نازآفرین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میشه به من بگید 4 اردیبهشت 62کدام روز و ماه قمری است.ممنون
۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - 1:53 عصر | سارینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

محرم سال 1360 چه ماه شمسی بوده ؟ با تشکر
۱۶ مرداد ۱۳۸۸ - 11:52 صبح | حسین اکبری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا تقویم 1361و1348 برام میل کنید
۱۶ مرداد ۱۳۸۸ - 1:45 عصر | بهروز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

هفتم شهریور سال 1361 شمسی به سال میلادی چه روز.ماه و سالی می شود.
با تشکر.
۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - 9:01 عصر | مرتضی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

16/8/1365 روز چند شنبه است
۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - 1:04 عصر | مجید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باتشکرازسایت سوالم این بود1 رمضان1357شمسی مصادف باچه روزازسال شمسی بود
۲۰ مرداد ۱۳۸۸ - 4:36 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با تشكر ميخواستم بدونم 15/11/1370 چند شنبه بوده؟ باز هم ممنون
۲۴ مرداد ۱۳۸۸ - 12:29 صبح | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . مادر من عید قربان 1337 به دنیا اومده. خیلی دوست دارم تاریخ تولدشو به روز شمسی بدونم . ممنون میشم اگه کمکم کنید .البته با ازدحام این همه تقاضا خیلی امیدوار نیستم ولی شانسمو امتحان می کنم و منتظر جوابتون هستم. متشکرم
۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - 12:39 عصر | مریم بیات

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در تاریخ 6/4/1369 به دنیا آمدم میخواستم ببینم این تاریخ به هجری قمری چه میشود؟
۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - 3:00 عصر | sepideh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.22 فروردين 1369 به قمری چه می‌شود؟
۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - 6:55 صبح | مهرداد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام دوست عزیز
تاریخ تولد شناسنامه ام 31 شهریور است ...
مثل بیشتر ایرانیا که واسه مدرسه رفتن تاریخ تولدشون دقیق نیست .
من متولد سال 1360 هست در روز عید قربان ...
میتونی بگی در چه روز و چه ماهی به دنیا آمدم ؟
ممنون میشم !!!!!
لطفا جواب را به ایمیلم بفرست ....
منتظرم ....
۱ شهریور ۱۳۸۸ - 9:10 صبح | سید اسماعیل سخایی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
مي خواستم بدانم 19 رمضان سال 1337شمسي مصادف با چه تاريخ شمسي است؟يعني 19 رمضان روز چندم از چه ماه شمسي است؟
۱ شهریور ۱۳۸۸ - 3:14 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خسته نباشید
می خواستم بدونم اول ماه رمضان در سال 2025 میلادی چه روز و ماه میلادی یا شمسی است
متشکر
۲ شهریور ۱۳۸۸ - 1:11 صبح | سیر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خسته نباشید
می خواستم بدونم اول ماه رمضان در سال 2025 میلادی چه تاریخ(روز ماه سال) میلادی یا شمسی است و همچنین چه سال قمری است

متشکر
۲ شهریور ۱۳۸۸ - 1:16 صبح | سیر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم رمضان سال69شمسی مصاذف با چه ماهیه؟
۳ شهریور ۱۳۸۸ - 10:59 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشيد من مي خواستم بدونم كه ماه محرم سال 67 در كدام ماه بوده و7 محرم سال 67 كدام روز بوده ولي نمي دونم جوابش را از كجا مي تونم بدست بيارم اكر ممكن است به ايميلم ارسال كنيد ويا را هنمايي كنيد
۶ شهریور ۱۳۸۸ - 10:59 عصر | بهاره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  


سلام . میخواستم بدونم که تاریخ تولد یک فرد در برگردان میلادی پس از چند سال تغییر میکنه؟

یعنی روز تولد من در برگردان امسال که 19 بهمن بوده میشه 8/2 میلادی .
این تاریخ هیچوقت تغییر میکنه؟

واقعآ ممنون میشم اگه پاسخ رو در میلم دریافت کنم.
اونوقت شما یک انسان نادان رو دانا کردید!
۷ شهریور ۱۳۸۸ - 6:24 صبح | نرگس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . می خوام بدونم عید قربان در سال 1334 شمسی مصادف با چه تاریخی در سال شمسی و قمری بوده.لطفا پاسخ بدید .
۸ شهریور ۱۳۸۸ - 8:56 صبح | الهام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam. man 26e esfande 67 be donya oomadam. mikhastam roozsho bedoonam va tarikhe miladisho! merc
۸ شهریور ۱۳۸۸ - 7:02 عصر | rosa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

mailamo yadam raf
۸ شهریور ۱۳۸۸ - 7:03 عصر | rosa

# سوال  

سلام
لطفا می خواستم اگر مقدور است تاریخ دقیق شمسی 12ماه رمضان 1341 را برایم ارسال نمایید با تشکر فراوان
۹ شهریور ۱۳۸۸ - 12:40 عصر | نسترن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا می خواستم اگر مقدور است تاریخ دقیق شمسی 13 رجب در سال 1359 را برایم ارسال نمایید با تشکر فراوان
۹ شهریور ۱۳۸۸ - 12:46 عصر | نسترن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ممنون ميشم اگه به من بگين عيد قربان سال 1337 چه روزي بوده در تقويم شمسي .
۹ شهریور ۱۳۸۸ - 1:40 عصر | فهيمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفاتاریخ قمری18تیر1356راباین ادزس بفرستید
۱۰ شهریور ۱۳۸۸ - 10:59 صبح | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.لطفا تاریخ قمری دهم شهریور 1356 و اینکه چه روزی از هفته بوده را به ادرس ایمیلم بفرستید .خیییییییییییییییییییییییلی ممنون.
۱۰ شهریور ۱۳۸۸ - 3:19 عصر | رضوان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.لطفا تاریخ قمری دهم شهریور 1356 و اینکه چه روزی از هفته بوده را به ادرس ایمیلم بفرستید .خیییییییییییییییییییییییلی ممنون.
۱۰ شهریور ۱۳۸۸ - 3:23 عصر | رضوان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

رمضان سال 1360 مصادف با چه ماه شمسی بوده است؟
۱۰ شهریور ۱۳۸۸ - 11:11 عصر | negar

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم اربعین امام حسین(ع) در سال 1366خورشیدی مصادف با چه تاریخی از سال شمسی است و چه روزی از هفته ممنون میشم اگه جوابش رو بهم ایمیل کنید
۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - 3:25 صبح | عبد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.مرسی .تقویم سال 1363 رو چطوری می تونم پیدا کنم. یا حداقل 20 اردیبهشت 1363 چند شنبه بوده؟؟؟؟؟؟
۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - 1:37 عصر | متین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم اربعین امام حسین(ع) در سال 1366خورشیدی مصادف با چه روز و ماهی از سال شمسی است و چه روزی از هفته ممنون میشم اگه جوابش رو بهم ایمیل کنید
hamraze662yahoo.com
بازم ممنون

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - 2:09 عصر | عبد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

dfdf
۱۲ شهریور ۱۳۸۸ - 4:06 عصر | اعظم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من میخوام بدونم سال 1345 شمسی عید غدیر چه ماه و روزی بوده است ممنون
۱۳ شهریور ۱۳۸۸ - 3:57 عصر | fereshteh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ماه صفر سال 1337 به ماه شمسی رو می خوام
۱۴ شهریور ۱۳۸۸ - 1:34 صبح | fariba

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سال1373سال چه حيواني بوده
۱۴ شهریور ۱۳۸۸ - 2:33 صبح | امين

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

15 مهرسال 63و20 مردادهمون سال چندشنبه بوده و مصادف با چروزای قمری میشده؟
۱۴ شهریور ۱۳۸۸ - 4:44 عصر | zahra

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
باعرض خسته نباشید متونم بپرسم آخرین چهارشبنه سال 1359 چندمین روز اسفند ماه بوده است . ممنون از اینکه مرا در فهمیدن روز تولدم یاری میکنید.لطفاً به من ایمیل بزنید
۱۵ شهریور ۱۳۸۸ - 9:27 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخوام بدونم 1369.1.19 چند شنبه و در سال میلادی چه ماهی و چه روزی بوده
۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - 5:36 عصر | علی زاهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  


باسلام میخواستم بدانم1359/03/07
درسال قمری چه روزی و چه ماهی وچندشنبه بوده است.
با تشکر از شما
۱۷ شهریور ۱۳۸۸ - 8:01 صبح | Mehdi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميخواستم بدانم 3/12/1334مطابق باچه سال قمري و روز ماه آن ميباشد
۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - 3:59 عصر | رضا شملي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خوا ستم بدونم روز عيد غدير در سال 1368 در چه روزي و در چه ماهي بوده.
۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - 8:56 عصر | مريم خادم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خواستم بدونم روز عيد غدير در سال 1368 چند شنبه و در چه ماهي بوده.
۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - 9:11 عصر | مريم خادم

# سوال  

سلام خسته نباشید ببخشید میشه تاریخ شمسی و میلادی مصادف با 10 محرم سال 1363 رو به email من بفرستید
۲۰ شهریور ۱۳۸۸ - 11:32 صبح | مجید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
تاريخ تولدمن 22/05/1349شمسي ميباشد خواهشمنداست تاريخ تولدم را به
روز :ماه وسال قمري تبديل فرماييدوبه آدرس ايميلم ارسال فرماييد.
باتشكر
۲۱ شهریور ۱۳۸۸ - 3:03 عصر | حميد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا تقویم سال 1364 را به ایمیلم ارسال فرمائید . با کمال تشکر رضا
۲۳ شهریور ۱۳۸۸ - 3:37 عصر | غلامرضا زارع

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا تقویم سال 1364 را به ایمیلم ارسال فرمائید . با کمال تشکر رضا
۲۳ شهریور ۱۳۸۸ - 3:40 عصر | غلامرضا زارع

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در تاریخ 21/9/1364 متولد شده ام می خواهم بدانم چند شنبه است وتاریخ قمری و میلادی آن را بدانم
۲۴ شهریور ۱۳۸۸ - 5:25 عصر | سمانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خوستم بدونم که 30/1/69 چند شنبه میشود
ممنون!!!
۲۴ شهریور ۱۳۸۸ - 5:50 عصر | Ali Asghar

# تبدیل تاریخ  

می خواستم بدونم 15/9/1358به سال قمری چی می شه متشکرم.
۲۴ شهریور ۱۳۸۸ - 11:26 عصر | مجتبی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam.mikhastam lotf konin begin 5 moharame 56 mosadef ba che rozo mahe shamsi hast.mochakeram
۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - 1:04 عصر | Tahereh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mikhastam bedunam 14.4.68 che rozi mishe ???
۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - 11:34 عصر | ava

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

15 روزه سال 1359 چه روزی چه تاریخ بوده
۲۶ شهریور ۱۳۸۸ - 10:48 صبح | مسعود

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

06/06/1366 چه تاریخ چه روز به عیسوی میشود
۲۶ شهریور ۱۳۸۸ - 10:51 صبح | سید علی احمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

15 روزه سال 1359 چه روز و چه تاریخی شمسی قمری و عیسوی میشود
۲۶ شهریور ۱۳۸۸ - 10:57 صبح | مسعود

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشي مي خواستم تاريخ ميلادي و قمري اين روز را
29 خرداد 1367
برام ارسال كنيد . و اينكه اين سال چه نام دارد
ممنون از لطفتون
۲۷ شهریور ۱۳۸۸ - 2:50 عصر | محمد جواد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.
من تقویم میلادی و قمری و شمسی سالهای 1357 تا 1370 شمسی رو لازم دارم می تونید کمکم کنید؟
۲۸ شهریور ۱۳۸۸ - 5:31 عصر | مه لقا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام لطفا ماه قمری سال تولد من را برایم ارسال کنید متولد 8 /3/1369 هست با تشکر از شما
۳۱ شهریور ۱۳۸۸ - 12:48 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام تاسوای سال 1362 به تاریخ شمسی چه روزی بوده است
۳۱ شهریور ۱۳۸۸ - 10:25 عصر | رجا طالبی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
میخواستم بدونم سال1369/7/1مصادف با چه روزی است
ودر کدام ایام هفته قرار دارد
اگه میشه تقویم این سال و برام ارسال کنید
با تشکر
۱ مهر ۱۳۸۸ - 2:40 عصر | هستی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من 21 ماه رمضان به دنیا آمده ام امّا شناسنامه ام را که یک سال بعد گرفتند تاریخ14 خرداد 1327 ثبت شده است از آنجایی که تاریخ تولدم ( 21 رمضان ) نمیتواند 14 خرداد 1327 باشد لذا مشخس نمایید 21 رمضان در همان سالها ( 1326 ، 1327 و همچنین 1328 ) چه روز سال شمسی بوده است تا خودم بتوانم مشخص کنم که چه روز و چه سال شمسی به دنیا آمده ام
۴ مهر ۱۳۸۸ - 7:54 صبح | علی طهوری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میدونید من تاریخ تولدم رو نمیدونم فقط میدونم سوم محرم سال 1358ه ش است واقعا متشکر میشم اگه تاریخ و روز(هفته) تولدم رو به شمسی و میلادی به ایمیلم بفرستید پیشاپیش از لطف شما ممنونم
۴ مهر ۱۳۸۸ - 7:25 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam ba arz khaste nabashid khedmat karkonan site mikhastam bedonam mahe moharame sale 61 be tarikhe shamsi che mahi mishe
۵ مهر ۱۳۸۸ - 2:50 عصر | عیسی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام من در محرم سال 1362به دنیا امدم برابر با چه ماهی از سال شمسی است با تشکر.
۸ مهر ۱۳۸۸ - 12:42 صبح | عسل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام عيد فطر سال 1356 چه روز شمسی است؟
۹ مهر ۱۳۸۸ - 11:40 صبح | آذر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من تقویم سال 1355 را لازم دارم میشه درخواست کنم برام بفرستید به ایمیلم با تشکر فراوان
۱۲ مهر ۱۳۸۸ - 2:59 عصر | الهه ملکی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
می خواستم بدونم تاسوعای سال 1359 مصادف با چه روز شمسی است؟
۱۳ مهر ۱۳۸۸ - 11:54 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.میشه لطف کنید تقویم شمسی و قمری سال 64 را برای من mail کنید.مر30
۱۴ مهر ۱۳۸۸ - 9:47 صبح | محسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
تولد بنده در تاریخ 12/12/1363 هست.
میشه لطف کنید و بفرمایید مطابق کداو تاریخ قمری و میلادی و چندشنبه است؟
۱۴ مهر ۱۳۸۸ - 10:09 عصر | ali asghar

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . می خوام بدونم عید قربان در سال 1334 شمسی مصادف با چه تاریخی در سال شمسی و قمری بوده.لطفا پاسخ بدید . ممنون
۱۸ مهر ۱۳۸۸ - 8:08 عصر | مجيد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

fبا سلام وتشکر : 1-تقویم سال 1366 را لازم دارم 2- عید غدیر سال 1346 چه روزی از تقویم شمسی است؟
۱۹ مهر ۱۳۸۸ - 11:39 صبح | زهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
می خواستم بدونم 16 octobr سال 1337چه تاریخ شمسی و قمری دارد
ممنون
۲۰ مهر ۱۳۸۸ - 4:01 عصر | سمیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
منم میخوام بدونم 12 بهمن سال 1359 به قمری چه روزی است؟ و 19 رمضان در سال 1359 شمسی چندم مرداد می شود؟ ممنون
۲۲ مهر ۱۳۸۸ - 2:57 صبح | نیایش

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من ميخواستم بدونم 15.5.1375 چند شنبه است و چه روزي است؟ممنون
۲۳ مهر ۱۳۸۸ - 6:13 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

lمن ميخواستم بدونم 15.5.1375 چند شنبه است و چه روزي است؟ممنون
۲۳ مهر ۱۳۸۸ - 6:17 عصر | حميده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا" بگویید در سال 1358 تولد امام جعفر صادق (ع) که 17 ربیع الاول است در چندم اسفند ماه می باشد؟ با تشکر
۲۴ مهر ۱۳۸۸ - 7:51 عصر | mahtab

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من تقویم سال 1357 رو میخواستم ولی نتونستم پیدا کنم اگه میشه برام email کنید.
با تشکر
۲۵ مهر ۱۳۸۸ - 2:48 عصر | تقویم 1357

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من در تاریخ 26 مهر سال 1357 به دنیا اومدم و میخوام بدونم که تاریخ میلادی آن چی میشه
۲۵ مهر ۱۳۸۸ - 2:54 عصر | تقویم 1357

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تولد حضرت علي در سال 1353 چه ماه وچه روزي بوده است.ممنون مي شوم اگر بگوييد ..
۲۹ مهر ۱۳۸۸ - 2:43 عصر | سيد علي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

eide ghadir sal 1363 mosadef ba che rozist mamnonam
۱ آبان ۱۳۸۸ - 1:14 صبح | asal

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام لطفا بگوییدماه قمری معادل اول تیر ماه 1332 هجری شمسی را باتشکر فراوان
۳ آبان ۱۳۸۸ - 7:08 عصر | فرزانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اول ذیحجه سال 1401 هجری قمری مصادف با چه تاریخ هجری شمسی است

۴ آبان ۱۳۸۸ - 12:42 عصر | کیانا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام. 12خرداد 68 تاریخ قمری و میلادیش چی میشه؟ خیلی ممنون
۵ آبان ۱۳۸۸ - 7:49 عصر | مونا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم 25 فروردین سال1365 چه روزی بوده
سپاسگذارم
۵ آبان ۱۳۸۸ - 8:51 عصر | الهام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشید میخوام بدونم 25 فروردین1365 چند شنبه بوده
سپاسگذارم
۵ آبان ۱۳۸۸ - 8:54 عصر | الهام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام 11 ذیقعده در سال 1345 شمسی چه روزی بوده و چند شنبه بوده؟ مرسی
۸ آبان ۱۳۸۸ - 2:30 عصر | سلام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam lotfan rooz va tarikhe shamsie tarikh zir ra befarmaeed mamnoon. 28 safare 1405 va 23 mehre 1362 be ghamari mamnon
۹ آبان ۱۳۸۸ - 9:21 صبح | ali reza

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام

7 اسفند 1368
به قمری و میلادی چه روز و ماه و سال هایی هستش؟
با تشکر
۹ آبان ۱۳۸۸ - 9:43 صبح | صبا

# توجه:**سوال و راهنمایی**  

با سلام

لطفا سال و ماه و روز قمری و میلادی تاریخ:7/12/1368 را برای بنده ارسال فرمایید.
با تشکر
۹ آبان ۱۳۸۸ - 9:50 صبح | صبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، مي خواستم بدونم روز 5/5/1375 چند شنبه بوده ؟
لطفا معادل اين روز در سال ميلادي رو نيز برام بفرستيد ، ممنون ميشم
۹ آبان ۱۳۸۸ - 3:50 عصر | zeynab

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم بدونم تاریخ 14/12/1358 چند شنبه بوده و لطفا معادل این روز را به قمری می خواستم همچنین تاریخ 30/2/1351
۱۰ آبان ۱۳۸۸ - 9:27 صبح | saeed

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من 4 روز مونده به عيد قربان در سال 53 بذنيا اومدم ميخوام بدونم چه روزي از ماه سال شمسي ميشه..ممنون
۱۱ آبان ۱۳۸۸ - 10:22 عصر | نگران

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام-میخواستم بدونم 22مهر ماه سال 1368و23مهر ماه سال 1368 چند شنبه بوده اند- ممنون میشم اگه به ایمیلم بفرستید
۱۲ آبان ۱۳۸۸ - 9:39 صبح | shoeib

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام وخسته نباشید . می خواستم معادل شمسی تولد امام رضا در سال 45 بهم بگین.خیلی ضروریه.مرسی
۱۲ آبان ۱۳۸۸ - 7:36 عصر | غزاله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سوالم خیلی مهمه برام و اگه ممکنه به میلم ارسال کنید لطفا
۱۲ آبان ۱۳۸۸ - 7:39 عصر | غزاله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

یه برنامه به زبان C می خواستم ، برنامه ای که روز اول سال رو از ورودی دریافت کنه و سپس تعیین کنه که n امین روز سال چند شنبه است ؟؟؟ ( باswitch و if و else میشه نوشت )
۱۴ آبان ۱۳۸۸ - 3:29 عصر | رویا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا اگه میشه واسم بگید 3مهر1360مصادف با چه روزو ماهی از هجری قمری است باتشکر
۱۴ آبان ۱۳۸۸ - 10:29 عصر | شیرین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا معادل میلادی 6/1/1366 را برایم میل کنیدو اینکه چه روزی از هفته بوده را هم بیان کنید.
مرسی
۱۵ آبان ۱۳۸۸ - 1:06 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سال 1378 مصادف با چندم هجرت پیامبر از مکه به مدینه است
۱۵ آبان ۱۳۸۸ - 2:36 عصر | زینب

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام.می خواستم بدانم تولد حضرت محمد(ص) در سال 1364 هجری شمسی مصادف با چه روزی بوده است.باتشکر.
۱۵ آبان ۱۳۸۸ - 3:47 عصر | ahmad

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ،می تونم ازتون خواهش کنم بفرمایید روز 30 آبان 1356 مصادف با جه روز و سال قمری بوده ؟
۱۸ آبان ۱۳۸۸ - 9:49 صبح | فریبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخواستم بدونم ميلاد امام رضا(ع)درسال1361چه روز و چه ماهي بوده است
۲۱ آبان ۱۳۸۸ - 6:59 عصر | عليرضا مسروريان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

روز عید قربان دهم ذی الحجه سال 57 مصادف با چه تاریخ شمسی بود وکدام روز هفته؟
۲۲ آبان ۱۳۸۸ - 12:34 صبح | سیدمحمدحسین محمدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم سوم شهریور سال 67 به ماه قمری کی میشه ممنونم
اگه لطفی کنید به میلم ارسال کنید
۲۲ آبان ۱۳۸۸ - 8:38 عصر | salam

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ممنون میشوم اگر تاریخ 13 صفر سال 1358 رو به شمسی برای من بفرستید چون من نمی دونم چه روزی متولد شدم .
۲۲ آبان ۱۳۸۸ - 9:44 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم عید قربان در سال 1334 شمسی مصادف با چه روز و چه ماهی از سال شمسی بوده است.خواهش میکنم پاسخ سوالمو بدید
۲۴ آبان ۱۳۸۸ - 9:27 صبح | ساناز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام .لطفا بگيد 1 مهر سال 1361 مصادف با چه روزي از سال قمري است
۲۶ آبان ۱۳۸۸ - 7:48 صبح | ابراهيم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم 26دی ماه سال1322 به قمری چه روز و ماهی میشه. ممنونم.
۲۶ آبان ۱۳۸۸ - 2:42 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام باعرض معذرت میخواستم بدونم 20مردادماه1359چندشنبه میشه؟متشکرم
۲۷ آبان ۱۳۸۸ - 7:20 عصر | سعیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميخواستم بدونم 18 مرداد سال 1378 چند شنبه بوده است؟
با تشكر
۱ آذر ۱۳۸۸ - 8:22 صبح | طيبه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بادرودفراوان
لطفاحساب كنيد 29/2/1392 و29/2/1391 قمري مطابق چه تاريخ شمسي بوده است؟؟
۳ آذر ۱۳۸۸ - 1:39 عصر | ساداتي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال سلام میخواستم اگه ممکنه تقویم سال 1365 هجری شمسی رو به ایمیل من ارسال نمایید خیلی ممنون میشم.  

سلام میخواستم اگه ممکنه تقویم سال 1365 هجری شمسی رو به ایمیل من ارسال نمایید خیلی ممنون میشم.
۴ آذر ۱۳۸۸ - 3:17 عصر | امید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam, lotfan mikhastam bedoonam rooze 15m sale 1366 che roozi va che tarikhi dar taghvimhaye miladi hast?
ba tashakor
۵ آذر ۱۳۸۸ - 2:24 صبح | UniQue Sh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

Lotfan taghvimeh sale 1366 ro be emailam ersal konid, ba tashakore faravan
۵ آذر ۱۳۸۸ - 2:28 صبح | UniQue Sh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفاً تاریخ دقیق تاسوعای سال 1358 شمسی را برایم بفرستید روز تولدم است و من آن روز را نمی دانم متشکرم
۵ آذر ۱۳۸۸ - 3:08 عصر | طیبه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدانم 21مرداد 67 مصدف با چه روزی از تاریخ قمری است. منتظر جواب در ایمیلم هستم بسیار ممنون
۷ آذر ۱۳۸۸ - 6:02 عصر | صالح

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.ميخواستم بدونم سال تحويل سال1360 چه روز چه تاريخ و چه ساعتي بوده؟
۸ آذر ۱۳۸۸ - 11:56 عصر | بهاره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام رمضان سال 1363 با چه ماه شمسی بوده است.
۹ آذر ۱۳۸۸ - 7:57 صبح | نبیله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خواستم بدانم كه تاسوعا و عاشوراي حسيني در سال 1362مصادف با چه روز از هفته و چه ماهي در ان سال بوده است?
۱۰ آذر ۱۳۸۸ - 1:12 صبح | elahe

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام

میخواستم بدونم
یک محرم سال 59 چه تاریخی از شمسی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۰ آذر ۱۳۸۸ - 1:30 صبح | ghazal

# سلام سئوال دارم  

با سلام و خسته نباشید.

من می خواهم بدان در سال 1350 شمسی و 1349 شمسی روز عید غدیر خم چه روز و ماه آن سال شمسی بوده است؟
لطفا جواب را به ایمیل بنده ارسال دارید.
متشکرم
۱۱ آذر ۱۳۸۸ - 12:10 صبح | بابک آریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mamnoon misham age begid ke 21 , ramezane, saale 1354 shamsi, che mah va che rooze shamsi boode ?
۱۱ آذر ۱۳۸۸ - 1:14 صبح | n

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام میخواهم بدانم عید قربان سال53و54 چه ماه وچه روزی بوده است؟
۱۱ آذر ۱۳۸۸ - 9:50 عصر | بهنام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام وخسته نباشيد خواهشا برايم ايميل كنيد تاريخ 29 رمضان1392 قمري در سال شمسي چه تاريخي مي باشد .و روز 12 ديقعده سال 1394 در سال شمسي چه روزي است ؟خواهشا جواب بديد خيلي مهمه
۱۲ آذر ۱۳۸۸ - 7:36 عصر | ali

# علت بوجود آمدن سالهاي كبيسه كاهش يا افدايش سرعت خورشيد است يا تغيير مدار يا علت ديكري دارد؟  

علت دقيق بوجود آمدن سال هاي كبيسه ؟
۱۳ آذر ۱۳۸۸ - 9:45 عصر | هليا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواهم بدانم روز عاشورای 1360چه تاریخ شمسی است چون من در آن روز ده روز بود به دنیا آمده بودم ودر شناسنامه بخاطر مدرسه رفتن بزرگتر گرفته شده .از شمامتشکرم
۱۴ آذر ۱۳۸۸ - 5:50 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم نیمه شعبان در سال 1366 درست در چه روزی و چه ماهی از سال شمسی بوده.
با تشکر فراوان از سایت بسیار کار ساز و جذابتان.
۱۷ آذر ۱۳۸۸ - 1:25 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.مي خواستم بدونم عيد غدير سال 1355 به شمسي چه روزي و چه ماهي بوده.مرسي
۱۷ آذر ۱۳۸۸ - 5:39 عصر | بهاره م

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam MIKHASTAM bedonam 28 safare sale 1361 barabare che roozi va che mahi dar sale 1361 mibashad?
۱۷ آذر ۱۳۸۸ - 8:01 عصر | amy

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من روز دقیق دوم اردیبهشت سال 67 رو می خواستم همینطور تاریخ میلادیش رو. تشکر
۱۷ آذر ۱۳۸۸ - 11:17 عصر | شیرین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام تاريخ تولد حضرت محمد در سال 1364 را برام ميل كنيد بي زحمت.
۱۸ آذر ۱۳۸۸ - 12:14 عصر | محمد امين

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخوام بدونم تو سالروز136816اذرچند شنبه بودلطفا زود بهم بگيد
۱۸ آذر ۱۳۸۸ - 2:56 عصر | اماك

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اوه ببخشيد من روز شانزدهم اذر رو ميخوام بدونم چند شنبه است در ضمن از سايت توپتون كمال تشكرات رو به عرض ميرسانيم
۱۸ آذر ۱۳۸۸ - 3:02 عصر | اماك

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشین میخواستم بدونم روز 28 صفر در سال 1366 مصادف با چه تاریخ شمسی و چه روزی از هفته است؟
۲۰ آذر ۱۳۸۸ - 5:40 عصر | شیدا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا ثقویم سال 1366 و 1367 رو به ایمیلم ارسال کنید.قربونتون
۲۰ آذر ۱۳۸۸ - 5:50 عصر | شیدا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا ثقویم سال 1366 و 1367 رو به ایمیلم ارسال کنید.قربونتون
۲۰ آذر ۱۳۸۸ - 5:52 عصر | شیدا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا ثقویم سال 1366 و 1367 رو به ایمیلم ارسال کنید.قربونتون
۲۰ آذر ۱۳۸۸ - 5:54 عصر | شیدا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم1375
۲۱ آذر ۱۳۸۸ - 5:10 عصر | ghazzal.a

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
میخواستم بدونم 11 دی 1367 چه روزی بود؟
با تشکر
۲۱ آذر ۱۳۸۸ - 9:26 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواستم بدونم 20 فروردین سال 1368 چندمین روز هفته می شده؟ چند شنبه بوده؟
پیشاپیش از همکاری شما متشکرم
۲۲ آذر ۱۳۸۸ - 12:32 صبح | محبوب

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
میشه لطف کنید بگید عید غدیر خم سال 1360 مصادف با چه روزی بوده (بر اساس تاریخ شمسی) با تشکر
۲۲ آذر ۱۳۸۸ - 9:55 عصر | فرزانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خواهم بدانم عيد غدير سال 1345 و 46 و 47 مصادف با چه روز و چه تاريخي در سال شمسي است.
با سپاس فراوان
۲۴ آذر ۱۳۸۸ - 1:47 عصر | سارا رحماني

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم 20 آذر سال 1363 چند شنبه بوده و تاریخ آن به روز و سال هجری قمری چیست؟ با تشکر
۲۵ آذر ۱۳۸۸ - 1:11 عصر | ندا نظریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میخواستم بدونم تولد امام رضا(11 ذیقعده) در سالهای 59 و 60 چه روز وچه ماهی بوده؟
۲۷ آذر ۱۳۸۸ - 6:14 عصر | reza

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام دوست عزیز لطفا بفرمائید تاریخ 12/04/1365 چند شنبه بود
با سپاس
۲۸ آذر ۱۳۸۸ - 10:25 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام تقویم سال 1361 را می خواستم با تشکر
۲۸ آذر ۱۳۸۸ - 8:45 عصر | کاظم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
روز عاشورا سال1359 شمسي چند شنبه بوده است؟
با تشكر فراوان
۲۹ آذر ۱۳۸۸ - 9:10 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ميخواستم بدونم تاريخ 26-8-57 هجري شمسي به تاريخ قمري چه روز و ماه و سالي ميشه
ممنون
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 1:46 عصر | اكرم زنگنه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و خسته نباشین
میخواستم بدون 20 اردیبهشت سال 1363 چند شنبه بوده و مصادف با چه ماه و روز قمری بوده
ممنون میشم .به ایمیل بفرستین
با تشکر
۱ دی ۱۳۸۸ - 9:40 صبح | آریانا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ميخواستم بدونم عيد قربان سال 1349 چه تاريخي به شمسي بوده؟
متشكرم
۱ دی ۱۳۸۸ - 11:11 صبح | هادي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض ارادت:
روزهای 1363/7/17 و 1362/2/17 و 1332/9/1 معادل چه تاریخ قمری و چه تاریخ میلادی هستند و چند شنبه هستند؟
متشکرم
۱ دی ۱۳۸۸ - 10:01 عصر | ع.

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ميخواستم بدونم 24/1/1366 چه تاريخي به قمری بوده؟ و چند شنبه هست؟
متشکرم
۱ دی ۱۳۸۸ - 11:30 عصر | amir

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من می خواست بدونم 14 بهمن سال 1369 هجری شمسی مصادف با چه تاریخی از سال میلادی است ؟
۲ دی ۱۳۸۸ - 3:57 عصر | فروزان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اگر زحمتی نیست به قمری هم بگین 14 بهمن 1369 مصادف با چه تاریخی است
۲ دی ۱۳۸۸ - 3:59 عصر | فروزان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

11 آذر سال 1355 چه روز ي از سال قمري است
۳ دی ۱۳۸۸ - 1:45 صبح | كسري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام، لطفا بفرماييد تاريخ 20 فروردين 61 مطابق با چه تاريخ قمري و ميلادي مي باشد. ممنون
۳ دی ۱۳۸۸ - 8:36 صبح | مهدي عظيميان زواره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام .
لطفا بفرمایید تاریخ 8 ربیع الثانی سال 1338 برابر با چه ماه و روز شمسی می باشد؟
۴ دی ۱۳۸۸ - 10:46 عصر | مسعود

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.من 17محرم1355 بدنیا امده ام تاریخ ان به روز شمسی چه روزی است؟؟؟؟
۶ دی ۱۳۸۸ - 10:31 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عاشورای سال 57 در جه ماهی از سال شمسی بود
۷ دی ۱۳۸۸ - 8:58 صبح | حمید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم اول محرم سال 1345 مطابق به چه روز و ماهی از ماههای شمسی می باشد .
۷ دی ۱۳۸۸ - 10:54 صبح | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
لطفا" بفرمایید 8/10/1356 مصادف با چه روزی و چه واقعه و یا حوادث مهمی بوده است.
با تشکر
۷ دی ۱۳۸۸ - 12:18 عصر | عرشی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ببخشید میخواستم تقویم سال1370و1362 رو به ایمیلم بفرستین. ممنون میشم خیلی لازم دارم.
۷ دی ۱۳۸۸ - 3:12 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ببخشید لطفا تقویم سال1370و1362رو به ایمیلم بفرستین ممنون میشم خیلی لازم دارم.
۷ دی ۱۳۸۸ - 3:23 عصر | said

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام تاریخ شمسی عید غدیر 1360 لطفا به ایمیلم بفرستید.ممنون
۷ دی ۱۳۸۸ - 9:45 عصر | نازنین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد 25 شهريور 1355 هستم لطفا تاريخ تولد ميلادي من را پيدا كنيد
۸ دی ۱۳۸۸ - 12:45 عصر | ليلا سرلك

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم28/9/1368به میلادی چه تاریخی میشه؟
۹ دی ۱۳۸۸ - 10:01 عصر | مهرنوش

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عیدقربان سال 1357 به تاریخ شمسی چه روزی بوده؟
۱۳ دی ۱۳۸۸ - 2:17 صبح | reza

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام وادب
دوم آذر ماه 1359 مصادف با چه روز وسال قمری ومیلادی میباشد؟
۱۳ دی ۱۳۸۸ - 12:59 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم در 25 آذر سال 1366 چه اتفاقاتی رخ داده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ممنونم
۱۴ دی ۱۳۸۸ - 8:27 صبح | sami

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام اگه میشه تقویم سا 1365 را با تمام جزییات به ایمیلم بفرستید.با تشکر
۱۵ دی ۱۳۸۸ - 11:20 صبح | yasi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اطلاعات کامل در مورد 09/02/1366
۱۵ دی ۱۳۸۸ - 6:12 عصر | ss

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم سال 1366
۱۵ دی ۱۳۸۸ - 6:18 عصر | ss

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مرسی برنامه رو دانلود کردم
۱۵ دی ۱۳۸۸ - 6:33 عصر | ss

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
یک نفر روز سوم عید سال 1367 به دنیا آمده لطفا ماه شمسی و میلادی آنرا بگویید
با احترام
۱۵ دی ۱۳۸۸ - 9:29 عصر | تانیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ببخشيد ميشه بگيد 24 بهمن سال 1356 شمسي برابر با چه روز و ماه وسال قمري است؟
با تشكر
۱۶ دی ۱۳۸۸ - 10:43 صبح | فاطمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام اگه بشه تقویم 1372 روبه ایمیلم بفرسین مر30
۱۶ دی ۱۳۸۸ - 7:30 عصر | H.P

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
3 دی 1344 به تاریخ قمری چیست لطفا جوابشو به روبه ایمیلم بفرسین
متشکرم
۱۶ دی ۱۳۸۸ - 11:29 عصر | شهین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام

لطف کنید 24 ذی القعده 1369 .به شمسی چه روزی میشود به من ایمیل کنید.


ممنون از همکاری تان.
۱۸ دی ۱۳۸۸ - 7:36 صبح | بسم الله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تاریخ 2/2/1362 شمسی مطابق با چه تاریخ قمری است
۱۸ دی ۱۳۸۸ - 1:32 عصر | بهرام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام . تولد حضرت علي (ع) در سال 1357 هجري شمسي مصادف با چه روزي و چه ماهي است ؟
ممنون از شما
۱۸ دی ۱۳۸۸ - 8:25 عصر | رخشنده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام . تولد حضرت علي (ع) در سال 1357 هجري شمسي مصادف با چه روزي و چه ماهي است ؟
ممنون از شما
۱۸ دی ۱۳۸۸ - 8:38 عصر | رخشنده

# تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مبعث 1368 به شمسی
۱۹ دی ۱۳۸۸ - 9:57 صبح | امین حمیدیان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam va ba arz tashakor az shoma,man tarikh tavalodam tavalode hazrate mahdi dar sale 50 ast ama oon moghe to shenasname tarikh tavalodamo ye tarikh dige gereftan,mikhastam age mishe tavalode emam mahdi ra dar sal 50 be shamsi tabdil konid va be emailam ersal konid
ba tashakor
۲۰ دی ۱۳۸۸ - 11:46 عصر | fardin

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
دوم آذر 1359 مصادف با چه روز و ماه وسال قمری ومیلادی میباشد.
با تشکر
۲۱ دی ۱۳۸۸ - 10:12 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

----6 دی ماه 1369 مصادف با چه تاریخی ازماه و روز و سال میلادی میشه؟و چند شنبه بوده؟
----11 فوریه 1992 مصادف با چه تاریخی از سال شمسی است؟
مرسی
۲۱ دی ۱۳۸۸ - 11:56 صبح | بهاره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خيلي ممنون از مطلبتون
مي خواستم اگر ممکنه بگيد 6 خرداد 1360 مصادف با چه سال و ماه و روز قمري مي شود؟؟؟
اگر ممکنه به ايميل من ارسال کنيد
باز هم ممنون
۲۲ دی ۱۳۸۸ - 3:57 عصر | مصطفي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد اربعين سال 1354 هستم مي خواهم تاريخ دقيق انرا بدانم از اينكه اين سايت جهت مساعدت داير كرديد كمال تشكر و قدرداني را دارم
۲۳ دی ۱۳۸۸ - 1:48 صبح | فرشيد مطلبي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد عاشورای سال 67 هستم میخواهم تاریخ شمسی و میلادی آنرا بدانم در ضمن سایت خیلی خوبیه
۲۳ دی ۱۳۸۸ - 11:47 صبح | قاسم یعقوبی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میخواستم بدانم لحظه تحویل سال 1358 شمسی در چه روز و چه ساعتی بوده است
۲۴ دی ۱۳۸۸ - 11:37 عصر | محسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدانم اول ربیع الاول سال 1366 چندم شمسی است؟
۲۵ دی ۱۳۸۸ - 1:17 صبح | محمد رضا حاجی حسینی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام وادب و.احترام
14 تیر سال 1360 مصادف با چه تاریخ هجری قمریست وچه روزی از هفته
با تشکر فراوان
۲۷ دی ۱۳۸۸ - 11:25 صبح | قانع

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا بفرمایید11 اسفند سال 1358 چند شنبه بوده است؟
با تشکر
۲۷ دی ۱۳۸۸ - 3:26 عصر | م صادقی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام.میخواستم بپرسم 15بهمن 1367, به سال میلادی دقیقا چه روزی بوده است؟
۲۸ دی ۱۳۸۸ - 9:15 صبح | الهام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام لطفا به من بگویید 27 دی ماه سال1368 چه روزی است.متشکرم
۲۸ دی ۱۳۸۸ - 3:05 عصر | پریسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بیستم خردادماه سال 1370چه روزی از هفته بود
۲۸ دی ۱۳۸۸ - 3:12 عصر | محمدحسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشید من متولد سال22/11/1370هستم میخواستم بدونم 22بهمن روی چه روزی بود شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهار شنبه-پنجشنبه-جمعه ممنون میشم
۲۸ دی ۱۳۸۸ - 5:17 عصر | میلاد ابراهیم پور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم تاسوعای سال 1362 برابر کدام ماه و روز سال 1362 می باشد ممنون
۲۸ دی ۱۳۸۸ - 6:52 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و خسته نباشید
میخواستم اگه میشه 1357/10/25چه روزی از ایام هفته میشه؟
خیلی ممنون
۲۹ دی ۱۳۸۸ - 11:59 صبح | ستار ندری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام مرسي از سايت خيلي خوبتون
مي خوام بدونوم 13 محرم سال 1364 مصادف با چه تاريخي هستش اخه تاريخ دقيق تولدم رو ميخوام بدونم مرسي
۳۰ دی ۱۳۸۸ - 11:13 صبح | پريسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
1-دهم دیماه 1345شمسی چه روزی از هفته است و مصادف با چه روز قمری است؟
2-تقویم شمسی وقمری بهمن ماه 1345را درصورت امکان ارسال نمایید
۳۰ دی ۱۳۸۸ - 4:51 عصر | ali

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم محرم 1358 مصادف با چه ماهیه
۱ بهمن ۱۳۸۸ - 9:34 عصر | لیلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم 1356 را نیاز دارم.شهادت حضرت فاطمه در سال 1356(با تشکر)
۲ بهمن ۱۳۸۸ - 8:09 عصر | امید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم 21ماه رمضان سال 1358 درچه تاریخ شمسی میشود؟
۳ بهمن ۱۳۸۸ - 4:36 عصر | سیما

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من میخوام ببینم تاریخ 16 تیر سال 1369 به میلادی جی میشه؟لطفا جوابمو بدین
۴ بهمن ۱۳۸۸ - 12:43 صبح | kati

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا" بگویید عید قربان 1334 شمسی چه تاریخی بوده است؟
۶ بهمن ۱۳۸۸ - 11:03 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم سال 61 به چه اسمی نام گزاری شده بوده ..........................موفقتر باشید
۱۰ بهمن ۱۳۸۸ - 4:55 عصر | بهزاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من اطلاعات کامل روز 7 بهمن 1367 رو می خوام .
دنبال تقویم کامل 1367 گشتم ولی پیدا نشد .
۱۰ بهمن ۱۳۸۸ - 4:57 عصر | نجوا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

21 خرداد سال 1370 چند شنبه بوده
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 1:38 صبح | سیما

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.من نميدونم تاريخ تولد من چه روزيه؟فقط ميدونم با روز تولد حضرت زينب سال 1367 همزمان بوده.ممنون
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 11:35 صبح | هما رضوي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم تاسوعا سال 1360 مصادف با چه روزی است.
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 4:40 عصر | اکرم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم تولد حضرت محمد(ص) در سال 1357 چه روز وچه ماهی بوده به هجری شمسی .باسپاس. لطفا به امیلم ارسال کنید
۱۲ بهمن ۱۳۸۸ - 11:56 صبح | shaden

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من متولد چهارشنبه سوری سال(آخرین چهارشنبه شب سال61، روز سه شنبه) 1361هستم، البته تو شناسنامه تاریخ تولدم فروردین 62 بنابراین تاریخ اصلی تولدمو نمی دونم، میشه بفرمایید روز تولدم چندم اسفند61 بوده؟
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - 8:56 صبح | شلی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بدونم شب شام غریبان سال 1345 چه ماهو چه روزی از سال بوده
۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - 6:07 عصر | haniye

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.
میخواستم بدونم ماه قربان سال 1341 مصادف با کدامیک از ماههای ایرانی است؟
۱۶ بهمن ۱۳۸۸ - 4:56 عصر | فرگل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ببخشید اشتباه نوشتم روز عید قربان 1341 مصادف با جه تاریخ ایرینی است؟
۱۶ بهمن ۱۳۸۸ - 5:07 عصر | فرگل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ماه مبارك رمضان سال1365 مصادف با چه ماه شمسي مي باشد
۱۷ بهمن ۱۳۸۸ - 12:33 عصر | جهانبخش صادقي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam,mikhastam bedoonam 9esfande sale 68 che rooziye?va monasebatesh?
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 12:32 صبح | parisa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و تشکر از سایت جالب و مفید شما.لطفا جواب این پرسشها را به ایمیل من بفرستید . با سپاس فراوان
1- روز 11آبان 1361 چه روزی در هفته است؟
2- روز 2 بهمن 1367 چه روزی از هفته است؟
3- در سال 60 روز 10 محرم در چه روز از سال شمسی و کدام سال قمری است؟
4- سال 61 شمسی مصادف با کدام سال قمری است؟ و روز 10 محرم این سال مصادف با چه روزی از سال شمسی است؟
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 9:46 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقویم سال 61 را برایم ایمیل کنید با تشکر فراوان
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 10:14 صبح | TDD

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام لطفا بفرمایید 25 دی ماه 58 چند شنبه بوده?
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 4:45 عصر | ailin

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم سال 58
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 4:53 عصر | negar

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا بفرمایید محرم در سال 1356 در چه ماههایی بوده است؟
۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - 1:47 صبح | سعید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.ببخشید میخواستم بدونم هفتم محرم سال 1359و1358 چه روز وچه ماهی به شمسی بوده .خیلی ممنون میشم خیلی مهمه بدونم تاریخ دقیق تولدم را
۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - 2:41 صبح | فاطمه از اراک

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

روز 22بهمن 57چند شنبه بود
۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - 11:23 صبح | محمدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
mamnoon az matalebe jalebetu.
lotfan taghvime sale 1361,1362 ro baram ersal konid.
۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - 11:50 صبح | حماسه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تاریخ روز و ماه شمسی عید غدیر خم سال 1362 چه تاریخی است؟
۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - 1:32 عصر | naseri

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و تشکر از مطالب جالب سایت
لطفا" اعلام فرمایید10آذر1360و 6 دی 1364 چه روزی از ایام هفته می باشد.
با تشکر
۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - 2:56 عصر | فریبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام اگه میشه بدونم16/1/1374چندشنبه بوده؟
و2/1/1366و9/8/1375و4/8/1368چندشنبه بوده ؟
لطفاجواب روبه ایمیلم sendکنید
۲۴ بهمن ۱۳۸۸ - 6:58 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام اگه میشه بدونم16/1/1374چندشنبه بوده؟
۲۴ بهمن ۱۳۸۸ - 7:09 عصر | sara

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلا م مي خواستم بدونم اربعين سال1359دقيقا چه روزي بوده.با تشكر
۲۵ بهمن ۱۳۸۸ - 5:04 عصر | قاسم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . میخواستم بدانم عید قربان سال 67 در چه روزی از تاریخ شمسی بوده است. با تشکر...
۲۵ بهمن ۱۳۸۸ - 10:39 عصر | صالح محمدیm

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام نیمه شعبان 1359 چه تاریخی بوده وسال 1359 سال چی بوده
۲۶ بهمن ۱۳۸۸ - 7:31 عصر | lمهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

21بهمن1368چند شنبه بود وسال چي بود
۲۶ بهمن ۱۳۸۸ - 8:47 عصر | م.ن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد نیمه شعبان 1357 هستم می خواستم تاریخ تولدم رو به شمسی بدونم اگه برام ایمیل کنید یه دنیا ممنون می شم
۲۸ بهمن ۱۳۸۸ - 9:19 صبح | نرگس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام .در شناسنامه من ثبت شده تاريخ تولد 1361.6.29 ولي مامانم ميگه به خاطر مدرسه شناسنامم رو بزرگ گرفتند.و در اصل من 4 روزبعد از عيد قربان سال 1361 به دنيا اومدم .لطفا كمكم كنيد.تاريخ صحيح روز و ماه رو بهم بگيد.ممنون ميشم
۲۹ بهمن ۱۳۸۸ - 1:15 عصر | فريبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
صبح شما بخیر.
10/5/56 مصادف با چه روز و چه مناسبتیه ؟
ممنون میشم اگر برام بفرستین.

با سپاس فراوان
۲ اسفند ۱۳۸۸ - 7:54 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

نیمه شعبان 1361 لطفا ماه و روزشو دقیق سند کنین با تشکر
۴ اسفند ۱۳۸۸ - 5:50 عصر | shiva

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تاریخ تاسوعاوعاشورای حسینی سال 1366 رو میخوام
۴ اسفند ۱۳۸۸ - 7:35 عصر | نازنین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. ميخاستم بدونم 2/1/1365 مصادف با چه تاريخ ميلادي بوده؟ اگه لطف كنيد جوابمو بدين ممنون ميشم.
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 2:35 عصر | دوست

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بسيار سپاسگزارم.
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 2:37 عصر | kalam

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخاستم بدونم 1/10/1358به تاریخ قمری کی میشه
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 10:31 عصر | کارن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخاستم بدونم 1/10/1358به تاریخ قمری کی میشه
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 10:33 عصر | کارن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواهم بدانم8 /1/1369 در مااه میلادی کدام روز.کدام سال.کدام ماه است
۶ اسفند ۱۳۸۸ - 9:51 صبح | سید ممرتتضی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عید قربان سال 1349 مصادف باچه تاریخ شمسی می باشد؟
۶ اسفند ۱۳۸۸ - 5:01 عصر | عباسعلی مقدم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میخواهم بدانم یکم فروردین 1364 برابر چه ماه و روز قمری است؟
۶ اسفند ۱۳۸۸ - 11:34 عصر | روشنک

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

متولد 25/11/1359
۸ اسفند ۱۳۸۸ - 12:31 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام. ميخواستم بدونم روز 18 آذر سال 1366 يعني 18/9/1366 در تقويم مبلادي چه روزي بوده؟ خيلي ممنون
۹ اسفند ۱۳۸۸ - 2:47 عصر | parham

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشید. ببخشید من تاریخ و روز تاسوعا وعاشورای 1366 ازتون خواستم ولی جوابی دریافت نکردم لطفا هر چه سریعتر برام ارسالش کنین خیلی ضروری.ممنون از لطفتون
۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - 12:55 صبح | نازنین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشيد .
من مسخواستم بدونم 20 آذر سال 1354 هجري خورشيدي و 23 خرداد سال 1353 خورشيدي به ترتيب چند شنبه بوده اند .
ممنون
۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - 10:13 صبح | خديجه خدري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشيد .
من مسخواستم بدونم 20 آذر سال 1354 هجري خورشيدي و 23 خرداد سال 1353 خورشيدي به ترتيب چند شنبه بوده اند .
ممنون
۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - 10:17 صبح | خديجه خدري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام
من متولد 30/3/1360 هستم میخواهم بدانم چند شنبه از سال 1360 بددنیا امدم
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - 9:44 صبح | شمیم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بپرسم که 1/4/1354 چه روز و چه ماهی از سال قمری بوده است ممنون می شوم
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - 9:53 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mamnun misham age taghvime sale 1365 ro baram mail konin
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - 1:44 عصر | negin

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

tu taghvime jalali peydash kardam mer30
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - 1:48 عصر | negin

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

gg
۱۳ اسفند ۱۳۸۸ - 12:00 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفاپاسخ دهید که عید قربان سال 1349 شمسی مصادف با چه روزی از سال 1349 شمسی می باشد؟
۱۳ اسفند ۱۳۸۸ - 7:44 عصر | عباسعلی مقدم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من میخواستم بدونم ماه رمضان سال 1361 چه ماهی بود با تشکر
۱۴ اسفند ۱۳۸۸ - 12:08 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ممکنه به من بگید روز عاشورای سال 1357 مصادف با چه روز هجری شمسی بود؟ تولد من 20 آذر 57 هست و بهم میگن اون روز عاشورا بوده میخوام بدونم درسته؟
۱۴ اسفند ۱۳۸۸ - 3:39 عصر | soheila

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ستلام روز نیمه شعبان سال1361 چه روزی از سال بوده است
۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - 11:17 صبح | غلام رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام روز نیمه شعبان سال1361 چه روزی از سال بوده است
۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - 11:22 صبح | غلام رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشید هگه براتون امکان داره میشه تاریخ هایی را که میگم بگید مربوط به چه روزی ای هفته بودن مرسی.26/12/59و21.11/61و10/9/63و9/7/65و9/9/67.هر کدوم را که میتونید بگید و اگه میشه به ایمیلم بفرستید ممنون. خداحافظ.
۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - 1:57 عصر | منا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ok
۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - 10:32 عصر | meysam

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،تاریخ شمسی مبعث در سال 1367 می خواستم
با تشکر
۱۶ اسفند ۱۳۸۸ - 4:28 عصر | ali

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در 24 فروردین 1364 بدنیا آمده ام به سال قمری چه سالی و چه ماهی و چه روزی می شود؟
۱۶ اسفند ۱۳۸۸ - 9:14 عصر | طاهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

man mikhastam bedunam nimeye shabane 1366 che ruzi be sale khorshidi mishe age zud javabamo bedin mamnun misham.
۱۷ اسفند ۱۳۸۸ - 11:06 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من در ماه رمضان1368بدنیا آمده ام میخواستم بدونم این ماه مصادف با چه ماه شمسی میشود؟
۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - 2:45 صبح | مرجان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

جواب سوالم را میخواستم
۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - 2:49 صبح | مرجان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من تقویم سات1368را میخواستم؟
۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - 2:54 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم بدونم سال 1353 نیمه شعبان در چه روز و ماهی واقع شده است ممنون
۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - 12:31 عصر | فرشید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم بدونم 17 10 1356 به تاریخ قمری دقیقا چه روزی بوده است متشکر به ایمیلم ارسال کنید
۲۳ اسفند ۱۳۸۸ - 8:39 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواستم بدونم سال 31/04/1364 چند شنبه است و به سال میلادی چه تاریخیه؟ برام خیلی مهمه لطفا جواب بدین.
۲۵ اسفند ۱۳۸۸ - 10:10 صبح | رویا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
mikhastam roze tavalodamo vasam moshakhas konid 1367/7/19
ba tashakor
۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - 10:01 صبح | زينت

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

روز تولد من به نقل از اطرافیان شب قبل از سالروز شهادت پیامبر ( 28 صفر ) سال 1367 است با کمی محاسبه فهمیدم ماه شمسی اون سال مهر بوده ولی روز دقیقشو نمیدونم لطفا روز و ماه دقیق 28 صفر اون سال رو برام پیدا کنید.
۲۷ اسفند ۱۳۸۸ - 8:04 صبح | حسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

in siytet kheyli dar be dare
۲۷ اسفند ۱۳۸۸ - 11:08 صبح | saam

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشيد
ممنون ميشم اگه بگين سال 1364 سال چي بوده و 1/8/1364 مصادف با جه روزي از سال غمري بوده
متشكرم
۱ فروردین ۱۳۸۹ - 11:02 عصر | لاله زار آزادي

# help  

سلام....

می خواستم بدونم که عیدقربان سال57به تاریخ شمسی چه روزوتاریخی بوده است....

لطفاجواب بدید......متشکرم......
۲ فروردین ۱۳۸۹ - 12:09 صبح | مهدیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam man rooze tavalode hazrate abolfazl dar sale 1353 motevaled shodam mikhastam bedoonam che tarikhi mah va rooze hejrie shamsi mibashad
۴ فروردین ۱۳۸۹ - 12:21 صبح | abolfazl

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من ميخاستم تاريخ 10/10/1373 رو به ميلادي بدونم ممنون
۵ فروردین ۱۳۸۹ - 1:50 عصر | elnaz

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من در عید فطر سال 1359 به دنیا امده ام . اما روز دقیق شمسی آن را کسی به خاطر ندارد و با توجه به گرفتن شناسنامه در روزهای بعد ، لطفاً به من به صورت دقیق پاسخ دهید. با تشکر
۵ فروردین ۱۳۸۹ - 8:13 عصر | بهنام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

2فروردین1370مصادف باچه روزی است؟
۷ فروردین ۱۳۸۹ - 3:07 صبح | داود محمدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطف کنید بگید سال 1361سال چه حیوانی بوده است
۷ فروردین ۱۳۸۹ - 3:36 عصر | alireza

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ماه و روز تولد امام زمان در سال 1341و1342 (نیمه شعبان 1341-1342)
۸ فروردین ۱۳۸۹ - 1:51 عصر | ریحانه سالاری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم عید قربان سال1337در چه ماه وروزی بوده است؟
۸ فروردین ۱۳۸۹ - 10:27 عصر | ندا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا معادل 1316/8/8
شمسی بمیلادی و بهجری چی میشوند.
متشکرم

۹ فروردین ۱۳۸۹ - 1:16 صبح | جمشید جمشیدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم شمسی سال 1359 را می خواهم
۱۰ فروردین ۱۳۸۹ - 7:17 عصر | طیبه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم سال1370رو میخواستم.باتشکر
۱۱ فروردین ۱۳۸۹ - 9:16 عصر | صادق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
درصورت امکان تقویم سال1359ه.ش را برایم ایمیل نمایید.
با تشکر از لطفتان...
۱۲ فروردین ۱۳۸۹ - 1:57 صبح | حمید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
روز عاشورا در سال 1366 شمسي مصادف با چه روزي از سال شمسيه؟
با تشكر فراوان
۱۲ فروردین ۱۳۸۹ - 8:19 عصر | roya

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا معادل های خورشیدی زمان های ذیل را برای من ارسال نمایید:
1- رجب 1314 قمری
2- رمضان 1314 قمری
3- ذی الحجه 1317 قمری
4- ربیع الثانی 1308 قمری
4- 14 رمضان 1286 قمری
۱۳ فروردین ۱۳۸۹ - 9:30 عصر | رضا کسروی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم روز عید غدیر خم در سال1354 به تاریخ شمسی چه ماه و روزی می شود.لطفا به ایمیلم بفرستید.
۱۴ فروردین ۱۳۸۹ - 10:04 صبح | شیدا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخواستم بدونم روز نهم مرداد سال 1366 چند شنبه بودو مصادف باچه روزي از سال قمري و ميلادي است
باتشكر از زحمات شما
۱۵ فروردین ۱۳۸۹ - 9:49 عصر | نازنين مقدم

# dar roze 2 shahrivare sale 1365 che roydadhaye mohem va moghadasi etefagh oftade kheyli baram moheme lotfan kamel va daghigh pasokham ra bedahid ba spase faravan   

danestane roydadhaye mohem va moghadas dar in roz baram kheyli kheli moheme
۱۵ فروردین ۱۳۸۹ - 10:18 عصر | monika

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم تاریخ تولد مامانم رو پیدا کنم سال1334شمسی 28 صفر قمری هست ماه و روز تولدش رو برام پیدا کنید ممنون
۱۶ فروردین ۱۳۸۹ - 11:22 عصر | سامان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

روز عید فطر در سال 45و44 چه تاریخی بوده است
۱۷ فروردین ۱۳۸۹ - 7:59 عصر | محمدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم 18 مهر 1373 چه تاریخ میلادی میشه
۲۰ فروردین ۱۳۸۹ - 10:05 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عید قربان سال 1356چه روزی از تاریخ هجری شمسی می باشد.
باتشکر
۲۱ فروردین ۱۳۸۹ - 12:55 عصر | الهی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشید
لطفا تاریخ شمسی روز نیمه شعبان سال 1341 رو برام ایمیل کنید
با نهایت تشکر
۲۲ فروردین ۱۳۸۹ - 12:08 صبح | saeid

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

roze 1369/01/21 chand shanbe bode?
۲۲ فروردین ۱۳۸۹ - 1:05 عصر | hanit

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
تاریخ شمسی تولد امام حسن مجتبی در سال 1338 برابر چیست
۲۳ فروردین ۱۳۸۹ - 8:55 صبح | الهه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam
lotfan az shoma khahesh mikonam ke 10 mehr 1355 mosadef ba che tarikhe ghamari va miladi hast ? lotfan javab ra be emailam befrestid ba tashakor .
۲۳ فروردین ۱۳۸۹ - 3:27 عصر | noushin ab

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
مي خواستم بدانم روز عاشورا سال 1337 چه ماه و روز شمسي بوده ،لطفا به ايمل من ارسال فرمائيد متشکرم
۲۴ فروردین ۱۳۸۹ - 12:06 عصر | حسين مهرابي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
مي خواستم بدانم روز عاشورا سال 1337 چه ماه و روز شمسي بوده ،لطفا به ايمل من ارسال فرمائيد متشکرم
۲۴ فروردین ۱۳۸۹ - 12:08 عصر | حسين مهرابي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
مي خواستم بدانم روز عاشورا سال 1337 چه ماه و روز شمسي بوده ،لطفا به ايمل من ارسال فرمائيد متشکرم
۲۴ فروردین ۱۳۸۹ - 12:10 عصر | حسين مهرابي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam esmetun baes shod in pm bezaram lotfan ye email bezanid be man ba tashakor
emartine29@yahoo.com
mohammad taherian
۲۵ فروردین ۱۳۸۹ - 10:04 صبح | محمد طاهريان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
متولد12/4/68 هستم میخواستم بدونم این سال -سال چه حیوونی هست؟
متشکر
۲۵ فروردین ۱۳۸۹ - 2:33 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام

تقويم سال 1366 رو مي خواستم اگر ممكنه برام بفرستيد ممنون
۲۵ فروردین ۱۳۸۹ - 5:40 عصر | فرزانه زهري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواستم ببینم محرم سال1370 در چه ماهایی بوده
باتشکر
۲۶ فروردین ۱۳۸۹ - 10:54 صبح | حسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
تقویم سال 1370 رو اگه ممکنه برام بفرستید

بسیار ممنونم
۲۶ فروردین ۱۳۸۹ - 11:12 صبح | حسین

# سوال از: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
تقویم سال 1370 رو اگه ممکنه برام بفرستید

بسیار ممنونم
۲۶ فروردین ۱۳۸۹ - 11:47 صبح | حسین

# سوال از: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
تقویم سال 1370 رو اگه ممکنه برام به ایمیلم بفرستید

بسیار ممنونم
۲۶ فروردین ۱۳۸۹ - 11:57 صبح | حسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

21/1/1364 مصادف با چه روز و ماه قمری میباشد
۲۷ فروردین ۱۳۸۹ - 3:57 عصر | روژینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

21/1/1364 مصادف با چه روز و ماه قمری میباشد
۲۷ فروردین ۱۳۸۹ - 3:58 عصر | روژینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بپرسم 8 رمضان 1353 مصادف با چه تاریخ شمسی بوده است.ممنون میشم جوابشو واسم ایمیل کنین
۲۸ فروردین ۱۳۸۹ - 12:56 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عید قربان سال 1339 شمسی چه روز و چه ماهی در تقویم شمسی است
۲۸ فروردین ۱۳۸۹ - 2:47 عصر | فریدشبستری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. لطفاً روزو ماه تولد حضرت علی در سال 59 را به شمسی به من بگید ممنون
۲۸ فروردین ۱۳۸۹ - 4:25 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ميشه بگيد از كجا مي توانم تقويم سال 1368 را گير بيارم
اگرم شما داريد برام بفرستيد كه ديگه ممنون ميشوم
۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - 3:30 عصر | سعيد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ميشه بگيد از كجا مي توانم تقويم سال 1368 را گير بيارم
اگرم شما داريد برام بفرستيد كه ديگه ممنون ميشوم
۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - 3:31 عصر | سعيد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا اگه میشه تقویم سال 60را برام ایمیل کنید
خیلی خیلی ممنون
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 1:27 صبح | قاصدک

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا اگه میشه بگید اربعین ساله 59 چه روز و ماهی بوده؟برام ایمیل کنید متشکرم
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 10:41 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . ممنون از اطلاعات خوبتون .
لطفا تقويم سال 60 رو براي من هم ايميل كنيد . و اينكه بفرماييد ساعت طلوع خورشيد قيد شده در تقويم به احتساب DST هستش يا خير ؟ فكر ميكنم اون موقع ساعت ها رو جلو ميكشيدن و DST=1 بوده
با تشكر
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 11:13 صبح | پانته آ

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . ممنون از اطلاعات خوبتون .
لطفا تقويم سال 60 رو براي من هم ايميل كنيد . و اينكه بفرماييد ساعت طلوع خورشيد قيد شده در تقويم به احتساب DST هستش يا خير ؟ فكر ميكنم اون موقع ساعت ها رو جلو ميكشيدن و DST=1 بوده
با تشكر
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 11:18 صبح | پانته آ

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

خوب است ادامه دهید.48aagu
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 1:39 عصر | علت

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
عيد قربان سال1366مصادف با چه روز و چه ماهي است؟
متشكرم
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 7:53 عصر | مهدي جهانگير

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.من متولد29 رجب 1370 هستم.میخواستم بدونم چه روز وچه ماهی ازسال 70 هستم,اگه میشه واسم ایمیل کنید.
واگه امکان داره تقویم سال1370 هم واسم بفرستید.
مرسی
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 9:42 عصر | fati

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در بیست و نهم محرم سال 1358 به دنیا آمده ام ولی تاریخ شمسی آن را

نم دانم لطفا" تاریخ وروز آن رابرایم ایمیل کنید . برایم خیلی مهم است .

باتشکر فراوان
۳۱ فروردین ۱۳۸۹ - 11:21 صبح | ندا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشید
من سالنامه های 1370 1375 و1377 رو می خواستم اگه امکان دارد برام بفرستید ممنون و با تشکر فراوان از شما
۳۱ فروردین ۱۳۸۹ - 11:49 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam .hamsaram motevallede shabe eyde ghorban dar sale 1361 mibashad.vali tarikhe in roz ra be hejrie shamsi nemidanad. lotfan in tarikh ra barayam mail farmaeed.ba tashakor .
۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 3:32 عصر | فاطمه جعفرزاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام واحترام
من متولد 28اریبهشت 56 هستم ،در صورت امکان برایم تاریخ قمری این روز را بفرستید .
با تشکر .
۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 7:46 صبح | سوسن نجمدی

# تقویم 1368  

من متولد سال 1368 هستم
۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:06 صبح | قمری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اعلام فرمایید نیمه شعبان در کدام روز وماه ازسال قرارگرفته است1338
۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 8:49 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا به من بگوييد 7 ارديبهشت 1359چه روز از هفته و تاريخ قمري وميلادي را نيز بگوييد.با تشكر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 5:55 عصر | صديقه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشید
میتونید بهم بگید 20/06/1368 چند شنبه بوده
اگه بتونید برام بفرستید عالیه
خسته نباشی
۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:39 عصر | محمد رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
اگه ممكنه ممنون ميشم به من بگوييد
13 رجب در سال 1353 شمسي چه روزي از ماه سال 1353
بوده است
متشكرم
يا
۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 8:11 عصر | علي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام واحترام
من متولد 28اریبهشت 56 هستم ،در صورت امکان برایم تاریخ قمری این روز را بفرستید .
با تشکر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 8:57 عصر | متین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام واحترام
من متولد 28اریبهشت 56 هستم ،در صورت امکان برایم تاریخ قمری این روز را بفرستید .
با تشکر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:24 عصر | متین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam khaste nabashid mikhastam bedoonam ke eyde ghadire sale 1359 dar che roozo mahi boode ast va dar chandome an mah boode ast? ba tashakor az shoma

lotfan javabe in soalam ra be emailam send konin

mer30
۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:57 عصر | لیلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
می خواستم بدونم که 15 رجب سال 1352 برابر با چه روز و ماه شمسی در این سال بوده. لطفا من را ر اهنمایی کنید .
با تشکر
۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:04 صبح | رانا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم ببینم که 25 ربیع اول(قمری) در سال 1373 مصادف است با چه تاریخی از شمسی
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:33 عصر | روح الله حسن زاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم ببینم تولد حضرت امام مهدی در سال 1350 چه روزی به تاریخ شمسی و میلادی است
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 7:33 عصر | رضا توکلی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدانم 25 فروردین 57 چند شنبه است
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 4:45 عصر | نوید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم 11 اردیبهشت سال 1373 چند شنبه بوده؟
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:39 عصر | 16 ساله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و خسته نباشید.

بنده متولد 12/05/1362 هستم میخواستم بپرسم 12 مرداد 62 چند شنبه بوده .

سپاسگذار میشوم اگه راهنماییم کنید
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 4:52 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم عید قربان سال 1356 چه روزی وچه ماهی در سال شمسی میشه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 10:43 عصر | مهستی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام وخسته نباشيد مي خواستم بدونم 20آذر1363 چه روزي است؟
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:22 صبح | آرياناز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.
من به تقویم سال 1364 نیاز دارم لطفا یه راهی بگید تا بهش دسترسی پیدا کنم. ممنون می شم اگه جواب بدید. برام بفرستید.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:31 صبح | ؟؟؟؟؟

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.پدرمن متولدسال 1326 هست ما فقط میدونیم که اون اول محرم اون سال به دنیا اومده دیگه هیچی نمیدونیم من حساب کردم فکرکنم باید دید که اول محرم سال 1369قمری به شمسی چه روزی از سال است.تووب هم هرچی دنبال تبدیل قمری به شمسی گشتم چیزی نبود.ازتون خواهش میکنم این کاروواسم بکنین
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:29 عصر | احمدرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفاً تاریخ 59/5/9 و 60/4/4 و 60/9/10 رابه تاریخ میلادی برام به ایمیلم بفرستید. ممنون
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:15 عصر | الهام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من تقویم سال 1368 رو می خوام
و می خوام بدونم 21/4/1368 چه سل قمری و میلادی بوده و چند شنبه بوده ؟
خیلی میسی !!!
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:38 عصر | امید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سال 57 سال چه حیوونیه؟
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 8:56 صبح | نجمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بی تو هرگز ( سال 1366 و سال 1358 سال چه حیونی است ؟)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 2:23 صبح | محمد بلوچ و عطاا... بلیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من 25 رمضان سال 1362 متولد شدم می تونین برام تاریخ تولدم بگین ممنون می شم
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:34 عصر | shahriar

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا بفرمایید که در سالهای پیش رو کدام سال است که روز دهم محرم ، شنبه است؟ ( به علت عدم دقت محاسبه در سال قمری با خطای +و- یک روز مشخص کنید)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 7:54 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میشه لطف کنید و تقویم سال های 60 و61 را برام بفرستید. مرسی
عید غدیرخم سال 61 چه روزی بوده است؟
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:42 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . مي خواستم بدونم تاريخهاي زير به ميلادي برابر با چه تاريخي هستند :
31/01/1364
23/01/1367
لطفا جواب به ايميل من ارسال شود .
با تشكر
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 10:20 صبح | simin fathi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

چرا جوابارو نمینویسید فقط سوال بخونیم؟
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:01 صبح | jimi

# پاسخ به:nima  

2 تا سوال داشتم.
اول اینکه 4/9/1370 به میلادی چه روزی میشه؟
دوم اینکه 15 آوریل 1990 به شمسی چه روزی میشه؟
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 2:57 عصر | نیما

# یک دوست  

13 / دی ماه / 1363 به ماه میلادی چه روزی میشه ؟
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:56 صبح | سمانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقويم كامل سال 1359 مرسي
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:11 عصر | مهران

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من می خواستم بدونم که تاریخ 66.6.3 چند شنبه بود و در چه مناسبتی بود و در ماه میلادی چه روزی از چه ماهی و در ماه قمری چه بود.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:13 عصر | شیتونک شیتون بلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خیلی خیلی ممنون میشم که به من بگید تولد امام رضا در سال 59 دقیقا در چه تاریخ شمسی ای بوده؟
براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:46 عصر | سما

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سوال :تاريخ18ماه رمضان درسال 1355 چه روزي بوده لطفا به ايميل من بفرستيد
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 10:54 عصر | ستاره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام وخسته نباشید من قبلا از شما تقویم سالهای1363 و1364 را خواسته بودم ولی پاسخی دریافت نکردم اگرامکان دارد خواهشا برام میل کنید
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:55 صبح | احمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم دوم ماه رمضان سال 63 چندم خرداد سال 63 میشود با تشکر
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:24 عصر | maryam

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، من متولد 10 اسفند 1370 هستم می خواستم بدونم این تاریخ چه روزی از هفته است. با تشکر!
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 3:21 عصر | طاهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باعرض سلام و خسته نباشي
مي خواستم بدونم 18/10/1370 چه روزي از هفته وچه روزي از سال قمري
ميلادي است منتظر پاسخ شما هستم
باتشكر
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 3:58 عصر | rahil

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام:
2تا سوال داشتم اول اینکه تقویم سال 60چطوری پیدا کنم .سایت یا کتاب معرفی کنید.دوم اینکه 1آبان 60چه روزی بوده است.ممنون
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 5:14 عصر | ابراهیم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بدونم روز 26/02/1367 چند شنبو بود؟ مرسی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 4:15 عصر | شفق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقویم سال شمسی سال 1363 را برایم بفرستید
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 5:20 عصر | شیدا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقویم سال 1365 را برایم بفرستید ممنون.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 5:22 عصر | پریا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا روز 28 جمادي الثاني سال 1354 شمسي برابر با چه روز و ماه شمسي است؟
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:13 عصر | ابوالفضل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام از وبلاگ بسیار خوبتون ممنون می خواستم بدونم 12 رمضان سال 1394هجری قمری چه روز و ماهی توی سال 1352 خورشیدی می شه؟ بازم ممنون
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:15 صبح | سحر

# نيمه شعبان در سال 1365 چه روزي بوده است  

باعرض سلام
مي خواستم خواهش كنم به من بگيد نيمه شعبان در سال 1365 چه روزي بوده است.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:26 عصر | علي عادلي

# سوال  

میخواستم بپرسم که عاشورای سال 1337 که در تیر ماه بوده دقیقا چه روزی هستش
ممنون
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:36 عصر | تینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا به من بگویید سال 1355 5 30 برابر با چه سال میلادی است و
1362 12 12 برابر با چه سال میلادی است
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:54 عصر | میلان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

20 شهریور سال 1364 چند شنبه است
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 5:25 عصر | سمانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و خسته نباشید از سایت جالبتون . من می خواستم بدونم سال 1351 و 1352 ماه رمضان در چه ماهی بوده آخه تاریخ تولدم رو کسی نمیدونه فقط میدونن ماه رمضون بوده خوشحال می شم کمکم کنید تا بدونم حداقل چه ماهی هستم . ممنون و سپاسگزارم
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 7:19 عصر | شبنم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم تولد رسول الله در سال 1367 در چه تاریخی بوده؟
۱ خرداد ۱۳۸۹ - 2:09 عصر | مریم نوری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ،میخواستم بدونم 17مهر1368به میلادی چه تاریخی میشه؟
۲ خرداد ۱۳۸۹ - 9:12 عصر | ساناز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بدونم که ماه رجب در سال 1357 در چه ماهی قرار داشته است؟ با تشکر از شما
۲ خرداد ۱۳۸۹ - 10:22 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقویم سال 1359 را به ایمیل من بفرستید.با تشکر
۳ خرداد ۱۳۸۹ - 2:14 صبح | mohammad

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا بگيد سال1364 روز تولد حضرت فاطمه زهرا(س) چه روزي بود.خواهشا چون روز تولدمو مشكل دارم و اين مشكل تو پرونده تحصيلي بيشتر خودشو نشون مي ده باتشكر
۳ خرداد ۱۳۸۹ - 8:02 صبح | فرزانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا روز و ماه و سال قمری معادل تاریخ های زیر را برایم ارسال کنید.
23/9/1351
8/10/1370
۴ خرداد ۱۳۸۹ - 11:17 صبح | elahe

#  ماه رجب در سال 1369 در چه ماهی قرار داشته   

سلام می خواستم بدونم که ماه رجب در سال 1369 در چه ماهی قرار داشته است؟
۵ خرداد ۱۳۸۹ - 4:47 صبح | sami

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بدونم که ماه شعبان در سال 1369 در چه ماهی قرار داشته است؟
۵ خرداد ۱۳۸۹ - 4:51 صبح | sami

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام .
اکتبر 1385میلادی چه ماه وسال شمسی بوده؟
۵ خرداد ۱۳۸۹ - 8:44 صبح | حسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام با تشكر از اطلاعات مفيد و ارزنده تون
اگر امكانش هست تقويم سال 1361 به صورت شمسي و قمري و برايم ارسال كنيد
lja;v
۵ خرداد ۱۳۸۹ - 10:16 صبح | طاهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میخواستم بدونم 22 بهمن 66 مصادف با چه روز قمری ومیلادی و چند شنبه بوده لطفا به ادرسم بفرستید ممنون
۷ خرداد ۱۳۸۹ - 3:50 عصر | ارام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سپاس فراوان .لطفا تقویم سال 1336,1331,1364 را در اختیار من قرار دهید .متشکرم
۷ خرداد ۱۳۸۹ - 5:44 عصر | SARVI

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و عرض خسته نباشید
من تقویم سال 1365 رو میخواهم اگر مقدور بود برام بفرستید
۸ خرداد ۱۳۸۹ - 10:09 صبح | محمد ایمان مبصری فر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من 26/12/59 بدنیا آمدم لطفا بگیدچندشنبه بوده به ایمیلم ارسال کنیدمرسی.
۸ خرداد ۱۳۸۹ - 10:30 صبح | یاس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم در سال 1362 روز 28 شعبان برابر با چه روزی از تاریخ شمسی 1362 است با تشکر
۸ خرداد ۱۳۸۹ - 7:09 عصر | فضل اله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام ادب و احترام
سپاس و تشکر فراوان مرا پذیرا باشید برایتان آرزوی توفیق روز افزون را از ایزد منان خواستارم.
۸ خرداد ۱۳۸۹ - 8:36 عصر | علیرضا همتی

# پاسخ به: مصادف روز ماه سال شمسي با قمري   

با سلام بنده مي خواهم تاريخ ولادت و شهادت شمسي تعدادي از شهدا را با تاريخ قمري تطبيق بدهم يعني تاريخ ولادت و شهادت اين شهيدان به چه روز وماه و سال قمري مصادف است لطفا راهنمائي فرمائيد اگر مي شود تقويم هر سال شمسي با قمري را از سال 1360 تا 1370 شمسي با مطابقت قمري آدرس سايت يا از طرق ديگر كمك نمائيد ممنون شما هستم
۹ خرداد ۱۳۸۹ - 5:05 عصر | عباسي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mikhastam bedonam nime shaaban v 13 rajab sale 64 dar che maho roze shamsi bode
۹ خرداد ۱۳۸۹ - 6:47 عصر | arash

# تاريخ تولدم  

عاجزانه خواهش ميكنم بفرماييد معادل ميلادي تاريخ تولد من كي است؟
26 ارديبهشت 1367
ممنونم
۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - 2:28 عصر | نكار نظري

# روزتولد  

سلام.لطفا تقویم سال 71را برای من ایمیل کنید.
۱۱ خرداد ۱۳۸۹ - 10:08 صبح | امید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام .لطفا بفرمائید 11دی 1359 چند شنبه بوده ؟
با تشکر
۱۱ خرداد ۱۳۸۹ - 5:02 عصر | حمید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اگر ممکنه تقویم سال 1355رابه ایمیلم بفرستید.باتشکر
۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - 3:36 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام

من متولد25رجب1370هستم.اگه امكان داره تاريخ دقيق تولدم واينكه چندشنبه بوده رو واسم ايميل كنيد-اگه ميشه تقويم سال1370 هم واسم بفرستيد.

باتشكرازشما
۱۴ خرداد ۱۳۸۹ - 8:10 عصر | fati

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

24 فروردین1369 چند شنبه بوده؟
۱۴ خرداد ۱۳۸۹ - 11:32 عصر | tahere

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقویم سال های را برام ارسال کنید.باتشکر
۱۵ خرداد ۱۳۸۹ - 7:11 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم سال های 55و54ر ا برام ارسال کنید.باتشکر
۱۵ خرداد ۱۳۸۹ - 7:16 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدانم نیمه شعبان سال 1349درچه روزاز هفته و ماه شمسی بوده است از شما تقاضا دارم جواب را برای من ایمیل کنید.
باتشکر فراوان
۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - 2:33 صبح | مهدی عسگری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لفا روزوماه عید قربان سال1363ویا 64را برایم ایمیل کنید ممنون میشوم.
۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - 9:48 صبح | روژان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سال 2535 خورشيدي با چه سالي در قمري برابر است ؟
۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - 7:16 عصر | مرتضي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام میخواستم بدونم روزعیدقدیرسال 1358روبه شمسی روزوماهش برام مشخص کنید
۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - 12:14 صبح | امید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

17شهریور سال 1364 چه روزی است؟
۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - 7:07 عصر | ستایش

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میخوام بدونم 27 مهر 59 به ماه قمری چی میشه یا راهنمائی فرمائید از کجا پیداش کنم
۲۰ خرداد ۱۳۸۹ - 2:33 عصر | پوری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تولد امام حسن مجتبی در سال 1358 به چه ماه و روز شمسی بر میگردد.لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر
۲۱ خرداد ۱۳۸۹ - 8:03 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام تولد امام زمان در سال1367 به چه ماه و روز شمسی بر میگردد .
اگه ميشه تقويم سال1367 هم واسم بفرستید . باتشکر
۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - 4:30 صبح | afsane

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفاتقويم سال1366 برام بفرستید . باتشکر فراوان
۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - 1:02 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا اگه ممکنه تقویم سال 65 رو به میلم ارسال کنید
با تشکر
۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - 4:55 عصر | ملیحه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

دهم رمضان سال 1339 مصادف با چه تاریخی در شمسی است؟
۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - 11:51 صبح | مهرک

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ؛
تقويم 1365 ضروري نياز ميباشد.با تشكر از همكاري شما.بابايي
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 10:26 صبح | بابايي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقویم کامل سال 1370 خورشیدی رو به میلم ارسال کنید.
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 11:22 صبح | سپیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام من متولد عید قربان 1362هستم مصادف با چه روزی از تقویم هجری شمسی می باشد؟با تشکر
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 6:35 عصر | سودابه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشین
میخواستم ببینم این 2تا تاریخ به میلادی و قممری کی میشه ممنون

1363/12/7
1366/5/24
۲۷ خرداد ۱۳۸۹ - 3:58 عصر | meisam

# سؤال  

سلام و خسته نباشيد.
ميشه لطفاً تقويم سال 1363 رو براي من بفرستيد. ممنون ميشم. برام خيلي مهمه. در ضمن من نميدونستم همچين سايتي در اينترنت هست. با سچ كردن متوجه شدم. سايت عالي است و بسيار برطرف كننده نياز هست.
بازم ممنون
۲۹ خرداد ۱۳۸۹ - 6:53 عصر | محبوبه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.اگر براتون امکان داره می خوام تقویم سال 1334 رو برام بفرستید.یا اینکه می خوام بدونم سال قمری 18/02/1376 (18صفر سال 1376 قمری) به شمسی چی میشه؟فقط سالشو می ذونم که 1334 هست به شمسی.
۳۱ خرداد ۱۳۸۹ - 5:27 عصر | بهاره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
من متولد 12 خرداد 1364 هستم لطفااگر ممکن است به من بگویید چند شنبه بوده است متشکرم.
اگرممکن شد به ایمیلم بفرستید
سپاسگذارم
۱ تیر ۱۳۸۹ - 11:33 صبح | پدرام

# سوال   

سلام ميخواستم بدونم 5 اسفند سال 1331 مصادف به نيمه شعبان بود يا نه ؟ يا يه طور ديگه بگو نيمه شعبان در سال 1331 چه روزي بود؟ خيلي خيلي ممنونم
۱ تیر ۱۳۸۹ - 4:22 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقویم 1360 را برام بفرستید
۱ تیر ۱۳۸۹ - 9:49 عصر | saei

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام لطفا تقویم سال 1358 با همه مناسبتها روبرام بفرستید متشکرم
۳ تیر ۱۳۸۹ - 11:48 صبح | محمد شهریاری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام اگر امکان داره میخواستم بدونم روز تولد امام سجاد در سال 1363 هجری شمسی معادل چه روزی /به تاریخ شمسی
۵ تیر ۱۳۸۹ - 9:58 صبح | یزدان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام اگر امکان داره تقویم سال 1363 هجری شمسی رو همراه مناسبت های مذهبیش به ایمیلم بفرستید .
۵ تیر ۱۳۸۹ - 10:02 صبح | یزدان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من میخوام بدونم عیدقربان سال1364چه روز وچه تاریخیه.خواهشابرام ایمیل کنیدواقعامیخوام بدونم
۶ تیر ۱۳۸۹ - 7:06 عصر | samir

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

..............................سلام دوباره ...........................................
...............خواهشامیخوام بدونم عیدقربان سال1364 چه روزو چه ماهیه.
من این روزبدنیا اومدم اما نمیدونم چه روزوچه ماهیه ..............................................................................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...............................................
کمک...........
کمک فراوان.............
برای شناسایی خودم ....................... بازم کمک............................
۶ تیر ۱۳۸۹ - 8:11 عصر | samir

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

27 رجب در سال 1346 شمسي چه روزيست(به شمسي) با تشکر
۷ تیر ۱۳۸۹ - 10:59 صبح | ميثم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بابا چرا جواب مردم رو نمديد؟ تقويم سال 1367رو ميخوام با توضيح قمري. به جاي اين كارا يه تقويم شمسي قمري بذاريد تو سايتتون كه همه استفاده كنن@
۷ تیر ۱۳۸۹ - 12:22 عصر | فرزين

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم عید قربان سال 1341 چه روزی در چه ماهی از سال شمسی بوده. مرسی. توروخدا زود بگید.
۷ تیر ۱۳۸۹ - 1:50 عصر | سعیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطف كنيد 1356\5\22 را به ميلادي و قمري نشان دهيد ممنون
۷ تیر ۱۳۸۹ - 6:33 عصر | نجوا

# 9 آبان 1361  

سلام. لطفا بگویید 9 آبان سال 1361 به قمری چه تاریخی بوده است؟ ممنون
۸ تیر ۱۳۸۹ - 11:51 صبح | سارا

# سئوال  

با عرض سلام.
می خواستم بدونم ماه ذی الحجه در سال 1341 مصادف با چه ماه ایرانی است؟
با تشکر
۹ تیر ۱۳۸۹ - 11:19 عصر | پردیس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

20 شعبان 1357 مساوی با چه ماه شمسی است
۱۲ تیر ۱۳۸۹ - 5:36 عصر | طاهره عباس زاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام سایت خیلی خوبی دارید.اگر امکان دارد تقویم سال1353شمسی رابرایم ایمیل کنید.یااین که بگویید میلاد امام رضادرسال1353شمسی کی بوده است؟
۱۲ تیر ۱۳۸۹ - 11:32 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام اول شوال سال 1373 قمري مطابق با کدام سال ، ماه و روز شمسي ميباشد
۱۴ تیر ۱۳۸۹ - 8:03 عصر | سيروس حميدزاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم اینکه میگن سالی رو یه حیون تحویل میشه یعنی چه

و اینو چوری میشه فهمید که سال 1353رو چه حیونی تحویل میشه ؟

متشکر

۱۶ تیر ۱۳۸۹ - 8:27 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام :من متولد 16 فروردین 1360 هستم.لطفآ بگو یید روز تولد من در ایام هفته چه روزی است(چند شنبه است)ولطفآبه هجری قمری ومیلادی هم مشخص کنید.
۱۸ تیر ۱۳۸۹ - 12:09 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

محقق ارجمند لطف می کنید به من بگویید روز و ماه شمسی تولد بنده که در روز عاشورای 1354 بدنیا اومدم چیست؟ لطفاً برام میل کنید. مرسییییییییی
۱۸ تیر ۱۳۸۹ - 11:06 صبح | حسین(آمِلی ریکا)

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بدونم عید قربان سال 58 جه روزی بوده/
چند شنبه بوده و تاریخش رو میخواستم.
ممنون
۲۰ تیر ۱۳۸۹ - 6:48 عصر | سینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و ادب
از حضور محترم شما درخواست ميكنم كه بفرماييد نيمه شعبان سال 1361 شمسي در چه روز و ماه از سال شمسي بوده است؟
۲۰ تیر ۱۳۸۹ - 10:49 عصر | donya

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام خدمت شما مدیر وبلاگ من دو روز قبل از رمضان 1358 شمسی به دنیا آ مدم لطفا روز تولد و ماه شمسی ان را به من بگویید
۲۱ تیر ۱۳۸۹ - 2:20 عصر | حدیث

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

همسر من متولد 16 / اسفند / 1365 لطفاً براي من در بياوريد چند شنبه به دنيا آمده و روز و ماه سال شمسي را هم به من بگوئيد
خيلي منون
۲۲ تیر ۱۳۸۹ - 8:55 صبح | ليلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

يادم رفت براي خودمم ازتون بپرسم من متولد 2/2/1367 هستم لطفاً روز و ماه شمسي و اين كه چند شنبه به دنيا آمدم را برايم بفرستيد
خيلي خيلي ممنون
۲۲ تیر ۱۳۸۹ - 8:59 صبح | ليلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

eid e gorban e sale 1365 , kodum mah e irani bude?
۲۲ تیر ۱۳۸۹ - 5:47 عصر | reihan

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطف کنید تاریخ 18/3/1362 رابه میلادی برای من بفرستید ممنون
۲۳ تیر ۱۳۸۹ - 5:56 عصر | الهه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من می خواهم بدانم سال های 1361و1378سالهای کدام حیوان ها بوده اند؟
۲۴ تیر ۱۳۸۹ - 11:26 صبح | شمسی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mikhastam bedoonam rooze tavalode hazrate abolfazl dar sale 1353 che roozi boode mersi age komakam konid manoon
۲۵ تیر ۱۳۸۹ - 9:41 صبح | afsaneh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من متولد 23 تير سال 1361 هستم.ميخوام بدونم چه روز و ماه و سال قمري وميلادي ميشه و چند شنبه بوده.
۲۵ تیر ۱۳۸۹ - 6:15 عصر | رضاخاني علي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم تاسوعا در ساله1362 چه روزو چه ماهی و چند شنبه بوده
۲۶ تیر ۱۳۸۹ - 11:39 صبح | علی قدیری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam. tavalode man 7 moharam be ghamary ast va be shamsi sale 1337 hastam, mikhastam tarikhe aghighe tavalodamo be shamsi bedoonam, mamnoon
۲۷ تیر ۱۳۸۹ - 2:03 عصر | zohre

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و عرض ادب
روز نیمه شعبان در سالهای 1351 و 1353 برابر چه روزهایست؟
روز عاشورا در سالهای 1352 و 1354 برابر چه روزهایست؟
با تشکر.
۳۰ تیر ۱۳۸۹ - 12:40 صبح | آرش

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. ممنون از الگوریتمتون.
می خواستم بدونم چطوری می تونم بفهمم که عید فطر سال 1353 جندم شمسی بوده.
۳۰ تیر ۱۳۸۹ - 6:15 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بدونم 24 آبان سال 1370 چند شنبه بوده؟
۴ مرداد ۱۳۸۹ - 11:26 صبح | سحر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

doroode b payan bar shoma

khahesh mikonam befarmayid nimeye shabane sale 1349 va 1350 shamsi daghighan che roozi az hafte va mah boode?

sepes b karan
۵ مرداد ۱۳۸۹ - 1:29 صبح | mehdi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام بنده در سال 1359 به دنیا امدم در ماه فروردین در روز تولد امام علی میخواستم بدونم دقیقن چه روزی به دنیا اومدم با تشکر
۵ مرداد ۱۳۸۹ - 9:26 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

دقیقا
۵ مرداد ۱۳۸۹ - 9:28 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، لطفاً برای من تاریخ عید قربان سال 1362 را به روز و ماه شمسی و ارسال نمایید و لطفاً بفرمایید که این روز چند شنبه می باشد . باتشکر
۶ مرداد ۱۳۸۹ - 12:43 عصر | فرشته

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

دوباره سلام ، لطفاً بفرمایید 9 خرداد سال 1364 چند شنبه می باشد ، خواهشاً برایم ارسال کنید تشکر.
۶ مرداد ۱۳۸۹ - 12:46 عصر | فرشته

# پاسخ به: تقویم ایرانی SAL1364  

TAGVEM SAL1364
۷ مرداد ۱۳۸۹ - 7:39 عصر | ABOLFAZL

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و خسته نباشید
اگر برایتان ممکن است تقویم شمسی سالهای 1350 الی 1374 برایم ایمیل کیند .
متشکرم
۸ مرداد ۱۳۸۹ - 7:19 عصر | لیلی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم محرم سال 1349 در چه ماهی بود (لطفأ پاسخ را برایم ایمیل کنید)
۹ مرداد ۱۳۸۹ - 8:06 عصر | پیام شمس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم 10 محرم سال 1361 چه ماهی و چند شنبه بوده است؟
با تشکر
۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - 5:08 عصر | فرهاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم 10 محرم سال 1361 چه ماهی و چند شنبه بوده است؟
لطفا جواب را برایم ایمیل کنید
با تشکر
۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - 5:11 عصر | فرهاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
اگه امكان داره تقويم سال 1366 را برام بفرستيد
۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - 11:15 صبح | پريا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام اگه می شه می خوام بدونم که 24/06/1365 و 13/12/1361 چند شنبه بوده ؟
۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - 11:20 صبح | مانا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.با تشکر از سایت مفیدتون لطفا 21/5/57 رو تبدیل کنید به هجری قمری.تشکر میکنم.
۲۱ مرداد ۱۳۸۹ - 12:46 عصر | daryapari

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفاً به من بگویید عید قربان سال 1358 چه روزی و چه ماهی بوده؟
۲۱ مرداد ۱۳۸۹ - 1:16 عصر | ویدا پیروز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ب................................................ف.....................................ر..........................................س........................................ت....................................ید.............................تقویم سال 70 رو..............جون من این لطف رو در حقم انجام بدید....با تشکر از سایت باحالتون.
۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - 1:56 صبح | سحر

# soal  

man dar rooze tavalode emame reza sale 1356 be donya oomadam mikhastam bedoonam ke dar che mah va roozi motevaled shodam ba tashakor az shoma
۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - 5:14 عصر | hamidreza eyvazi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم خصوصیات متولین 1363و 1367 (هرسه نیمه)رو بدونم همچنین تاریخ قمری 29/3/1367 با تشکر.۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - 7:23 عصر | م-ح

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و عرض خسته نباشید به شما عزیزان.
می خواستم برای یک کار فرهنگی برای ایام ماه مبارک رمضان بدانم تاریخ آغاز ماه های مبارک رمضان در سال های بین 1360 تا 1368 چه روزهایی از سال شمسی بوده است . با تشکر .
۲۳ مرداد ۱۳۸۹ - 11:52 صبح | روح الله طاهری دادگر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باعرض سلام وخسته نباشید
میخواستم بدونم عیدقربان سال 1369 چه روزی وچه ماهی بوده؟واگرمیشه برام تقویم سال1369روباروزوسالگردهاش نشونم بدید.باتشکر
اگرممکنه سریعترممنون میشم.
۲۵ مرداد ۱۳۸۹ - 3:47 صبح | س_ق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

نیمه ی اول ماه رجب در سال 1337 مصادف با چه ماهی از سال شمسی بوده؟
۲۵ مرداد ۱۳۸۹ - 4:08 عصر | maah

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

نیمه ی اول ماه رجب در سال 1337 مصادف با چه ماهی از سال شمسی بوده؟
لطفا جواب سوال را برایم ایمیل کنیدو خیلی ممنون میشم.
maah_246@yahoo.com
۲۵ مرداد ۱۳۸۹ - 4:13 عصر | maah

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام

ممکنه تقویم شمسی و قمری سالهای 1354 و 1356 را برای من بفزستید.

ممنونم
۲۶ مرداد ۱۳۸۹ - 1:51 عصر | mahsa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam ,ba raftan be linke tabdile online mitavanid ebteda tarikh morede nazar ra be miladi va sepas ba click rooye monasebatha anra be ghamari tabdil konid..
۲۷ مرداد ۱۳۸۹ - 9:34 صبح | s.s

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا" تقویم سال 1358 را روی آدرس ایمیلم بذارید ممنون میشم
۳۰ مرداد ۱۳۸۹ - 12:49 صبح | ستار

# سوال: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام به همه دوستان من یک مشکل داشتم من در سال 1370 ماه 10 محرم به دنیا امده ام اما نمیدونم تو کدوم ماه هجری شمسی یا میلادی ؟لطفا اگه میدونیستین جواب بدین ممنون شما
۳۱ مرداد ۱۳۸۹ - 11:54 عصر | حبیب الله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

راستی دهم محرم 10 محرم است
۳۱ مرداد ۱۳۸۹ - 11:56 عصر | حبیب الله

# سوال  

میخواستم بدونم هفت شهریور سال 1368 چند شنبه بود
ممنون
۱ شهریور ۱۳۸۹ - 4:40 عصر | مهدی ع

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقویم سال 1366 برام بفرستن با تسکر
۲ شهریور ۱۳۸۹ - 1:16 عصر | milan

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام . من عید قربان 1353متولد شدم لطفا تاریخ شمسی تولدم رو برام ایمیل کنید ممنون
۳ شهریور ۱۳۸۹ - 10:46 صبح | ح- صفاپور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من ششم آذر ماه 1354 هجري شمسي متولد شدهام لطفا توسط ايميل بفرماييد چند شنبه است وچندم ماه قمري مي شود تشكر مي كنمsaied_good@yahoo.com
۳ شهریور ۱۳۸۹ - 4:50 عصر | سعيد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام اگه امکان داره به من بگید 9 مرداد 1360 چند شنبه بوده و با چه تاریخ قمری مصادف بوده است؟ لطفا برام ایمیل کنید ممنون
۴ شهریور ۱۳۸۹ - 3:17 عصر | تینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.می خواستم اگه ممکنه سوم رمضان 1357رو به تاریخ شمسی برام ایمیل کنید.با تشکر
۴ شهریور ۱۳۸۹ - 7:12 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . طبق گفته مادرم خواهر بزرگ من در ماه رمضان سال 1358 بدنيا اومده اما متاسفانه نه شناسنامه ايشون صحيحه و نه مادرم تاريخ شمسي روز تولد رو به خاطر دارند . در صورت امكان تقويم ماه رمضان سال 1358 را براي من ارسال كنيد تا خواهرم رو با اين كار خوشحال كنم . ممنون .
۶ شهریور ۱۳۸۹ - 11:39 صبح | معصومه جعفري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میخواستم بدونم که 15 ماه رمضان سال 1357 چندم تقویم شمسی بوده و جه روزی بوده.
خیلی ممنون.
۷ شهریور ۱۳۸۹ - 5:51 عصر | بهنام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،لطفا تاریخ نیمه شعبان سال 1363 رو به شمسی برای من بفرستید اگه میشه روز هفته اش رو هم بگید.
ممنون از لطف شما
۸ شهریور ۱۳۸۹ - 2:06 عصر | avisa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.خسته نباشيد . من در روز 27 فروردين 1369 به دنيا اومدم . ميخوام بدونم به تقويم ميلادي دقيقا چه روزي ميشه . ممنون . لطفا جوابو به ايميلم بفرستيد .
۸ شهریور ۱۳۸۹ - 2:43 عصر | مهشيد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میشه بهم بگید 5 مهر 1366 چند شنبه بوده؟ خواهش میکنم
۸ شهریور ۱۳۸۹ - 4:04 عصر | sharare

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم که 21 ماه رمضان سال 1368 چندم تقویم شمسی بوده و جه روزی بوده.
خیلی ممنون.
۱۰ شهریور ۱۳۸۹ - 9:33 صبح | امید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.می خواستم اگه ممکنه 21رمضان 1369رو به تاریخ شمسی برام ایمیل کنید.با تشکر
۱۰ شهریور ۱۳۸۹ - 9:36 صبح | hasan

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میخواستم بدونم که 15 ماه رمضان سال 1357 چندم تقویم شمسی بوده و جه روزی بوده.

۱۱ شهریور ۱۳۸۹ - 5:41 عصر | هومن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میشه تاریخ تولد منو به میلادی بگین.27.081367
۱۲ شهریور ۱۳۸۹ - 3:05 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد 7/6/1366 هستم میخاستم بدونم چه روزی از هفته است و معادل تاریخ میلادی و قمرییش چی میشه.
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
۱۵ شهریور ۱۳۸۹ - 12:29 صبح | علیرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سوال:
روز عاشورا در سال 1360 هجری شمسی چه روزی از ماه های ایرانی بوده است. خیلی ممنون میشم اگه هرچه زودتر جواب منو بدید.
۱۵ شهریور ۱۳۸۹ - 3:44 عصر | لیلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام می خواستم بدانم پانزدهم شهریور سال 1356 هجری شمسی با چه روز و ماه و سال هجری قمری برابربوده است . متشکرم
۱۶ شهریور ۱۳۸۹ - 6:18 صبح | محمدرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواستم بدونم 11 آذر 1341 کدام روز هفته بوده و 22 آبان 1337 کدام روز هفته بوده؟؟؟؟
۱۶ شهریور ۱۳۸۹ - 10:33 صبح | اسفند09

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواستم بدونم 11 آذر 1341 کدام روز هفته بوده و 22 آبان 1337 کدام روز هفته بوده؟؟؟؟
۱۶ شهریور ۱۳۸۹ - 10:35 صبح | اسفند09

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا" تقويم سال 1362 هجري شمسي را براي من ارسال فرماييد
۱۷ شهریور ۱۳۸۹ - 3:32 عصر | مهند مسگر اصل

# می خواهم بدانم که 23دی1360چه روزی از تاریخ قمری بوده؟  

می خواهم بدانم که 23دی1360چه روزی از تاریخ قمری بوده؟
۱۷ شهریور ۱۳۸۹ - 3:40 عصر | راما

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

kheyli khobe
۱۷ شهریور ۱۳۸۹ - 7:01 عصر | kimiya

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام مي خواستم تاريخ 1377/8/25 هجري رو برام به شمسي ايميل كنيد قربان شما امير
jen666_333@yahoo.com
۱۸ شهریور ۱۳۸۹ - 11:48 عصر | امير

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا روز عاشورا سال 1334 را برایم ایمیل کنید
۱۹ شهریور ۱۳۸۹ - 3:54 عصر | خوشنویس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدانم در طول این سی سال طبق تقویم چند ماه رمضان سی روزه داشتیم و در چه سالهای بوده لطفا برام ایمیل کنید. من الله توفیق
۱۹ شهریور ۱۳۸۹ - 5:09 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من میتونم تقویم سال 1364 با جزئیات کاملشو درخواست کنم.
با تشکر
۱۹ شهریور ۱۳۸۹ - 11:03 عصر | مهین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من مي‌خواستم بدونم روز 1355/7/10 چه روزي بوده و مصادف با چه روز و سال قمري مي‌باشد.
متشكرم.
۲۰ شهریور ۱۳۸۹ - 1:44 عصر | سيدعلي سعدآبادي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam khaste nabashinman ye hafte baade shabe yalda be donya omadam, mikhastam tarikhe daghighe be donya omadanam o bedonam ,shenasnamamo ye roz dg geraftan,mamnon misham vasam mail bezanin tarikh tavallodamo
ba tashakkorate faravan
۲۱ شهریور ۱۳۸۹ - 4:59 صبح | سیاوش منصوری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام .خسته نباشید.میخواستم بدونم 14 ماه رمضان سال 1353 مصادف با چه روز و چه ماهی در هجری شمسی میباشد.لطفا به ایمیلم ارسال کنید.تشکر
۲۱ شهریور ۱۳۸۹ - 11:22 عصر | nargess

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.ببخشیدمن ازشماخواسته بودم که ببینم عیدقربان سال1369مصادف باچه روزوماهی ازسال شمسی بوده .ممنون
۲۲ شهریور ۱۳۸۹ - 4:55 صبح | س.ق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
می خواستم بدانم نیمه شعبان سال 1351چه روزی در تقویم شمسی بوده است. باتشکر
۲۲ شهریور ۱۳۸۹ - 8:40 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام مي خواستم بدونم كي ماه مبارك رمضان مصادف با دي ماهه
ممنون
عزت زياد
۲۳ شهریور ۱۳۸۹ - 5:02 عصر | امير

# soal  

dar sal 53 mah ramezan az che mahi be shamsi shoru mishavad ba tashakor
۲۴ شهریور ۱۳۸۹ - 10:04 عصر | mehzad

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخوام بدونم 12 دی ماه سال 1367 که سال کبیسه هم بوده.. چندومه میلادی میشه؟؟؟؟
۲۵ شهریور ۱۳۸۹ - 3:38 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدانم عید غدیر خم سال 1360در چه روز و ماهی از سال 1360 بوده لطفاً کمکم کنید.
۲۵ شهریور ۱۳۸۹ - 11:04 عصر | بهزاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خواستم روز تولد امام رضا در سال 1337 رو پبرسم! ممنون
۲۶ شهریور ۱۳۸۹ - 12:53 عصر | غزال

# تبدیل تاریخ  

کسایی که میخوان تاریخ تبدیل کنن سری به http://www.fourmilab.ch/documents/calendar/ بزنن
۲۶ شهریور ۱۳۸۹ - 11:57 عصر | حسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من مي‌خواستم بدونم روز 5/8/1361 چه روزي بوده و مصادف با چه روز و سال قمري مي‌باشد.
متشكرم.
۲۷ شهریور ۱۳۸۹ - 12:18 صبح | H.K

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تقويم سال 1373 و 1375 رو برايم بفرستيد
واقعا ممنون ميشم
۲۷ شهریور ۱۳۸۹ - 12:28 عصر | حوريا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخوام بدونم اول خرداد 61 مصادف با چه روز قمری است لطفا برام ایمیل کنید ممنون
۲۸ شهریور ۱۳۸۹ - 3:03 عصر | مهدیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تاریخ 01/07/1353شمسی به میلادی چه روز . ماه و سال است.

با تشکر :مهدی
۲۹ شهریور ۱۳۸۹ - 10:41 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام

رمضان در سال 1356 چه ماهی بوده است
۳۰ شهریور ۱۳۸۹ - 6:56 صبح | فرهاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. از سایتتون خیلی خوشم اومد. عالی بود. میخواستم بدونم عید قربان سال41 چه تاریخی به سال شمسی بوده. به ایمیلم بفرستید. ممنون. لطفا زود. عجله دارم.
۳۰ شهریور ۱۳۸۹ - 10:51 صبح | مهسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

10/2/1377 چه روزی از هفته بوده است؟
۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - 1:54 صبح | ساینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام میخواستم کسی تقویم سال 1365 رو داره بهم بده خیلی نیازش دارم
۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - 11:50 صبح | 1365

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام به همه دوستان
کسی تقویم سال 1365 رو داره بهم بده چه جوری میشه پیداش کنم؟لطف کنید یکی راهنماییم کنه
با تشکر
۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - 12:37 عصر | 1365

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام من متولد روز عاشورای سال 1345 هستم خواستم بدانم مصادف با چه روزی از کدام ماه شمسی است
۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - 12:41 عصر | سید علی ابیاری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، خسته نباشید 5 مرداد برایتان pm گذاشتم که تاریخ عید قربان سال 1362 را برایم ارسال نمایید و بگویید چند شنبه است و همچنین بگویید 9 خرداد 1364 چندشنبه بوده است اماتقریباً بعد از 2 ماه تا حالا جوابی به من ارسال نشده است لطفاً جواب را برایم بفرستید. تشکر
۱ مهر ۱۳۸۹ - 12:59 عصر | فرشته

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تاریخ تولدم در شناسنامه 1/6/1357 ولی ر جایی دیگه نوزدهم رمضان سال 1358 منو راهنمایی کنید در چه سالی بدنیا اومدم و چند شنبه بوده ممنونم ,چه ماهی
۲ مهر ۱۳۸۹ - 3:02 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام خدمت خواهر و برادرایه گلم اگه میشه تقویم سال 1367 به ایمیلم واسم بفرستید اگه نمیشه 30/6/1367 چند شنبه میشه با تشکر از سایت خیلی خیلی خوبتون ممنون
۳ مهر ۱۳۸۹ - 10:38 صبح | حجت

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

mikhastam bedonam che roz az rozaie hafteh be donya omadam,yani chand shanbe.man 1367/10/19 be donya omadam.be miladio ghamari ham baram hesab konid.TANKS. . .
۳ مهر ۱۳۸۹ - 11:47 عصر | مینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفآ برام بنویسید که 18 بهمن سال 1368 مصادف با چه ماه قمری و روزی بوده و به میلادی اگه زحمتی نیست
۴ مهر ۱۳۸۹ - 9:33 صبح | علیرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام لطفا تاریخ 13 مرداد 1361 را به تاریخ قمری برایم ایمیل کنید ممنون.
۴ مهر ۱۳۸۹ - 12:48 عصر | مهشید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام خدمت خواهر و برادرایه گلم اگه میشه تقویم سال 1367 به ایمیلم واسم بفرستید اگه نمیشه 30/6/1367 چند شنبه میشه با تشکر از سایت خیلی خیلی خوبتون ممنون
۴ مهر ۱۳۸۹ - 2:52 عصر | حجت

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
اگر لطف کنین می خوام بدونم روز عاشورا در سال 1331 شمسی دقیقا مصادف یا چه روز و ماهی از سال شمسی بوده.لطفا پاسخ رو یه ایمیلم ارسال بفرمایید.
سپاسگذارم
شاد و پایدار باشید.
۴ مهر ۱۳۸۹ - 7:59 عصر | نوشین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

روز عید فطر سال 1353 چه روزی در تقویم شمسی می باشد؟
۵ مهر ۱۳۸۹ - 11:55 عصر | مانی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشید
میخواستم بدونم ماه رمضان سال1368در چه برجی قرار داشته واسم خیلی مهمه اگه میشه برام ایمیل کنید مرسی
۶ مهر ۱۳۸۹ - 2:44 عصر | هانیه رضایی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام روز عید فطر سال 1368 چه روزی در تقویم شمسی می باشد؟لطفا برام ایمیل کنید
۶ مهر ۱۳۸۹ - 2:56 عصر | هانیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
مي خواستم بدونم كه 5 روز قبل از عيد قربان سال 1359 چه تاريخي بر مبناي تاريخ شمسي هست؟
لطفا ايميل كنيد.
خيلي متشكرم.
۶ مهر ۱۳۸۹ - 6:29 عصر | لاله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من روز عاشورا در سال 1361 متولد شده ام این روز در تاریخ شمسی چه روزی می شود؟
۷ مهر ۱۳۸۹ - 6:46 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطف کنید تقویم 1364وتقویم قمری مصادف باان سال رو برایم ارسال کنید
۸ مهر ۱۳۸۹ - 4:26 عصر | محبوبه بحرینی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

,mikhatam bedonam12 aban 67 chand shanbe booode mersi
۸ مهر ۱۳۸۹ - 4:28 عصر | محبوبه بحرینی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم نیمه شعبان سال 1362 چه روزو ماهی به سال شمسی بوده
۸ مهر ۱۳۸۹ - 5:32 عصر | الهام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تولد امام محمدصادق در 1364چه روزي از سال بوده است؟
۱۱ مهر ۱۳۸۹ - 4:05 عصر | شهلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم ضمن تشکر از سایت خوبتان به من بگویید تاریخ شمسی عید غدیر سال 1357 چیست و چندمین روز هفته بوده است؟
۱۳ مهر ۱۳۸۹ - 11:23 صبح | فاطمه

# تقوينم ايراني براي 3000 سال  

لطفا تقويم سال 1360 را براي من بفرستيد
۱۳ مهر ۱۳۸۹ - 8:27 عصر | ليلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام -ممنون میشوم تقویم سال 56 13رو برایم بفرستید .
۱۴ مهر ۱۳۸۹ - 3:21 عصر | سام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

توجه توجه بسیار اورژانسی لطفا واسم بفرستید شانزدهم اسفند 1369 چند شنبه بوده؟ مرسی
۱۴ مهر ۱۳۸۹ - 4:07 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا تقویم سال 1353 رو برای من بفرستین

سپاس
۱۷ مهر ۱۳۸۹ - 10:53 صبح | Saba

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا مشخص كنيد ماه صفر ، در سال 1335 شمسي كدام ماه شمسي بوده
۱۸ مهر ۱۳۸۹ - 11:33 صبح | احمد بهجت

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
مي خواهم بدان عاشوراي سال 1358 دقيقا مصادف با چه تاريخ شمسي مي باشد روز ،ماه دقيق عاشوراي 1358 به تاريخ شمسي چه روزي است
۱۸ مهر ۱۳۸۹ - 12:17 عصر | حسين

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
من می خوام بدانم روز 30 شهریور 1365 مصادف با چه تارخی از سال میلادی می باشد
۱۸ مهر ۱۳۸۹ - 2:14 عصر | سوشیانت

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم 6/5/1370چندشنبه بوده؟
۱۸ مهر ۱۳۸۹ - 8:01 عصر | امین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام من میخواستم بدونم 8محرم سال 1361چه روزی از ماه اذز 1361 میشه
۱۹ مهر ۱۳۸۹ - 6:34 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام عید فطر در سال 61 چه روزی و چه تاریخی و چه ماهی بوده است ؟ اگر تقویم سالها را در سایت نشان می دادید خیلی بهتر است MERCI
۲۴ مهر ۱۳۸۹ - 9:56 صبح | ELI

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، ميخوام بدونم 25 تير سال 1368 جه روزي بوده . لطفا برام بفرستيد.
۲۴ مهر ۱۳۸۹ - 2:17 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خواستم بدونم 18مهرسال 1373تاریخ قمریش چه روزی بوده لطفا هم ماه وهم روزش رو برام بفرستید .باتشکر.
۲۵ مهر ۱۳۸۹ - 6:36 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. می خواسوتم بدونم که 21 آذر سال 1360 چند شنبه بوده ؟ باتشکر
۲۷ مهر ۱۳۸۹ - 1:03 صبح | ساحل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. تاریخ تولد من 28 شعبان 1358 است. میخواهم بدانم مصادف با چه روزی و چه ماهی از سال 58 شمسی است. لطفا به ایمیل من بفرستید
۳۰ مهر ۱۳۸۹ - 2:05 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام خواهشمندم تاریخ شمسی عید غدیر سال 1357 را برای من ایمیل کنید .متشکرم
۲ آبان ۱۳۸۹ - 8:10 صبح | فاطمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا به من بگویید در سال 1360 شمسی اربعین حسینی در چه ماه و روزی بوده با تشکر
۲ آبان ۱۳۸۹ - 1:59 عصر | سمیه

# سوال: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم نیمه شعبان 54 سال پیش در چه ماه شمسی بوده است.
با تشکر جواب به ایمیلم ارسال شود
۵ آبان ۱۳۸۹ - 10:11 صبح | سبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
در سال68 ایا 11ابان روز جمعه بوده؟
۵ آبان ۱۳۸۹ - 1:06 عصر | meisam

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام : می خواستم بدانم تاسوعا در سال 1359 هجری شمسی در چه تاریخی بوده است روز و ماه آن را برایم بگوئید.من در این روز بدنیا آمده ام ولی تاریخ تولدم را نمی دانم .
۵ آبان ۱۳۸۹ - 1:43 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من نیاز شدید دارم بدانم عید فطر سال 1360 در چه روز و ماهی بوده است

لطفا اگر می توانید من را راهنمایی نمایید

با احترام

محمد

۵ آبان ۱۳۸۹ - 5:04 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam , tarikhe tavalode man 18/10/1360 ast, lotfan behem begin daghighan barabar ba che tarikhe miladi mishavad. kheili mamnunam f.y
۷ آبان ۱۳۸۹ - 12:55 صبح | f.y

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
مخواستم لطف کنید تاریخ های 30/10/1345 و 1/3/1356 و 2/11/1382 را یه میلادی تبدیل کنید.
با تشکر
۹ آبان ۱۳۸۹ - 9:37 عصر | ابراهیم حسینی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من روز عيد قربان 1357 بدنيا آمدم .مي خواهم بدانم چه روز و چه ماهي در سال1357 مي باشد .
۱۰ آبان ۱۳۸۹ - 3:21 عصر | غلامرضا غفاري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من روز عيد قربان 1357 بدنيا آمدم .مي خواهم بدانم چه روز و چه ماهي در سال1357 مي باشد .
۱۰ آبان ۱۳۸۹ - 3:24 عصر | غلامرضا غفاري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام بنده 15 ماه رمضان 1356 متولد شده ام می خواستم تاریخ شمسی آن سال در واقع روز و ماه دقیق تولد خودم را بدانم ممنون از لطفتان .
۱۱ آبان ۱۳۸۹ - 10:45 صبح | علیرضا محمدی پور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من 4 محرم 1354 متولد شده ام لطفا روز و ماه دقیق تولدم را به من بگویید .
۱۱ آبان ۱۳۸۹ - 10:55 صبح | سکینه محمدی پور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.می خاستم بدونم که 28 آبان 1361 چندم ماهه نوامبر میلادی است؟و وصادف با چه تاریخی در ماه قمری است
۱۱ آبان ۱۳۸۹ - 1:27 عصر | صادق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

lotfan tarikhe tavalodamo be miladi vasam mail bazanin.1370/5/24
۱۲ آبان ۱۳۸۹ - 7:27 عصر | ali

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تاریخ 11/4/1359تولد من هست چه تاریخ ماه قمرهست
۱۴ آبان ۱۳۸۹ - 12:28 صبح | ابراهیم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من متولد 12/9/1985- میخوام بدونم چه تاریخ شمسی وقمری هست
۱۵ آبان ۱۳۸۹ - 11:34 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عیدن قربان در سال1352 در کدام روز و ماه هجری شمسی بوده
۱۵ آبان ۱۳۸۹ - 12:47 عصر | سعید مکانی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

Taghvime sale 60 be bad ra chegone mitavanam be dast biyavaram rahi baraye in kar hast?
۱۵ آبان ۱۳۸۹ - 6:19 عصر | Mehran

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ساسلیغغبلعبنیهلبلافلافلهفعلهفالفهلافربلر ثبذق عقلققذب ق بقهعقذق بققعلقثق4عغلبر قغبلاقلبغ
عتبلبعا دلتفهلتادفلف لفنفلفختقف هقختلدفاذهغ
حنلفخحانهغتغ
۱۵ آبان ۱۳۸۹ - 8:57 عصر | لنتلاللاعتا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.من در 16 ذیحجه سال 1358 بدنیا آمدم لطفا روز شمسی آن را برایم ارسال نمایید.با تشکر
۱۶ آبان ۱۳۸۹ - 10:33 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می خوام بدانم در تاریخ 8/12/1370 چه روزی از ماه هجری بوده
۲۱ آبان ۱۳۸۹ - 11:19 صبح | مسلم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و خسته نباشید
من می خواستم بدونم عید قربان در سال 1357 مصادف با چه ماهی و چه روزی است . بسیار از شما سپاسگذار می شم کمکم کنید .
۲۱ آبان ۱۳۸۹ - 2:18 عصر | سودابه رمضانپور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام من در اول ماه رمضان سال1358 هجری شمسی بدنیا امده ام میخواستم بدونم چه ماه وچه روزی به سال شمسی می شود لطفا به ایمیلم ارسال کنید
۲۷ آبان ۱۳۸۹ - 1:24 صبح | علی1358

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام درصورت امکان تقویم سال1358هجری شمسی رابرام ایمیل کنید
۲۷ آبان ۱۳۸۹ - 1:28 صبح | علی1358

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام لطفا بگویید عید قربان سال 1363 هجری شمسی در چه روزی و چه ماهی بوده است؟لطفا تقویم سال 1363 هجری شمسی را برایم بفرستید
۲۷ آبان ۱۳۸۹ - 4:43 صبح | sara

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ماه رمضان سال 1353 مصادف با كدام ماه هجري شمسي مي باشد خواهشمند است برايم بفرستيد
۲۹ آبان ۱۳۸۹ - 3:40 عصر | آيدا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام خواهش مندم که تقویم 1372را با تمام جزییات میلادی روز ماهسال به ایمیلم بفرستید متشکرم www.fantom20044272@yahoo.com
۲۹ آبان ۱۳۸۹ - 5:24 عصر | emad

# درخواسته جواب  

با سلام و خسته نباشید میخاستم تاریخه شمسی روزه عیده غدیرو در ساله 1360 بدونم ممنون میشم به ایدیم بفرستین لطفا ایدی من parsa_esf_mash
۳۰ آبان ۱۳۸۹ - 10:49 عصر | حسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عید قربان سال 1357 شمسی چه روزی بوده ؟
تاریخ لطفا؟
۳ آذر ۱۳۸۹ - 7:54 عصر | عارف

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواهم بدونم روز پانزده آبان 1364 مصادف با چندشنبه است؟
۷ آذر ۱۳۸۹ - 10:00 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا " تقويم كامل سالها را هم بگذاريد
۸ آذر ۱۳۸۹ - 12:12 عصر | عباس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقويم كامل سال 1365 را ميخواهم
۸ آذر ۱۳۸۹ - 12:14 عصر | عباس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا تاریخ دقیق 27 رجب سال شمسی 1338 را با مشخصات کامل ( روزهفته )به شمسی برایم ایمیل فرمائید.
۹ آذر ۱۳۸۹ - 2:13 عصر | مهتاب

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . من به دنبال تقويم كامل سال 1368 (هجري و شمسي) هستم لطفا برايم ايميل كنيد. با تشكر.
۹ آذر ۱۳۸۹ - 11:36 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ابان ماه در سال 1370 چندمین ماهه عربی بود
۱۰ آذر ۱۳۸۹ - 1:31 عصر | مصلح

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم ببینم عاشورای سال 1370 در چه تاریخی بوده ایا در مرداد ماه است
تاریخ دقیق را میخواهم
مرسی
۱۱ آذر ۱۳۸۹ - 12:00 عصر | ایمان

# درخواسته جواب  

با سلام و خشته نباشید تاریخه شمسی روز عیده غدیره خم را در سال 1360 میخاستم بدونم ممنون میشم جواب بدین
۱۱ آذر ۱۳۸۹ - 8:45 عصر | حسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عید غدیر خم در سال 1366چه روز وچه ماهی بوده مرسی
۱۲ آذر ۱۳۸۹ - 10:14 عصر | علی اسماعیلی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا اگر بفرمائید عید غدیر خم سال 1356 چه روز و چه ماه شمسی بوده ممنون می شوم. منتظر ایمیل شما هستم.
۱۳ آذر ۱۳۸۹ - 8:57 صبح | ali

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام

ميخواستم بدونم 27 شهريور 1367 مصادف با چه تاريخ قمري بوده؟اگه لطف كنيد و برام ميل كنيد ممنون مي شم.
۱۳ آذر ۱۳۸۹ - 2:11 عصر | ايماني

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفاً بنویسید 6 خرداد 1339 شمسی چه روزی از سال قمری است؟
ایمیل بزنید
۱۳ آذر ۱۳۸۹ - 6:34 عصر | سید مصطفی همایون سیرت

# تقویم سال 1357  

salam ,man niaze fori be taghvime sale 1357 daram agar mishe be mailam send konin.mamnon misham.
۱۴ آذر ۱۳۸۹ - 7:21 عصر | roxana

# تقویم سال 1364  

salam, lotfan taghvime sale 64 ro baram befrestin,Mrc
۱۴ آذر ۱۳۸۹ - 9:17 عصر | مرتضی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.ببخشید اگه ممکنه،میخواستم بدونم.روز28 صفر در سال 65 خورشیدی،چه روزی از روزای سال خورشیدی بوده؟ممنون
۱۷ آذر ۱۳۸۹ - 3:10 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم تقویم سال 70 و62را برام ایمیل کنید.ممنون
۱۸ آذر ۱۳۸۹ - 2:18 عصر | دنیا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا تقویم سال 1359 شمسی را برایم ایمیل کنید البته اگر شامل رویدادهای قمری نیز باشد.با تشکر
۲۱ آذر ۱۳۸۹ - 12:33 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بدونم در سال 68 روز عاشورا چندم و چه ماهی از سال میشود؟مرسی
۲۱ آذر ۱۳۸۹ - 11:19 عصر | معصومه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و عرض خسته نباشيد
لطفاً تاريخ شمسي عاشورا و تاسوعاي حسيني سال 1352 به صورت روز و ماه رو برام حساب كنيد
۲۲ آذر ۱۳۸۹ - 11:27 صبح | كسري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ببخشید تقویم سال 1368را می خواهم وبگویید ماه رمضان در چه ماهی است ممنون
۲۲ آذر ۱۳۸۹ - 8:09 عصر | رحیمی

# سئوال: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
قبلا خدمتتون سئوال كردم كه روز و ماه تاسوعا و عاشوراي حسيني سا ل 1352 را محاسبه فرماييد.
از لطف شما سپاسگذارم
۲۳ آذر ۱۳۸۹ - 8:52 صبح | كسري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام تولد من در سال 1356 روز تولد امام محمد باقر بوده و پدر و مادر من تاریخ شمسی آن را نم دانند لطفا راهمایی کنید(ظاهرا امام محمد باقر برای تولدشان دو روایت است)- با تشکر
۲۴ آذر ۱۳۸۹ - 10:22 صبح | saeid jamshidian

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام وخسته نباشید.من به دنبال تقويم كامل سال 1361 (هجري قمری و شمسي) هستم لطفا برايم ايميل كنيد. با تشكر
۲۵ آذر ۱۳۸۹ - 12:38 صبح | ایمان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا روز عاشورای سال 57شمسی برابر با چه تاریخی از سال 57است ؟ممنون
۲۵ آذر ۱۳۸۹ - 3:52 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام.
سال 1366 کبیسه بوده یا نه؟
لطفا جوابشو برام میل کنید.مرسی.
۲۵ آذر ۱۳۸۹ - 3:53 عصر | سمیرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در سال 1370تير ماه 06 به دنيا اومدم سال و ماه و روز ميلادي رو ميشه برام ايميل كنيد_
۲۶ آذر ۱۳۸۹ - 1:18 صبح | توو رو خدا جواب بديد_

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mikhasam bedonam age bekham befahmam 300umin rooze sal che tarikhie formolesh chie?lotfan baram mail konid
۲۶ آذر ۱۳۸۹ - 6:58 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام

ازتون ممنون میشم اگر مشکل 40 ساله منو حل کنید .

من در تاریخ 13 ذی الحجه سال 1349 (شمسی) به دنیا اومدم .
تورا به خدا بفرمایید مطابق چه روزی از سال شمسی میشه ؟

من 40 ساله که جشن تولد ندارم ، البته برای اینکه افسردگی نگیرم برام روز عید نوروز جشن میگیرن .
کمکم کنید . ممنون.
۲۸ آذر ۱۳۸۹ - 10:02 صبح | رضا هادوی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سرکار خانم طاهریان

سلام

از لطف حضرت علیه سپاسگذارم ، به کمک شما تاریخ تولد خودم را پیدا کردم .

امیدوارم فرشتگان هفت آسمان به برآورده شدن آرزوهای شما آمین بگویند .
متشکرم
۲۹ آذر ۱۳۸۹ - 11:30 صبح | رضا هادوی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سوم ربيع الاول سال1367 معدل چه روزي است
۶ دی ۱۳۸۹ - 4:45 عصر | سحر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عید قربان 1351 مصادف با چه روز شمسی و میلا دی بوده است
۸ دی ۱۳۸۹ - 10:11 صبح | narges karkhaneh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من در تاریخ 18/9/1353 به دنیا آمدم. لطفا"روز هفته و همچنین سال و ماه و روز قمری و میلادی مطابق با آن را برایم مشخص کنید و لطفا"مرا راهنمایی کنید که از کجا می توانم تقویم سال 1353 شمسي را پیدا کنم.
ممنون مي شم.
۸ دی ۱۳۸۹ - 8:33 عصر | ماهور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخواستم بدونم 13رجب در سال 1361 شمسي چندم مهر ماه بوده است
۱۱ دی ۱۳۸۹ - 9:06 عصر | reza

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
می شه لطفا بفرمایید25 اردیبهشت سال 1366 برابر چه روز از تقویم میلادی و قمری می شه. بسیار ممنون
۱۲ دی ۱۳۸۹ - 12:25 صبح | ابوالفضل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواست بدانم 11 محرم سال 1399 قمری برابر با چه روز ماه وسال شمسی میباشد باتشکر لطفا برایم ارسال کنید
۱۲ دی ۱۳۸۹ - 11:44 عصر | قاسم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من متولد 11 شهریور سال 1367 هستم می خواستم بدونم دقیقا این روز چند شنبه میشه ؟واینکه آیا در ماه صفر بوده یا خیر .لطفاپاسخ رو ازطریق ایمیلم ارسال کنید ممنونم
۱۴ دی ۱۳۸۹ - 12:21 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من در تاریخ 5/12/1357 متولد شدم
میخوام بدونم چند شنبه بوده و تاریخ دقیق میلادی وقمری تولدم کی هست؟
۱۵ دی ۱۳۸۹ - 10:35 صبح | رویا علیزاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

lotfan tarikhe1/5/1367 ra be miladi barayam befrestid wa begid chand shanbe bod? wa hamchenin roze eide qorban sal 67 che rozi bode
۱۶ دی ۱۳۸۹ - 12:06 صبح | morteza

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.1 صفر سال 1355 مصادف با چند سال شمسی است ؟لطفا" به ادرس ایمیلم پاسخ دهید.؟
۱۸ دی ۱۳۸۹ - 8:51 صبح | اتوسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا
15 اسفند سال 1366 مطابق است با 5 مارچ يا 6 مارچ 1988؟
۲۰ دی ۱۳۸۹ - 7:29 عصر | Mansour

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد 10 اردیبهشت سال 1366 هستم میخواستم اگه لطف کنید بگید روز تولد من مصادف با چه روز میلادی بوده است ممنون میشم. امیدوارم در صورت امکان لطف کنید و برام ایمیل کنید. متشکرم منظورم اینه که این مصادف با29 آوریل میشود یا 30 آوریل
۲۶ دی ۱۳۸۹ - 9:43 صبح | حمزه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا زحمت بکشید و در صورت امکان بگویید 10 اردیبهشت سال1366 چند شنبه بوده و مصادف با چه تاریخ میلادی بوده است. متشکر
۲۶ دی ۱۳۸۹ - 9:47 صبح | حمزه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و تقدير و تشكر از شما كه اين سايت رو طراحي كرده ايد.
من در سال 1356 شمسي روز وفات امام جعفر صادق متولد شده ام،
مي خواستم روز و ماه تولدم را به تاريخ شمسي بدونم.
منتظر جواب شما هستم.ممنون.
۲۶ دی ۱۳۸۹ - 1:19 عصر | جعفر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا روز ضربت امام علی در سال 1371 رو واسم میل کنید
ممنون
:)
۲۶ دی ۱۳۸۹ - 2:09 عصر | نوشا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم تقویم شاهنشاهی از چه سالی کاربرد داشته و مثلا سال 1353 هجری شمسمی معادل چه سال شاهنشاهی است؟ متشکرم
۲۷ دی ۱۳۸۹ - 6:10 عصر | ارغوان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام،ببخشید میخواستم بپرسم روز پرستار در سال 1363 شمسی مصادف با چه روز و چه ماهی است؟لطفا جواب را به این آدرس ایمیل کنید. با تشکر
۳ بهمن ۱۳۸۹ - 12:22 صبح | آسو

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ببخشید تقویم سال 1363 شمسی رو میخواستم برام ایمیل کنین.مرسی
۳ بهمن ۱۳۸۹ - 12:29 صبح | دانش

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ببخشید تقویم سال 1357 شمسی و 1358 شمسی رو به این آدرس ایمیل کنیدا. با تشکر
۳ بهمن ۱۳۸۹ - 12:33 صبح | دانش

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم سال 1356 شمسی رو برام ایمیل کنین مرسی
۳ بهمن ۱۳۸۹ - 12:36 صبح | دانش

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام-من متولد 26/3/1365 هستم لطفا تاریخ میلادی روز تولدمو برام میل کنید.باتشکر
۳ بهمن ۱۳۸۹ - 11:45 صبح | مسعود

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

خیلی خوب بود.لطفا تقویم سال 1366 را(همراه با تاریخ قمری آن سال)برایم بفرستید.با تشکر فراوان
۳ بهمن ۱۳۸۹ - 8:36 عصر | یلدا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در تاریخ شمسی1360/09/16 به دنیا آمدم لطفا تاریخ میلادی و بگویید چند شنبه به دنیا اومدم
۶ بهمن ۱۳۸۹ - 11:01 صبح | سمیه رحمن نژاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا تقویم شمسی قمری ومیلادی سال 1367 رابرایم ایمیل کنید ممنون
۹ بهمن ۱۳۸۹ - 10:28 صبح | mahsa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشید
می خواستم بدونم 22 آبان سال59 هجری شمسی مطابق با چه تاریخ هجری قمری می باشد . اگر تقویم سال 59 رو هم به همراه جواب سوال بالا به ایمیلم بفرستید ممنون می شوم .
۱۰ بهمن ۱۳۸۹ - 1:44 عصر | rezvan

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باعرض سلام
مي خواستم بدانم درسال 1341عيدقربان دركدام ماه شمسي قرارداشته
۱۳ بهمن ۱۳۸۹ - 5:55 عصر | علي صالحي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،با احترام ،ميخواستم بدونم ماه صفر كداميك از ماههاي سال 1360 هجري شمسي ميباشد؟در ضمن لطفا تقويم سال 1360 و سال 1364 را برام بفرستين .با تشكر
۱۴ بهمن ۱۳۸۹ - 11:29 عصر | علي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم بدونم 28 صفر سال 1388 قمری مصادف با چه روز و چه سال شمسی می باشد.
با تشکر
۱۵ بهمن ۱۳۸۹ - 12:21 صبح | hamid

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من در عاشورای سال 1345بدنیا امده ام میخواستم ببینم چه روزی از هفته و دقیقا چه تاریخی میشه؟
با تشکر
۱۶ بهمن ۱۳۸۹ - 2:46 عصر | حسین همتی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من در عاشورای سال 1345بدنیا امده ام میخواستم ببینم چه روزی از هفته و دقیقا چه تاریخی میشه؟
با تشکر
۱۶ بهمن ۱۳۸۹ - 2:50 عصر | حسین همتی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام:
میخواستم بپرسم 12 بهمن سال 1360 چندشنبه بوده ومصادف با چندم ماه قمری وچه مناسبتی داشته
درصورت پست آن به ایمیلم واقعا از شما سپاسگذار خواهم بود
۲۳ بهمن ۱۳۸۹ - 12:51 عصر | پری احمدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ببخشید 21مهر 1367 چند شنبه میشه؟
۲۴ بهمن ۱۳۸۹ - 1:01 صبح | وحیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.29/1/1361 به تقویم میلادی دقیقا چه تاریخی است؟ ممنون
۲۵ بهمن ۱۳۸۹ - 1:52 عصر | حامد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام خواهشمندم تقویم سال 1364 شمسی را برایم ارسال نمائید .برای مشخص کردن تاریخ دقیق تولدم نیاز دارم بسیار برایم مهم است
باتشکر سمیه س
۳۰ بهمن ۱۳۸۹ - 5:07 عصر | سمیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشید
لطفا بفرمایید عید فطر سال 1358 در چه ماهی و روزی بوده است.
از لطف شما ممنونم
۲ اسفند ۱۳۸۹ - 5:54 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam, ye mohabat konid va befarmayid ke 25 aban sale 1365chandom rabiol aval e sale 1407 boode va aya 17 rabiol aval e sale 1407 hamoon 25 aban sale 1356 boode ya kheir??? mamnoon. montazere javabetoon hastam.

Ya Ali,
Sadegh
۳ اسفند ۱۳۸۹ - 3:57 صبح | sadegh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
تولد امام رضا(ع) در سال 1353 مطابق با چه روزی از سال شمسی بوده است؟ با تشکر
۴ اسفند ۱۳۸۹ - 9:08 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد 7/10/1365 هستم مي خوتهم بدانم اين روز چند شنبه بوده . لطفا كمكم كنيد!
۶ اسفند ۱۳۸۹ - 7:55 عصر | هدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

28/51370
چند شنبه بوده؟
۶ اسفند ۱۳۸۹ - 8:28 عصر | me

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ذیحجه سال 1332شمسی چه ماه ایرانی اون موقع بوده؟
خواهشا برام ایمیل کن
مرسی
۷ اسفند ۱۳۸۹ - 11:32 صبح | خواهش میکنم جواب

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

soi41@gmail.com
ادامه مطلب قبلی
۷ اسفند ۱۳۸۹ - 11:36 صبح | خواهش میکنم جواب

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام وخسته نباشید
ماه وسال قمری معادل 1373/1/14را می خواستم ؟
۱۱ اسفند ۱۳۸۹ - 12:34 عصر | صدف

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. ممنون میشم اگه بگین روز عید قربان سال 1361 مصادف با چه روز و ماهی از تقویم شمسی میشه. مثلاً روز دوشنبه دهم شهریور. با تشکر
۱۳ اسفند ۱۳۸۹ - 3:28 صبح | ابراهیم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
1358/8/4 چند شنبه بود؟

باسپاس
۱۵ اسفند ۱۳۸۹ - 8:40 صبح | feh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سمبل سال 1359 چه حیوانی بوده است؟
۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - 12:09 عصر | اعظم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم بدانم 4 شوال سال 1356 و 1357و 1358 مصادف با چه روز و ماهی از سال شمسی 1356و 1357و 1358 می باشد؟ با تشکر محمدرضا غلامی
۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - 1:23 عصر | محمدرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam
mikhastam bedonam nime shabane sale 59 daghighan mosadefe che rooozo che mahi bode?
lotfan vasam email bezanin
mamnoonam azatoon
۱۹ اسفند ۱۳۸۹ - 3:40 عصر | سمین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم
عید قربان سال57 به تاریخ شمسی معادل چه روزیست
۲۲ اسفند ۱۳۸۹ - 8:06 عصر | الی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميشه خواهش كنم بگيد 5/3/1361 چه روزي از هفته بوده؟
۲۳ اسفند ۱۳۸۹ - 12:00 عصر | مهدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بسمه تعالی
با سلام
لطفا بفرمائید که 1351/2/2 شمسی مصادف با چه روز قمری و تواد کدام ائمه (ع) بوده و سال چه حیوانی بوده و نوروز آن چه روزی بود . ممنونم
۲۳ اسفند ۱۳۸۹ - 10:54 عصر | ایلیا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.
خسته نباشيد.
ببخشيدميدونم سرتون شلوغه ولي اگه امكان داره ميشه بگيد كه 22آذر سال 70 چند شنبه بوده و تاريخ ميلاديشم بگيدو
واقعا ممنون از لطفتون.
۲۴ اسفند ۱۳۸۹ - 1:56 عصر | سوگند

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.واقعا خسته نباشید.لطفا میتونید به من بگید سال 1361 کبیسه بوده یا نه؟ آخه مامانم میگه سه روز مونده به عید به دنیا اومدم و من نمیدونم چندم میشه...................ترو خدا جوابشو بدید خیلی مهمه.مرسی
۲۶ اسفند ۱۳۸۹ - 9:59 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. می خواستم بدونم معمولا چقدر طول می کشه تا جواب بدهید. راستش از اینکه هر روز میلو چک کنم خسته شدم. ممنون میشم اگه جواب بدید.
۲۷ اسفند ۱۳۸۹ - 11:11 صبح | ابراهیم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

27 آذر 1365 چند شنبه بود
۳ فروردین ۱۳۹۰ - 2:53 عصر | آراسته

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اول فروردین سال 1367 معادل با چندم مارس بوده؟
۴ فروردین ۱۳۹۰ - 4:50 عصر | mary

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

اول فروردین سال 1367 معادل با چندم مارس بوده؟
۴ فروردین ۱۳۹۰ - 4:59 عصر | mary

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.میشه لطفا تقویم سال 67 رو واسم میل کنید.
یا بهم کمک کنید که بدونم 4 شهریور 67 چند شنبه بوده؟
مطالب رو خوندم ولی متوجه نشدم.
۸ فروردین ۱۳۹۰ - 1:50 عصر | لاله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

در سال 1375روز 27 اسفند چند شنبه است؟
۱۰ فروردین ۱۳۹۰ - 1:13 عصر | sara

# راهنمايي  

با عرض سلام و وقت بخير خدمت شما دوست گرامي
لطفا بفرماييد 10 رجب سال 1387 هجري قمري كه تولد امام جواد است
چه تاريخي از ماه شمسي است؟
ساله تولد من 1343 شمسي است
با تشكر
۱۰ فروردین ۱۳۹۰ - 9:59 عصر | مهرداد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
روز 24 اسفند سال 1366 چندشنبه ، چه تاریخ میلادی بود؟ و سال چه حیوانی؟
و 30 مرداد 1365 هم همینطور.
مرسی از سایت جالبتون.
۱۱ فروردین ۱۳۹۰ - 10:22 عصر | سمانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام با تشکر از سایت خوبتون میخواستم بدونم 15 ماه ذی الحجه در سال 1364 چه تاریخ هجری شمسی میشه؟
۱۲ فروردین ۱۳۹۰ - 6:58 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ميخواستم بدونم روز 27 شهريور سال 65 چند شنبه بوده ؟
اگه ممكنه تقويم سال 65 رو واسم ايميل كنيد
مرسي ممنونم
۱۵ فروردین ۱۳۹۰ - 8:37 عصر | شهرام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميخواستم بدونم 20/2/56 مطابق با چه روز و چه ماه و چه سال قمري و ميلادي است؟؟؟؟؟؟؟؟/

و اون سال به نام چه حيواني تحويل شده؟

با تشكر
۱۵ فروردین ۱۳۹۰ - 11:56 عصر | بانوي جنگل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام مي خواستم بدونم كه سال 1367/9/26جند شنبه بوده وسال 67رو جه حيوني سال تحويل شوده
۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - 1:58 صبح | زيلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سال1366/4/19جند شنبه بود
۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - 2:07 صبح | مرجان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
میخواستم بدانم 6 دیماه 1365 شمسی چند شنبه بوده و آیا واقعه خاصی در آن روز وجود داشته؟ همچنین میحواستم اگر مقدور است توضیحی درباره روزهای قمر در عقرب نیز برایم بدهید و تقویم نجومی طبی ونجومی همگانی سال 1390 شمسی را برایم ارسال کنید . با تشکر
۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - 6:37 عصر | نوابی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و خسته نباشید : لطفأ بگوِیید 1/1/1327 و 2 روز آخر سال 1326شمسی چند شنبه و از لحاظ قمری (قمر در عقرب و ...) چگونه بوده ؟ با تشکر
۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - 6:43 عصر | نوابی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام : تقویم مجومی طبی چیست و آیا امکان دارد برای من ایمیل کنید
۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - 6:48 عصر | نوابی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم نیمه شعبان سال 1361 و 1362 در چه ماه و روزی بوده .با تشکر ااگه ممکنه جواب رو برام بفرستید بازم ممنون
۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - 8:14 عصر | لیلا علی نژاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواهم بدانم 20قربان 1361 به شمسی چه روزی است
۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - 4:21 عصر | سمیرا امیری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam mikhastam bedonam sale 1358 tavalode hazrate mahdi dar che sali az sale shamsi bode mamnon
۲۰ فروردین ۱۳۹۰ - 4:22 عصر | قاسم

# 9 مهر 1357 چند شنبه بوده  

با سلام
من متولد 9 مهر 1357 هستم میخواستم بدونم چند شنبه بوده
سال نو مبارک
۲۱ فروردین ۱۳۹۰ - 11:15 صبح | اوریلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطف کنید بهم بگید 8آذر 1370 چند شنبه بوده؟
۲۱ فروردین ۱۳۹۰ - 1:16 عصر | نغمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطف کنید بهم بگید 8آذر 1370 چند شنبه بوده؟
۲۱ فروردین ۱۳۹۰ - 1:17 عصر | نغمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من پنجم اسفند ماه سال 1357 متولد شدم میخوام بدونم چند شنبه بوده؟ لطفا جواب رو ایمیل کنید خیلی ممنونم.
۲۱ فروردین ۱۳۹۰ - 10:08 عصر | رسول

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخواستم بدونم ماه رمضون سال 1363 و 64 به تاريخ شمسي كي ميشه؟
۲۲ فروردین ۱۳۹۰ - 3:44 عصر | ليلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.میخواستم روز65.3.4رابدانم
۲۳ فروردین ۱۳۹۰ - 12:50 عصر | منصور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

65.3.4کدام روزاست؟
۲۳ فروردین ۱۳۹۰ - 12:57 عصر | منصور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ميخوام بدونم ماه رمضون سال 63 و 64 با كدوم ماه شمسي همپوشاني داره؟ ممنون
۲۳ فروردین ۱۳۹۰ - 5:09 عصر | ليلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باعرض سلام لطفا تقویم سال 75 برایم ایمیل کنید متشکرم
۲۶ فروردین ۱۳۹۰ - 2:26 عصر | جلیل محبوب نیا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا خود تقویمها را از سال 1320تا1390را میخواهم
متشکرم
۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - 1:26 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و خسته نباشید.اگه ممکنه تقویم شمسی و قمری و میلادی سال 1357 رو به ایمیلم ارسال کنید با تشکر.
۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - 8:29 عصر | لعیا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام حقیر نیز مایلم بدانم 28-29 صفر سال 1337 هجری شمسی دقیقا چه روزی وچه ماه شمسی مصادف بوده ، چون در این روز متولد شده ام ولی در شناسنامه ام 10مهر ماه 1337 ه . ش درج شده است .با سپاس
۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ - 1:32 صبح | احمد کریمی