فاطمه طاهریان

Fatemeh Taherian
29 - پیام , 6454 - نظر

معمای ریاضی

اگر 12 مهره داشته باشیم به طوری که وزن یکی از مهره ها با بقیه متفاوت باشد .
چگونه باحداکثر 3 بار استفاده از یک ترازوی دو کفه  می توان مهره ی متفاوت را یافت؟

شما می دانید؟!

ارسال شده در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۸۴ - 4:17 عصر

نظرات

# پاسخ به: معمای ریاضی  

ابتدا 12 مهره را به 3 قسمت مساوی تقسیم می کنیم.2 تا از انها را با هم مقایسه(وزن)می کنیم.اگر مساوی بودند مهره در قسمت 3 می باشد.در غیر این صورت در قسمتی که وزن کمتری است قرار دارد.سپس قسمتی که وزن کمتری دارد را به 2 قسمت تقسیم کرده و مقایسه می کنیم.اگر مساوی بودند که مهره در بین 2 مهره دیگر می باشد.در غیر این صورت مهره مشخص شده است.اگر مساوی بودند 2 مهره دیگر را مقایسه می کنیم و هر کدام که وزن کمتری دارد مهره ی مورد نظر است.به این ترتیب با حد اکثر 3 بار وزن کردن مهره مشخص می شود.
۱۳ اسفند ۱۳۸۴ - 10:19 صبح | علی ساکت

#  معمای ریاضی  

n تا کیسه داریم ودر داخل انها بی نهایت وزنه با وزن های متفاوت و یک ترازوی دیجیتال در اختیار داریم چگونه با یک بار وزن کردن وزن هر کیسه را بفهمیم
۱۳ اسفند ۱۳۸۴ - 4:41 عصر | مرضیه

# پاسخ به: علی ساکت  

سلام
پاسخ شما درست نیست ،چون شما فرض کرده اید که مهره متفاوت وزنش نسبت به مهره های دیگر کمتر است درصورتی که تنها می دانیم وزنش متفاوت است نه چیز دیگری!!

دقت کنید!
۱۴ اسفند ۱۳۸۴ - 10:48 صبح | فاطمه

# پاسخ به: معمای ریاضی  

برای بيان بهتر الگوريتم دو قرارداد زير را در نظر می گيريم:

1) به مهره ها شماره 1 تا 12 را نسبت می دهيم.
2) مهره سنگين را با H و مهره سبک را با L نشان مي دهيم. مثلا اگر بخواهيم بگوييم که مهره 1 سنگينتر است آنرا به صورت 1H نشان می دهيم و اگر بخواهيم بگوييم که مهره 1 سبکتر است آنرا به صورت 1L نمايش می دهيم.

راه حل:

1) مهره های 1و2و3و4 را با مهره های 5و6و7و8 وزن می کنيم. در اينصورت داريم:

1-1) اگر دو طرف مساوی باشند:

در اينصورت يکی از مهره های 9 تا 12 مهره مورد نظر خواهد بود. يعنی يکی از حالتهای زير ممکن خواهد بود:
9H, 9L, 10H, 10L, 11H, 11L, 12H, 12L
حال مهره های 1و2و3 را با مهره های 9و10و11 وزن می کنيم. حالتهايي که خواهيم داشت عبارتند از:

1-1-1) اگر دو طرف مساوی باشند:

در اينصورت تنها حالتهای ممکن 12H يا 12L خواهد بود. يعنی مهره شماره 12 با بقيه متفاوت است. کافيست تا مهره 12 را با مهره شماره 1 وزن کنيم. در اينصورت معلوم می شود که 12 از بقيه سنگينتر است يا اينکه 12 از بقيه سبکتر است.

2-1-1) اگر طرف مهره های 1و2و3 سنگينتر باشد، در اينصورت حالتهای ممکن عبارتند از:

9L, 10L, 11L
کافيست تا مهره 9 را با مهره 10 وزن کنيم. هر کدام که سبکتر باشد، جواب مساله است و اگر 9 با 10 هموزن باشد، در اينصورت مهره شماره 11 جواب مساله است که از همه سبکتر است.

3-1-1) اگر طرف مهره های 9و10و11 سنگينتر باشد، در اينصورت حالتهای ممکن عبارتند از:

9H, 10H, 11H
کافيست تا مهره 9 را با مهره 10 وزن کنيم. هر کدام که سنگينتر باشد، جواب مساله است و اگر 9 با 10 هموزن باشد، در اينصورت مهره شماره 11 جواب مساله است که از همه سنگينتر است.

2-1) اگر مهره های 1و2و3و4 سنگين تر از مهره های 5و6و7و8 باشند:

در اينصورت يکی از مهره های 1 تا 4 بين اين 12 مهره از بقيه سنگينتر است يا يکی از مهره های 5 تا 8 بين اين 12 مهره از بقيه سبکتر است. يعنی حالتهای ممکن عبارتند از:
1H, 2H, 3H, 4H, 5L, 6L, 7L, 8L
در اينصورت مهره های 1و2و5 را با مهره های 3و4و6 وزن می کنيم. در اينصورت خواهيم داشت:

1-2-1) اگر اين دو مساوی باشند حالتهای ممکن عبارت خواهند بود از :

7L, 8L
کافيست تا مهره 7 را با مهره شماره 8 وزن کنيم. هر کدام که سبکتر باشد، مهره مورد نظر می باشد.

2-2-1) اگر 1و2و5 سنگين تر از 3و4و6 باشند، در اينصورت حالتهای ممکن عبارتند از:

1H, 2H, 6L
کافيست مهره 1 را با مهره شماره 2 وزن کنيم. هر کدام سنگينتر باشد مهره جواب است و اگر مساوی باشند در اينصورت مهره شماره 6 جواب است که از بقيه مهره ها سبکتر است.

3-2-1) اگر 1و2و5 سبکتر از 3و4و6 باشند، در اينصورت حالتهای ممکن عبارتند از:

5L, 3H, 4H
کافيست مهره 3 را با مهره شماره 4 وزن کنيم. هر کدام سنگينتر باشد مهره جواب است و اگر مساوی باشند در اينصورت مهره شماره 5 جواب است که از بقيه مهره ها سبکتر است.

3-1) اگر مهره های 1و2و3و4 سبکتر از مهره های 5و6و7و8 باشند:

در اينصورت يکی از مهره های 1تا4 بين اين 12 مهره از بقيه سبکتر است يا يکی از مهره های 5 تا 8 بين اين 12 مهره از بقيه سنگين تر است. يعنی حالتهای ممکن عبارتند از:
1L, 2L, 3L, 4L, 5H, 6H, 7H, 8H
که مشابه قسمت 2-1 قبل حل می شود.
۱۹ اسفند ۱۳۸۴ - 9:44 صبح | مجید اطلس باف

# پاسخ به: مجید اطلس باف  

متشکرم از جواب کاملی که دادید (با اینکه یه کم پیچیده توضیح دادید.)
۲۸ اسفند ۱۳۸۴ - 12:21 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: معمای ریاضی  

Make it 6 and 6 and find out the heavy side and then make 6 to 3 and 3 and again find the heavy 3 till now yuo made twice and last checking is to take 1 and 1 out of 3 easily you side the heavy side if they are same weight then the 3rd one whichi is not measure is heavy one
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 11:24 صبح | Farzad Saeidi

# پاسخ به: معمای ریاضی  

قبل از هر چیز ببخشید که جوابم طولانی است (هر چند که در عمل بسیار ساده است ونوشتن ان سخت است) امیدوارم با کمی حوصله ان را بخوانید:
اول مهره ها را از 1 تا 12 شماره گذاری میکنیم بعد انها را به 3 دسته 4 تایی تقسیم کرده بعد 2 دسته را روی کفه های ترازو گذاشته 2 حالت به وجود میایدیا 2 دسته برابرندکه میفهمیم مهره در دسته سوم است یا 2 دسته برابر نیستند درحالت اول ما 2 مهره از دسته سوم را برداشته هربک را در یک کفه قرار میدهیم با این مقایسه میفهمیم که مهره در کدام یک از دسته های 2 تایی است حالایکی از این 2 مهره مشکوک رابرداشته با یک مهره ی معلوم مقایسه میکنیم مهره متفاوت را میابیم.حالت دوم که با اولین وزن کردن دسته ها نابرابرنددر این حالت 3 مهره از دسته ها را با هم جابجا میکنیم که این دومین وزن کردن است(یعنی 3 مهره ازدسته اول به دسته دوم و3 مهره از دسته دوم به دسته سوم و3مهره از دسته سوم به اول)البته چون مهره ها دارای شماره است میدانیم کدام مهره ها جابجا شده اند.با این جابجایی 3 حالت به وجود میاید:1.-کفه های ترازو با هم برابر میشوند بنابراین می فهمیم مهره در 3 مهره جابجا شده ایست که درترازو نیست و همچنین براحتی متوجه میشویم که در اولین وزن کردن کدام از ان 3 دسته مثل هم بودند و مهره ی متفاوت سبکتر است یا سنگینتربافهمیدن همین موضوع با سومین وزن کردن مهره را میابیم.2.-کفه های ترازو به حالت نابربری اول(اولین وزن کردن) بایستند بنابراین میفهمیم مهره مورد نظر یکی از ان 2 مهره تعویض نشده در کفه هاست با سومین وزن کردن یکی از این 2 مهره مشکوک راهمراه با مهره معلوم دیگری در ترازو گذاشته مهره رامیابیم.3.-کفه های ترازو خلاف حالت اول میایستند باز هم چون مهره ها شماره گذاری شده اندبا مقایسه این حالت با حالت اول(اولین وزن کردن) براحتی میفهمیم که مهره در کدام دسته است وسبکتر است یا سنگینتربازهم با اگاهی از این موضوع با سومین وزن کردن مهره را میابیم.
۴ شهریور ۱۳۸۵ - 4:22 عصر | golriz

# پاسخ به: معمای ریاضی  

از وبلاگت خوشم اومد سعی کن بیشتر و جامع ترش کن
۱۳ شهریور ۱۳۸۵ - 10:41 صبح | یاسر

# پاسخ به: معمای ریاضی  

alie
۲۸ بهمن ۱۳۸۵ - 12:19 عصر | mohammad

# پاسخ به: معمای ریاضی  

تو محشری......
۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 8:46 عصر | محمدامینی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

veblag ra gostaresh bede
۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 7:37 صبح | ava

#  معمای ریاضی  

سلام
میخواستم یک معمای ریاضی طرح کنم:
اگر یک مربع را به n مثلث هم مساحت افراز کنیم آنگاه عدد n زوج است.
۱۳ مرداد ۱۳۸۶ - 12:14 عصر | سجاد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

خيلي با حالين
۲۹ بهمن ۱۳۸۶ - 11:28 صبح | ايدين

# پاسخ به: معمای ریاضی  

salam behtare to in veblog moamahaye tasverdar bezaren
۲۹ بهمن ۱۳۸۶ - 11:36 صبح | راحله و الهه

# پاسخ به: معمای ریاضی  

اول تو هر کفه ترازو 6 تا مهره می زاریم؛ بعد کفه سبکتر رو کنار می زاریم!
بعد از 6 تا مهره مونده ؛ تو هر کفه 3 تا می زاریم دوباره مهره های کفه سبکتر رو کنار می زاریم!
حالا سه تا مهره داریم که یکیشون سنگینتره، به تصادف دوتا مهره تو تو کفه ها می زاریم اگه مساوی بودن اونکه بیرونه مهره سنگینتره، اگه مهره سنگین تو کفه بوده که خودش ظبیعتاً از اون دوتا سنگتره!
پس شد سه بار وزنگیری!
۱ خرداد ۱۳۸۷ - 6:27 عصر | بابای پارسا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

من مساله را گسترش داده ام.
۲۷ تیر ۱۳۸۷ - 5:02 عصر | مهرداد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

سلام
اول 2 تا مهری رو میزاریم کنار بد 5 تا 5تا وزن میکنیم اگه مساوی بودن که اون 2 تان اگه ام برابر نبودن یک طرف سنگین تر یا سبک تره بد 2 تا 2تا وزن میکنیم یکیم میزاریم کنار اگه مساوی بودن که همون ناقلای اگهم مساوی نبودن 2 تا میمونن که 1 باره دیگه وزن میکنیم با تشکر از معممات
می خواستم همون روشی رو که بچه ها گفتنو بنویسم ولی فکر کردم تا یه روشه دیگه ای پیدا کنم
۱۲ شهریور ۱۳۸۷ - 4:27 صبح | نوید

# پاسخ به: معمای ریاضی  

این معما (معمای دوم)حل شدنی نیست
۱۶ مهر ۱۳۸۷ - 2:30 عصر | ناصر

#  معمای ریاضی  

چه رابطه ای بین اعداد اول وجود داره؟
۱۶ مهر ۱۳۸۷ - 2:35 عصر | ناصر

# پاسخ به: معمای ریاضی  

چگونه ميتوان يك مربع را به سه مربع مساوي با اشكال هندسي تقسيم كردبا تشكر
۳۰ مهر ۱۳۸۷ - 4:33 عصر | يوسف رحماني

# پاسخ به: معمای ریاضی  

چگونه ميتوان يك مربع را به سه مربع مساوي با اشكال هندسي تقسيم كردبا تشكر
۳۰ مهر ۱۳۸۷ - 4:34 عصر | يوسف رحماني

# پاسخ به: معمای ریاضی  

چگونه می توان یک مستطیل را به 4 مثلث هم مساحت با 4 خط تبدیل کرد
۴ آبان ۱۳۸۷ - 11:53 صبح | مهدی منصورکیایی از تنکابن

# پاسخ به: معمای ریاضی  

من حتی این معما را با 13 توپ نیز حل کرده ام.باتوجه به اینکه اقلیدس این مساله را با 12 توپ حل نموده است.
۱۱ آذر ۱۳۸۷ - 10:54 صبح | Mehrdad Amini

#  معمای ریاضی  

روزی یک شعبده باز می گفت:قادر است 6 دقیقه زیر آب بماند.پسرکی که در آنجا حاضر بود گفت:من می توانم 10دقیقه زیر آب بمانم.روش پسر را بیان کنید.
۱۲ آذر ۱۳۸۷ - 5:02 عصر | علی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

وبلاگت خیلی جالبه
۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - 6:48 عصر | مهرانه

# پاسخ به: معمای ریاضی  

میشه این سوال جواب بدید 1386 لامپ داریم هر لامپ یک کلید دارد که با فشار دادن هر کلید مضارب ان اگر روشن باشد خاموش و اگر خاموش باشد روشن می شود در لحظه اول همه ی چراغ ها خاموش است انها را از 1 تا 1386 شماره گذاری کردیم اگر به ترتیب کلید لامپ ها را از 1 تا 1386 فشار دهیم در اخر چند چراغ روشن می ماند؟
۲۰ اسفند ۱۳۸۷ - 12:11 صبح | ayda

# عیب گیری  

لطفا برای سوال ها جواب بگذارید.
۲ فروردین ۱۳۸۸ - 1:41 عصر | سید علی

# پاسخ به: نظرات داده شده   

از دوستانی که پاسخ ها و معماهای جالبی در اینجا مطرح کرده اند سپاسگذاری می کنم.

سعی می کنم قسمتی را برای مطرح کردن و درج پاسخ برای معماها ( با توجه به ایراد گرفته شده) در وبلاگم قرار دهم.

امیدوارم فرصتش را پیدا کنم.

شاد باشید
۲ فروردین ۱۳۸۸ - 2:42 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: معمای ریاضی  

]چگونه می شود به 6 خط 11 مربع ساخت
۵ فروردین ۱۳۸۸ - 12:12 عصر | محمد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

چگو نه می شود با 6 خط 11 مربع ساخت؟
۵ فروردین ۱۳۸۸ - 12:14 عصر | azam

# معما: آيا مي شود با 6 خط 11 مربع رسم كرد  

خواهشمند است جواب را به آدرس mirzaeiam@gmail.com ايميل كنيد
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ - 2:53 عصر | بهزاد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

تست میشه یک دو سه چهار ببینیم چاپ میشه
۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - 2:03 عصر | بببب

# پاسخ به: معمای ریاضی  

از یک تا 12 بطرتیب ردیف میکنیم از کیسه اول یک عدد و دوم دو عدد سوم سه عدد الی اخرتا12بعدمجموع وزنه هاروتوطرازو وزن میکنیماگر حر وزنه1گرم وزن داشته باشد مجموع 78گرم میشود ولی اگر یکی از کیسه ها بیشتر باشد فرضا 2گرم وزن ان به تعدا ردیفبیشت خواحد شد مثلاکیسه شماره 8 دوگرمی باشد78+8
۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:39 صبح | حامد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

بجای 12 مهره من بیشتر از ان را یعنی 27 مهره را با سه بار توزین کردن شرح میدهم 1- ابتدا دو تعداد مهره 9عددی راتوزین میکنیم هرکدام کفه متفاوت بود مهره متفاوت درهمان کفه است واگر مساوی مهره متفاوت در 9مهره خارج از دوکفه میباشد 2-از 9مهره مشخص شده دو تعداد مهره 3عددی راتوزین میکنیم که مجددا هرکدام کفه متفاوت بود مهره متفاوت درهمان کفه است واگر مساوی مهره متفاوت در 3مهره خارج از دوکفه میباشد
3- از 3مهره مشخص 2مهره را توزین میکنیم و مهره متفاوت را مییابیم یا در یکی از کفه هاست یا خارج از دو کفه
۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 12:18 صبح | مرتضی زادسر

# پاسخ به: معمای ریاضی  

بجای 12 مهره من بیشتر از ان را یعنی 27 مهره را با سه بار توزین کردن شرح میدهم 1- ابتدا دو تعداد مهره 9عددی راتوزین میکنیم هرکدام کفه متفاوت بود مهره متفاوت درهمان کفه است واگر مساوی مهره متفاوت در 9مهره خارج از دوکفه میباشد 2-از 9مهره مشخص شده دو تعداد مهره 3عددی راتوزین میکنیم که مجددا هرکدام کفه متفاوت بود مهره متفاوت درهمان کفه است واگر مساوی مهره متفاوت در 3مهره خارج از دوکفه میباشد
3- از 3مهره مشخص 2مهره را توزین میکنیم و مهره متفاوت را مییابیم یا در یکی از کفه هاست یا خارج از دو کفه
۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 12:20 صبح | مرتضی زادسر

# پاسخ به: معمای ریاضی  

بجای 12 مهره من بیشتر از ان را یعنی 27 مهره را با سه بار توزین کردن شرح میدهم 1- ابتدا دو تعداد مهره 9عددی راتوزین میکنیم هرکدام کفه متفاوت بود مهره متفاوت درهمان کفه است واگر مساوی مهره متفاوت در 9مهره خارج از دوکفه میباشد 2-از 9مهره مشخص شده دو تعداد مهره 3عددی راتوزین میکنیم که مجددا هرکدام کفه متفاوت بود مهره متفاوت درهمان کفه است واگر مساوی مهره متفاوت در 3مهره خارج از دوکفه میباشد
3- از 3مهره مشخص 2مهره را توزین میکنیم و مهره متفاوت را مییابیم یا در یکی از کفه هاست یا خارج از دو کفه
۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 12:41 صبح | مرتضی زادسر

# hi  

jaleb bod badam nemiad bat ashna sham. shomaram 09358384758
۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 11:42 صبح | negar

# پاسخ به: معمای ریاضی  

اگر بیهایت وزنه داشته باشیم وزن هرکسه بیناهیت است نیازی به ترازو نست
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 3:11 صبح | sr saeed

# پاسخ به: معمای ریاضی  

اگر کلید 1 را بزنیم همه روشن میشوند با زدن کلید 2 تمام مضارب2 خاموش میشوند.پس تا حا لا 1 روشن و 2خاموش است.کاملا واضح است که اگر تعداد باری که یک کلید را میزنیم زوج باشد لامپ خاموش میماند.اما تعداد دفعاتی که کلید یک لامپ را میزنیم برابر تعداد مقسوم علیه های آ ن است.پس تمام لامپ هایی که مقسوم علیه های آن ها فرد باشند روشن باقی میمانند.می دانیم که فقط اعدادی که مربع کاملند تعداد مقسوم علیه های آن ها فرد میباشد(1و4و9و...).پس باید تعداد اعداد مربع کامل از 1 تا1386 حساب کنیم.
چون 37*37=1369است تعداد لامپ هایی که روشن میماند 37 عدد است.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:15 عصر | سعید

# پاسخ به: معمای ریاضی  

10تاکیسه داریم توی 9تاش 10تاسکه 10 گرمیم توی یکیش 10تا سکه 9گرمیه با یک بار وزن کردن با یک ترازوی یک کفه چطور این کیسه رو پیدا کنیم
۲ خرداد ۱۳۸۸ - 5:44 عصر | اکبری

# پاسخ به: معمای ریاضی  

من یه پروژه دارم که باید یه مبث از توی یه کتاب ریاضی عمومی انتخاب و یه راه
حل ساده و ابتگکاری بسازم میشه کمکم کنید حیثیتیه?
تا یکشنبه بیشتر وقت ندارم
۶ خرداد ۱۳۸۸ - 2:31 صبح | fati

# پاسخ به: معمای ریاضی  

من یه پروژه دارم که باید یه مبث از توی یه کتاب ریاضی عمومی انتخاب و یه راه
حل ساده و ابتگکاری بسازم میشه کمکم کنید حیثیتیه?
تا یکشنبه بیشتر وقت ندارم
۶ خرداد ۱۳۸۸ - 2:32 صبح | fati

# پاسخ به: معمای ریاضی  

با کمال تاسفباید بگم این چند جوابی که من دیدم یا درست نیست یا خیلی پیچوندینش

برای حل اولین سوال ( سوال آقای علی ساکت) باید بگم که ما اول مهره هارو دو دسته ی 6 تایی میکنیم بعد با وزن کردنش میدونمی کدوم 6 مهره با بقیه متفاوت است بعد آن 6مهره را به دو دسته ی 3 تایی تبدیل می کنیم وسپس دباره آن ها را وزن می کنیم .تا حالا 2 بار از وزنه استفاده شده . خب می بینیم 3 مهره با آن 3 مهره وزنی متفاوت دارد پس برای بار سوم از وزنه استفاده کرده و 2 مهره از همان 3 مهره را وزن میکنیم اگر برابر بود پس آن مهره ی سوم مهره ی مورد نظر است در غیر این صورت مهره ی مورد نظر بر روی وزنه است و اختلاف وزن پیداست.
۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - 5:31 عصر | ALI REZA

# پاسخ به: معمای ریاضی  

مهره ها را به دسته های 3 تایی تقسیم میکنیم . ابتدا 2 تا دسته اول را روی ترازو میگذاریم اگه برابر بود که 2 تا دسته بعدی را قرار میدهیم و دسته ای که سبکتر است را جدا کرده و 2 تا را میگذاریم اگه برابر بود که اونیکه بیرون است مهره مورد نظر است
۶ تیر ۱۳۸۸ - 10:50 عصر | مجتبی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

مهره ها را به دسته های 3 تایی تقسیم میکنیم . ابتدا 2 تا دسته اول را روی ترازو میگذاریم اگه برابر بود که 2 تا دسته بعدی را قرار میدهیم و دسته ای که سبکتر است را جدا کرده و 2 تا را میگذاریم اگه برابر بود که اونیکه بیرون است مهره مورد نظر است
۶ تیر ۱۳۸۸ - 10:55 عصر | مجتبی

# پاسخ به: معمای ریاضیFGFGFGHFGHVCBTREGERG564EG6FDG  

ERGREFGDCGDRVGDTHEDGFDR
۹ تیر ۱۳۸۸ - 5:14 عصر | GFHF

# پاسخ به: معمای ریاضی  

معمای ریاضی
اون هایی که گقتن 3 دسته درسته اما بیشتر فکر کنین ..جون نمیدونیم سنگین تره یا سبک تر .شما همش می گین اونی که سبک تره :(
۲۲ تیر ۱۳۸۸ - 1:49 عصر | k1

# پاسخ به: معمای ریاضی  

فرق ندارد که مهره دیگر دارای وزن بیشتر یا کمتر باشد من با فرض وزن کمتر بودن حل میکنم. ابتدا 12 مهره را به دو قسمت 6 و 6 تقسیم می کنم مسلما در سنجش وزنی این دو دسته دسته ی با وزن کمتر مهره در آن ها قرار دارد بعد 6 مهره را به دو دسته 3و3 تقسیم میکنم دوباره وزن کمتر نشانه ی آن است که مهره در بین آن ها قرار دارد حال 3مهره دارم 2تا به شانس انتخاب میکنم اگر سنجش آنها مساوی بود جواب مهره سوم می باشد اما اگر مساوی نبود مهره ی سبکتر جواب می باشد.
شما میتوانید این معما را با فرض کردن 13 مهره با 3 بار وزن کردن جواب را پیدا کنید. این یک معمای هدیه ای امیدوارم در سایت قرار بدید جوابش با شما...
۱ مرداد ۱۳۸۸ - 6:37 عصر | انیشتین بزرگ

# پاسخ به: معمای ریاضی مهره ها  

اول مهره ها را به سه دسته 4 تایی تقسیم میکنیم بعد با ترازو دو کفه وزن میکنیم دو حالت پیش میاد:
1-کفه ها مساوی میشوند
2-کفه ها نا مساوی میشوند
ما فرض رو بر حالت سخت تر یعنی دومی میگذاریم یکی از دسته هایی که وزن کردیم رو با اون یکی کفه ای که وزن نشده وزن میکنیم با توجه به این که میدونیم مهره ی متفاوت تو کفه وزن نشده نیست پس دو حالت پیش میاد
1- کفه ای که مهره ی متفاوت توشه اگر بالا تر رفت نتیجه:مهره تو اونه و سبکتره
2-اگه پایین تر اومد مهره تو اونه و سنگین تره
تا این جا 2 بار وزن کردیم
بار سوم مهره های کفه ی مهره متفاوت رو به دو گروه 2 تایی تقسیم میکنیم اگر کفه در وزن کردن قبلی بالاتر رفت کفه ای که تواین وزن کردن بالا تر بره مهره تو اونه(مثلا راستی) حالا بین این دو مهره چطوری اونو مشخص کنیم از هر کفه یک مهره بر میداریم اگر مساوی شد مهره تو دست راستمونه اگه مساوی نشد مهره تو کفه ی راستیه
اگرم سنگین تر باشه همین کار رو میکنیم با تفاوت این که مهره تو کفه ای هست که پایین تر میره
۸ شهریور ۱۳۸۸ - 12:59 عصر | محمد جواد

# سوال  

سلام لطفا جواب این سوال را بدهید.
مجموع دو عدد اول 33 شده ان دو عدد را پیدا کنید.
مرسی
۱۵ شهریور ۱۳۸۸ - 3:24 عصر | شانی

# پاسخ به: معمای ریاضی اول  

لطفا یک کاغذ بردارید و مهره های سالم را با مربع و مهره های سبک تر را با دایره و مهره های سنگین تر را با ضربدر مشخص کنید.
ابتدا مهره ها را به 3 کفه 4 تایی تقسیم میکنیم 2 تا از آنها را با هم وزن میکنیم a:) اگر مساوی بود حتما مهره اشکال دار در دسته سوم قرار دارد پس 3 تا از مهره های دسته سوم را با 1 مهره از 8 مهره 2 دسته اول و دوم که سالم بودند در یک کفه قرار داده و 4 مهره از 7 مهره سالم باقی مانده را نیز در کفه دیگر قرار میدهیم و مقایسه میکنیم اگر مساوی بود مهره اشکال دار همان مهره 4 از دسته سوم است وگرنه اگر کفه ترازویی که شامل 3 مهره و یک مهره است اگر پایین رفت یعنی اشکال مهره سنگینی آن است و اگر بالا بود یعنی اشکال مهره سبکی آن است پس در مرحله سوم 2 مهره از آن 3 مهره را با هم مقایسه میکنیم اگر مساوی بود مهره سوم اشکال دارد وگرنه چون در قسمت قبل اشکال مهره را فهمیدیم میتوان براحتی مهره را تشخیص داد
b:) حال اگر در مرحله اول دو کفه با هم مساوی نبودند آنگاه در مرحله دوم 3 مهره از کفه ایی که پایین ایستاده با 1 مهره از کفه ایی که بالا ایستاده را در یک کفه و 3مهره سالم و یک مهره باقی مانده از کفه ایی که پایین ایستاده را در کفه دیگر قرار میدهیم 3 حالت پیش می آید
1: 2 کفه با هم برابر میشوند این بدان معنی است که اشکال در 3 مهره باقی مانده از کفه سبک تر است پس 2تا از آنها را با هم مقایسه میکنیم اگر مساوی بود اشکال در مهره سوم است وگرنه اشکال در آن مهره که بالا است میباشد.
2:کفه ایی که 3 مهره از مهره های غیر سالم وپایین در مرحله قبل در آن است پایین قرار میگیرد پس اشکال در همان 3 مهره است 2تا از آنها را مقایه میکنیم اگر مساوی بود اشکال در سومی است وگرنه در آنکفه ایی که پایین قرار دارد.
3:کفه ایی که یک مهره اشکال دار از قسمت قبل و 3 مهره سالم در آن قرار دارد پایین قرار میگیرد این بدان معناست که یا تک مهره کفه دیگر سبک تر است یا تک مهره این کفه سنگین تر که با یک بار وزن کردن یکی از این مهره ها با یک مهره سالم مشخص میشود.
۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - 2:36 صبح | علی قندهاری

# پاسخ به: معمای ریاضی  

مجموع دو عدد اول 33 شده ان دو عدد را پیدا کنید:
به غیر از عدد 2 که زوج است بقیه اعداد اول فرد می باشند. اگر دو عددی که دنبال آن ها هستیم، هر دو فرد باشند، مجموع آنها عددی زوج می شود که با فرد بودن 33 تناقض دارد، پس حتما یکی از آن ها 2 و دیگری 31 است.
۲۷ شهریور ۱۳۸۸ - 1:39 صبح | ایمان

# پاسخ به: مرتضی زادسر  

وقتی دو دسته ی 9 تایی را قرار دادیم و یکی سنگین تر بود با توجه به این که نمی دانیم مهره ی مورد نظر سنگین تر است یا سبک تر هنوز دسته ای که مهره ی متفاوت در آن است را نیافته ایم
جواب درست همان بود که آقای اطلس باف نوشتند


اگر سبک بودن مهره ای در بین n مهره معلوم باشد به راحتی ثابت می شود حد اقل تعداد وزن کردن ها برابر جزء صحیح لگاریتم nدر مبنای 3 است
۳۰ شهریور ۱۳۸۸ - 1:58 عصر | دوربین

# پاسخ به: اکبری  

کیسه ها را از یک تا 10 شماره گذاری می کنیم
از کیسه ی i ام i مهره بر میداریم
این 55 مهره را وزن می کنیم
تفاضل550 و عدد ترازو شماره ی کیسه ی جواب است
mrd751@yahoo.cm
۳۰ شهریور ۱۳۸۸ - 2:07 عصر | دوربین

# پاسخ به: معمای ریاضی  

قسمت اخر جواب اقای محمد جواد ( ارسالی هشتم شهریور)که چهار وزنه میماند و فقط میدانیم وزنه سبک یا سنگین داخل انهاست چطور بایک بار وزن کردن بدست میاد
۱۱ مهر ۱۳۸۸ - 6:53 عصر | مرتضی حسینی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

جواب معماتو وقتی میدم که معمای منو حل کنی!
اگر 2 اتاق داشته باشیم که در یکی 3 لامپ به ترتیب 100 110 120 وات و در دیگری 3 کلید وجود داشته باشد بصورتیکه اتاق لامپ ها جز یک در فاقد هرگونه روزنه و پنجره می باشد و فقط یک بار اجازه استفاده از در آن را داریم. (از اتاق کلید ها می توان هر چند بار استفاده کرد) می خواهیم تشخیص دهیم کدام کلید مربوط به کدام لامپ است !!!
۲۰ مهر ۱۳۸۸ - 1:07 عصر | میلاد

# نظر   

سلام اتفاقي به اين سايت اومدم خيلي عالي بود
چند توصيه جهت افزايش كارايي ذهن و عقل:
1_ پنير(كلا لبنيات) تنها نخوريد حتما با گردو(يا هر چي كه فسفر داره)
2_بعد از غذا سريع نخوابيد چون عقل در اين حالت ضايع ميشه
3_ناشتا مويز يا كشمش بخوريد
4_آب يخ نخوريد بلكه آب سرد بخوريد (يخ را در نايلوني تميز گذاشته و آن را در آب بيندازيد)
5_ حتما از 4 مغز (گردو فندق پسته و بادام درختي)روزانه مصرف كنيد
6_هر روز چند آيه قرآن بخوانيد تا كلام خدا شما را در همه جهت رشد دهد
۴ آبان ۱۳۸۸ - 6:51 عصر | مطهري

# پاسخ به: معمای ریاضی  

ميشه يکي جواب اون معماي 6 خط و 11 مربع رو بده سرکاري بود؟
۶ آبان ۱۳۸۸ - 12:14 عصر | يلدا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

اين که کاري نداره يه بار يه کليد رو ميزنيم ميريم ميبينيم کدوم چراغ روشنه
برميگرديم دوباره يه کليد رو ميزنيم بدون اينکه نگاه کنيم کدوم چراغ روشنه، در نهايت لامپ ها رو لمس ميکنيم هر لامپي گرم نبود مال کليدي هست که نزديم سه کليد مشخص ميشه
۶ آبان ۱۳۸۸ - 12:23 عصر | يلدا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

اما با 8 خط خيلي راحت ميشه 11مربع رسم کرد اقا بهزاد 6 تاش رو نميدونم
۶ آبان ۱۳۸۸ - 12:26 عصر | يلدا

# اظهار نظر الكي  

وبلاگ خوبي است اما فكر كنم زياد بهش رسيدگي نميشه.
۷ آبان ۱۳۸۸ - 6:13 عصر | گل آقا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

جواب مربوط به مهره ها
2 دسته ی 6 تایی درست میکنیم و وزن میکنیم
طرف سنگینتر به این معنی است که مهره سنگین داخل آن است
بعد مهره های طرف سنگین را دو دسته ی 3 تایی میکنیم وبا هم مقایسه میکنیم قاعدتا یک طرف سنگین تر است پس از بین سه مهره ی طرف سنگین ترازو دو مهره را با هم مقایسه میکنیم اگر مساوی بود مهره ی سوم مهره ی مورد نظر ماست ولی اگر یک طرف سنگین تر بود آن مهره مورد نظر ماست..
۱۷ آبان ۱۳۸۸ - 1:48 صبح | مجید

# پیشنهاد  

وبلاگتون خیلی خوبه اما اگه میتونین جوابای درست و غلطا مشخص کنید چون هرکی یه جواب داده و فکر می کنه جوابش درسته
۲۲ آبان ۱۳۸۸ - 12:51 صبح | یکی مثل همه

# پاسخ به: معمای ریاضی  

خواهش میکنم کمی از این معماهاتون رو به ایمیل من ارسال کنید
مندر وبلاگم به آنها نیاز دارم
در این وبلاگ با دبیرم شریکم اون از من میخواد
www.dokhanchi.mihanblog.com
۲۲ آبان ۱۳۸۸ - 10:48 عصر | مهدی

# پاسخ به: معمای ریاضی خیلی خیلی ضروری  

A


N
M


C B AN=BN AB=AC BM=BC A=20 NMB=?I NEED IT
از A به C و از C به B و از B به A خطی رسم کنید . و از M هم به N یک خط رسم کنید
۲۵ آبان ۱۳۸۸ - 10:24 عصر | black0111

# پیشنهاد   

تعداد معما ها کم
اصلا به آدم حال نمیده. با تشکر
۲۸ آبان ۱۳۸۸ - 6:04 عصر | aby

# پاسخ به: معمای ریاضی لامپها  

اول کلید ها را شماره گذاری میکنیم که قاطی نشه (1و2و3)
بعد کلید 1 را میزنیم و 10 دقیقه صبر میکنیم
بعد خاموشش میکنیم و کلید 2 را میزنیم
حالا به سرعت به اتاق لامپها میریم
اونی که خاموشه ولی هنوز گرمه مربوط به کلید 1
اونی که روشنه مربوط به کلید 2
و اونی که خاموشه و سرد مربوط به کلید 3 میشه .
۱ آذر ۱۳۸۸ - 12:22 عصر | مهدی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

پاسخ آقای علی ساکت صحیح است.
۱۴ آذر ۱۳۸۸ - 4:14 عصر | نژلا فرشچیان

# پاسخ به: معمای ریاضی  

معمایی که فقط 2درصد از مردم غادر به حل آن می باشند اجرا نمی شود
۲۶ آذر ۱۳۸۸ - 2:50 عصر | حسین

# پاسخ به: معمای ریاضی  

پاسخ اقا مهدي درست
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 8:33 عصر | نرجس

# پاسخ به: معمای ریاضی  

پاسخ آقای علی ساکت کاملا صحیح است.
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 11:34 عصر | sadeg

# پاسخ به یلدا  

خیلی راحت بود.اگه هنوزم جوابشو میخای،دوباره بگو.6/ابان/88 رو میگم که میخواستی جوابشو بدونی
۲۴ دی ۱۳۸۸ - 9:35 صبح | منصور

# پاسخ به: معمای ریاضی  

کییییییییییییییییییییییررررررررررررررررررررررمممممممممممممم
دددددههههههههههههههههههنننننننننننننننننتتتتتتتتت
کیرم دهنت بزرگ
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 9:40 عصر | حمید بهرودی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

مادرت را سگ کرد دات کام بچه کونی
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 9:44 عصر | حمید بحرودی

# معمای ریاضی  

کیر به توان دو=؟
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - 6:48 عصر | حمید بحرودی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

NCVB KSIENC JENCO, IROEJEOLN PEKO,GDSROI KRMNOIYRF HGLDV GFBJ RECX ,MLKJ FDEWWNIU BVCDX KJ;L FDWQA FBHDFB HJEDB CJSKLNSO
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - 7:59 عصر | GHON

# پاسخ به: معمای ریاضی  

اگر راست میگید این رو حل کنید
سه تا زوج زن ومرد هستند که به هم اطمینان ندارند و کسی راضی نمیشه زنش پیش اون یکی بمونه میخوان از رود خانه رد بشن و یک قایق دارن که دونفر جا داره هیچ چی هم نارن جز قایق نه طنابی نه چیزی به هم هم شکدارن؟
منتظرم پروفوسورهاcia0936@yahoo.com
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - 11:00 عصر | گرگ زخمی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

معمای انیشتن رو بذار و اگه می تونی حلش کن ..خیلی باحاله. وبلگت هم خیلی خوبه.
۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - 12:17 صبح | عسل

# پاسخ به: معمای ریاضی  

بلاخره یه جوری باهم سوار میشن دیگه!مثلا تو صندو عقب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۲۷ بهمن ۱۳۸۸ - 8:33 عصر | محسن

# ایراد از وبلاگ  

با سلام لطفا هنگام وبلباگ زدن به نکات زیر توجه کنید:
1- هیچ وقت آدرس سایت دیگری را درون سایت یا وبلاگ خود قرار ندهید. این باعث می شود تا بینندگان سایت شما را با آن سایت مقایسه کنند و از سایت شما ایراد هایی را بگیرند.
2- برای پاسخ به سؤالات برنامه نویسس یا کد نویسی دیگری را انجام دهید تا در قسمت نظرات به سؤال پاسخ ندهند تا این قسمت برای نظرات چون این نوع نظرات شلوغ نباشد.
3- بهتر بود شما خودتان جواب این سؤال را در لینکی درون صفحه قرار دهید تا بهد از 8 سال بتوان آن را پیدا کرد.
اگر مشاوره و یاسؤالی داشتید با ذکر موضوع، سؤال خود را به ایمیل من بفرستید

# پاسخ به: معمای ریاضی  

ابتدا یک مهره کنار قرار میدهیم و مسئله را با 11 مهره ادامه می دهیم.
3 مهره را .... به جون خودت حلش کردم حال ندارم بنویسم اگه جوابشو خواستی یه ایمیل بزن تا بهت بگم
با عرض پوزش
۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - 10:10 عصر | مسعود و سعید و مهدی برق 88

#  معمای ریاضی  

در صفحه شطرنج چند مربع و چند مستطیل هست؟
جواب:204 مربع
جواب:1296 مستطیل
برای پاسخ تشریحی میل بزن
bayat.mehdi@yahoo.com
۲ فروردین ۱۳۸۹ - 4:10 عصر | مهدی بیات

# پاسخ به: معمای ریاضی  

1) به مهره ها شماره 1 تا 12 را نسبت می دهيم.
2) مهره سنگين را با H و مهره سبک را با L نشان مي دهيم. مثلا اگر بخواهيم بگوييم که مهره 1 سنگينتر است آنرا به صورت 1H نشان می دهيم و اگر بخواهيم بگوييم که مهره 1 سبکتر است آنرا به صورت 1L نمايش می دهيم.

راه حل:

1) مهره های 1و2و3و4 را با مهره های 5و6و7و8 وزن می کنيم. در اينصورت داريم:

1-1) اگر دو طرف مساوی باشند:

در اينصورت يکی از مهره های 9 تا 12 مهره مورد نظر خواهد بود. يعنی يکی از حالتهای زير ممکن خواهد بود:
9H, 9L, 10H, 10L, 11H, 11L, 12H, 12L
حال مهره های 1و2و3 را با مهره های 9و10و11 وزن می کنيم. حالتهايي که خواهيم داشت عبارتند از:

1-1-1) اگر دو طرف مساوی باشند:

در اينصورت تنها حالتهای ممکن 12H يا 12L خواهد بود. يعنی مهره شماره 12 با بقيه متفاوت است. کافيست تا مهره 12 را با مهره شماره 1 وزن کنيم. در اينصورت معلوم می شود که 12 از بقيه سنگينتر است يا اينکه 12 از بقيه سبکتر است.

2-1-1) اگر طرف مهره های 1و2و3 سنگينتر باشد، در اينصورت حالتهای ممکن عبارتند از:

9L, 10L, 11L
کافيست تا مهره 9 را با مهره 10 وزن کنيم. هر کدام که سبکتر باشد، جواب مساله است و اگر 9 با 10 هموزن باشد، در اينصورت مهره شماره 11 جواب مساله است که از همه سبکتر است.

3-1-1) اگر طرف مهره های 9و10و11 سنگينتر باشد، در اينصورت حالتهای ممکن عبارتند از:

9H, 10H, 11H
کافيست تا مهره 9 را با مهره 10 وزن کنيم. هر کدام که سنگينتر باشد، جواب مساله است و اگر 9 با 10 هموزن باشد، در اينصورت مهره شماره 11 جواب مساله است که از همه سنگينتر است.

2-1) اگر مهره های 1و2و3و4 سنگين تر از مهره های 5و6و7و8 باشند:

در اينصورت يکی از مهره های 1 تا 4 بين اين 12 مهره از بقيه سنگينتر است يا يکی از مهره های 5 تا 8 بين اين 12 مهره از بقيه سبکتر است. يعنی حالتهای ممکن عبارتند از:
1H, 2H, 3H, 4H, 5L, 6L, 7L, 8L
در اينصورت مهره های 1و2و5 را با مهره های 3و4و6 وزن می کنيم. در اينصورت خواهيم داشت:

1-2-1) اگر اين دو مساوی باشند حالتهای ممکن عبارت خواهند بود از :

7L, 8L
کافيست تا مهره 7 را با مهره شماره 8 وزن کنيم. هر کدام که سبکتر باشد، مهره مورد نظر می باشد.

2-2-1) اگر 1و2و5 سنگين تر از 3و4و6 باشند، در اينصورت حالتهای ممکن عبارتند از:

1H, 2H, 6L
کافيست مهره 1 را با مهره شماره 2 وزن کنيم. هر کدام سنگينتر باشد مهره جواب است و اگر مساوی باشند در اينصورت مهره شماره 6 جواب است که از بقيه مهره ها سبکتر است.

3-2-1) اگر 1و2و5 سبکتر از 3و4و6 باشند، در اينصورت حالتهای ممکن عبارتند از:

5L, 3H, 4H
کافيست مهره 3 را با مهره شماره 4 وزن کنيم. هر کدام سنگينتر باشد مهره جواب است و اگر مساوی باشند در اينصورت مهره شماره 5 جواب است که از بقيه مهره ها سبکتر است.

3-1) اگر مهره های 1و2و3و4 سبکتر از مهره های 5و6و7و8 باشند:

در اينصورت يکی از مهره های 1تا4 بين اين 12 مهره از بقيه سبکتر است يا يکی از مهره های 5 تا 8 بين اين 12 مهره از بقيه سنگين تر است. يعنی حالتهای ممکن عبارتند از:
1L, 2L, 3L, 4L, 5H, 6H, 7H, 8H
که مشابه قسمت 2-1 قبل حل می شود.

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - 10:40 عصر | azad

# پاسخ به: معمای ریاضی مرضیه  

لازم نیست هیچ کیسه ای رو وزن کنیم
اگه تو هر کیسه بینهایت وزنه با وزن های متفاوت داشته باشیم وزن هر کیسه بی نهایت میشه
۲۲ فروردین ۱۳۸۹ - 1:52 عصر | کسری

# پاسخ به: معمای ریاضی  

ار.........ار........ار..........ار.........ار............ار.ار........
۲۸ فروردین ۱۳۸۹ - 12:11 عصر | الاغ

# پاسخ به: معمای ریاضی  

ما....ما..ما..ما.......ما
۲۸ فروردین ۱۳۸۹ - 12:12 عصر | گاو

# معما  

۱۰۰ جعبه قند داریم که در هر کدام ۱۰۰ حبه قند موجود است و وزن هر حبه قند a گرم است.اگر یکی از جعبه های قند شامل حبه هایی به وزن a-1 گرم باشد چگونه می توان با یکبار وزن کردن،جعبه شامل حبه های دارای وزن کمتر را یافت؟
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 8:34 عصر | فرنود

# پاسخ به: معمای ریاضی  

پاسخ معمای 100 جعبه قند
1-جعبه ها را از 1 تا 100 شماره گذاری کنید.
2- از جعبه شماره 1 یک حبه از دومی 2 حبه و همینطور از جعبه 100 ام 100 حبه قند بر میداریم و یکجا وزن می کنیم.
3- از رابطه sum=n(n+1)/2 استفاده می کنیم پس برای جعبه شماره 1 باید وزنa(a-1)/2 و جعبه شماره 2، وزن(a(a-1 و ... برای جعبه صدم50*(a*(a-1 بدست آید.
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:33 عصر | جیمی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

پاسخ معمای مردان شکاک
1- a1,b1 و a2,b2 و a3,b3 به قشمی که a برای نامگذاری مردان و b برای نامگذاری زنان استفاده می شود.
2- b1,b2 رفت و b2 برگشت. ----> b1
3- a2,b2 رفت و a2 برگشت. ----> b1,b2
4- a3,b3 رفت و a3 برگشت. ----> b1,b2,b3
5- a1,a2 رفت و b3 برگشت. ----->a1b1,a2b2
6- به نظر شما زوج خوشبخت a3,b3 به آنطرف رودخانه برگردند دیوانه نیستند؟
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:49 عصر | جیمی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

(( نام طرف اول رودخانه را a ونام طرف دوم رودخانه را b میگذاریم.)) زن 1 و زن 2باهم سوار قایق شده به b می روند زن 1پیاده شده وزن 2 به a برمیگرددوزن 3رابه b می برد .حالا 3تامرد طرف اول روخانه اند و3تا زن طرف دوم رود خانه اند و قایق هم ییش زن ها ست زن 1 برمیگرده به a وکنارمرر 1 میمونه .بعد مردای 2و3 به b می روندیش زن خودشون . بعد مرد 2 وزن 2 باهم به a برمی گردند و مرد 1و2 بهb میروند وزن3 به a می آید وزن 1رابه b می برد و به a برمی گردد وزن 2 را هم به b می برد. امان از کم قایقی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:44 صبح | کریستال

# پاسخ به: معمای ریاضی  

kiram dahanet ba in soalet , ye soal behtari bde , maskharast. oftad
۶ خرداد ۱۳۸۹ - 11:40 عصر | halter

# پاسخ به: معمای ریاضی  

(فرض مي كنيم يكي از مهره ها سبكتر است)
5 مهره در يك كفه و 5 مهره در كفه دوم .
دو حالت وجود دارد يا مساوي اند يا يكي سبكتر از ديگري.
اگر مساوي باشند، با يك بار وزن كردن از دو مهره اي كه بيرون از كفه ها هستند ، مهره سبك را پيدا مي كنيم.
اگر يك طرف سبكتر باشد، پنج مهره آن كفه را برداشته و دو تا از آنها را در يك كفه و دوتاي ديگر را در كفه دوم قرار مي دهيم كه دو حالت پيش مي آيد: يا مساوي يا يكي سبكتر
اگر مساوي باشند مهره اي كه بيرون است سبكتر است
اگر يك طرف سبكتر باشد، آن دو مهره اي كه سبكتر است برداشته و هر كدام را در يك طرف ترازو قرار مي دهيم كه مهره سبك بدست مي آيد.
با تشكر
۱ تیر ۱۳۸۹ - 11:56 صبح | حقي

# آشنایی  

عالیه
حالا که اینقدر به ریاضیات علاقه دارید یه سری هم به وبلاگ من(وبلاگ انیشه) بزنید :

http://andishe85.persianblog.ir/

ضرر نمیکنی...
۳۱ تیر ۱۳۸۹ - 12:36 صبح | اتدیشه

# پاسخ به: معمای ریاضی  

اول آنها را به چهار قسمت 3تایی تقسیم می کنیم سپس دو تا دو تا آنها را اندازه گیری می کنیم و سپس هر کدام که از دیگر قسمت ها سنگین تر بود را برئاشته و دو تا از مهره های آن را بر روی ترازو می گذاریم هر کدام که سنگین بود آن است ولی اگر مساوی بود مهره ای که در خارج از ترازو قرار دارد سنگین تر است
۲۴ مرداد ۱۳۸۹ - 11:41 صبح | فرزین سمائی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

hi. kheili sadast. aval dar har kafeie tarazoo 6 mohre gharar midahim(marhaleie 1)... dar marhaleie bad oon 6 mohreee ke sangintar bodo dar do kafeie tarazoo taghsim mikonim betori ke 3 mohre dar har tarafe tarazoo bashad(marhaleie 2)... va dar paian oon 3 mohreie sangintar ra dar nazar migirim dar marhaleie akhar(marhaleie 3) dar har kafeie tarazoo 1 mohre migozarim ya mohreie sangintar moshakhas mishavad va ya inke oon mohreee ke kenar gozashte budim mishe javabe moamaie ma... felan...
۲۸ مرداد ۱۳۸۹ - 9:35 عصر | arman ahmadnezhad

# پاسخ به: معمای ریاضی  

فکر کنین 1کم
۸ شهریور ۱۳۸۹ - 11:11 عصر | sami

# پاسخ به: معمای ریاضی  

سلام. از پاسخهایی که دوستان داده بودن خیلی حال کردم. اما یه چند نفر در آخر رسیدن به وزن کردن 3 مهره و یافتن مهره متفاوت. در اینجا یک ایراد وجود داره. وقتی ما بین 3 مهره، 2 مهره رو بررسی میکنیم 2 حالت داره : 1) 2 کفه ترازو برابر باشن که قطعا مهره متفاوت سومی میشه. 2) اما اگه 2 کفه ترازو برابر نباشه ، نمی تونیم مهره متفاوت رو پیدا کنیم. چون نمی دونیم مهره متفاوت سنگینتره یا سبک تر!
۱۴ شهریور ۱۳۸۹ - 4:54 عصر | زهرا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

یک نفر سوالی پرسیدن راجع به جمع دو عدد اول. خواستم بگم 31 و 2.
۱۴ شهریور ۱۳۸۹ - 4:56 عصر | زهرا

# پاسخ به: حمید بحرودی   

حميد كير كير نكن لبت ترك مي خوره. بچه كوني مي كنم تو دهنت دهاتي شهرستاني بي شعور لاشي آشغال
۱۶ شهریور ۱۳۸۹ - 10:10 صبح | بكن حميد

# پاسخ به: سبز لجن  

كروبي خنگ موسوي كودن خاتمي خائن
۱۶ شهریور ۱۳۸۹ - 10:12 صبح | بكن حميد

# ye soal  

ye rooz s nafar ke nafari [10 tooman ]dashtan miran ye zabt mikharan 30tooman bad saheb kare shgerd miiad mig zabto 5 tooman geroon dadi boro bed beheshon bad on senafar 5tomano migiramn 2tooman midan be shagerd va 3toman bar khodshon nafari 1tooman.
.
.
.
agar nafari 9tooman dade bashan mishe
3*9=27
ba 2toomani ke dadan be shagerd mishe 29tooman
1 tooman inja chi mishe
۷ مهر ۱۳۸۹ - 3:47 عصر | علی چهاردوری

# پاسخ به: معمای ریاضی  

با سلام

صورت صحیح سؤال این است :

13 گلوله داریم که وزن یکی از آنها با بقیه متفاوت است و نمی دانیم سبک

تر است یا سنگین تر . می خواهیم با سه بار توزین گلوله ی متفاوت را

مشخص کنیم.تشخیص اینکه این گلوله سبک تر یا سنگین تر است جزء

سؤال نیست.
۱۲ مهر ۱۳۸۹ - 9:44 صبح | فتحی

# پاسخ به: فاطمه  

پاسخ علی ساکت درسته فقط باید بجای وزن کمتر باید بگه متفاوته مشکل از طرح بیانه نه حل
۲۲ مهر ۱۳۸۹ - 4:54 عصر | ali salary

# پاسخ به: معمای ریاضی  

rahe hale moratab sazi yek morabaee 3*3 az adad 1 ta 9 be toori ke daroon an morabae 4 morabae digar ast va ba charkhesh dar jahate aghrabehaye saat va khalafe an bayad mooratab beshe ee
۲ آبان ۱۳۸۹ - 2:54 عصر | مهرداد

# پاسخ به: amir  

اگه میشه جواب سوالمو بدین
انتگرالsec^2چندمیشه؟
ممنون
۱۲ آبان ۱۳۸۹ - 3:21 عصر | amir

# پاسخ به: معمای ریاضی  

ببخشید
منظورمsec^nبود
۱۲ آبان ۱۳۸۹ - 3:22 عصر | amir

# پاسخ به: معمای ریاضی  

پایگاه ما را ببینید و بعد نظرتان را بگویید.

آیا مایل به همکاری با ما هستید؟

http://www.einollahi.vov.ir/
۱۷ آبان ۱۳۸۹ - 10:56 عصر | علی رضا

# پاسخ به: علي چهاردوري  

سلام. اون 3 نفري که هر کدوم 9 تومن دادن، در اصل از 27 تومن 25 تومن وا3 ضبط و 2 تومن وا3 شاگرد دادن. در ضمن هر کدوم 1 تومن اضافه آوردن که با اون 27 تومن جمعا ميشه 30 تومن! ديگه چرا مي پيچونينش؟؟؟؟!!!!!!!
۱۹ آبان ۱۳۸۹ - 9:21 صبح | زهرا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

در مرتبه اول در هر کفه 6مهره قرار میدهیم
درمرتبه دوم آن 6مهره سنگینتر را به دو دسته 3تایی در کفه ها قسمت میکنیم
در مرحله سوم آن سه مهره ای که سنگین تر بود را یکی را برمیداریم ودوتالی دیگر را دردو کفه قرار میدهیم اگر وزنشان برابر بود مهره سومی سنگینتر است
اگر وزنشان برابر نبود مشخص است.....
۷ آذر ۱۳۸۹ - 3:10 عصر | مجید

# پاسخ به: معمای ریاضی  

برای یافتن جواب این معما به وبلاگم بیایید
mathgroup.blogfa.com
۱۰ آذر ۱۳۸۹ - 10:56 عصر | امیر

# پاسخ به: معمای ریاضی  

من که بلد نیستم اما بیشتر توضیح بدین
۱۷ آذر ۱۳۸۹ - 7:56 عصر | مهسا

#  معمای ریاضی  

با هشت تا عدد 8هزار روپيدا كنيد فقط با 4عمل اصلي رياضي
۲۱ آذر ۱۳۸۹ - 10:16 صبح | احمد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

خیلی مسخره بود
۳ دی ۱۳۸۹ - 6:10 عصر | محمد محمدی نژاد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

مسخره
۳ دی ۱۳۸۹ - 6:11 عصر | محمد محمدی نژاد

# عیب گیری  

چرا جواب ندارن
۳ دی ۱۳۸۹ - 6:18 عصر | محمد محمدی نژاد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

1زوج به اون ور رودخونه ميرن مرده ميمونه زنه برمي گرده مياد پيش اون 2 تا زن قايق رو ميده به 2 تا مرد ديگه ميرن اون ور رودخونه حالا زنا اين ور رودخونه مردا اون طرف ديگه بعدشم مردا يكي يكي قايقو ميگيرن ميرن دنبال زناشون. البته من اگه بودم ميپيچيدم در حد بندسليگا ولي ديگه خريت كردنو موندن.
۴ دی ۱۳۸۹ - 2:50 صبح | فرناز جون

# پاسخ به: معمای ریاضی  

خواهش مي كنم از اين معما رياضيا بذاريد من خيلي دوست دارم
۴ دی ۱۳۸۹ - 7:31 عصر | فرناز جون

# پاسخ به: معمای ریاضی  

سلام.

پاسخ معمای اصلی پست:
ابتدا 3تا را با 3تای دیگر وزن می‌کنیم. اگر برابر باشند، معلوم می‌شود که مهره مورد نظر در 6مهره وزن نشده است و اگر یکی از کفه‌ها پایین برود، معلوم می‌شود که مهره در این 6تای وزن شده است.
از بین 6مهره شامل مهره متفاوت 3تایی که در ابتدا در کفه‌ی پایین‌رونده بودند را با 3تا از 6مهره یکسانی که شناسایی کرده‌ایم وزن می‌کنیم. 3حالت ممکن است اتفاق بیافتد:
1) مساوی باشند: در این صورت مهره متفاوت در 3تایی است که در مرحله قبل در کفه‌ی بالارونده بودند. در این حالت می‌دانیم که مهره متفاوت سبک‌تر از بقیه است که در مرحله قبل بالا رفته است.
سپس 2تا از این 3مهره شامل مهره متفاوت را در دو کفه قرار می‌دهیم. اگر یک کفه بالا رفت، همان کفه شامل مهره متفاوت است و اگر مساوی شدند، مهره‌ای که وزن نشده آن مهره است.
2) 3تایی شامل مهره متفاوت بالا برود: معلوم می‌شود که مهره متفاوت سبک‌تر است.
سپس 2تا از این 3مهره شامل مهره متفاوت را در دو کفه قرار می‌دهیم. اگر یک کفه بالا رفت، همان کفه شامل مهره متفاوت است و اگر مساوی شدند، مهره‌ای که وزن نشده آن مهره است.
3) 3تایی شامل مهره متفاوت پایین بیاید: معلوم می‌شود که مهره متفاوت سنگین‌تر است.
سپس 2تا از این 3مهره شامل مهره متفاوت را در دو کفه قرار می‌دهیم. اگر یک کفه پایین رفت، همان کفه شامل مهره متفاوت است و اگر مساوی شدند، مهره‌ای که وزن نشده آن مهره است.

پاسخ معمای لامپها:
برای این کار هر لامپ را در نظر می‌گیریم. می‌خواهیم بدانیم که هر لامپ چند بار تغییر حالت داده است.
فرض کنید عدد لامپ x باشد و x تنها حاصل ضرب p×q و همچنین حاصل ضرب m×n باشد. در این صورت وقتی کلیدهای شماره p، q، m و n و همین طور کلید شماره x را فشار دهیم این لامپ تغییر حالت می‌دهد. پس تعداد تغییر حالت‌ها فرد است و در آخر لامپ x روشن خواهد بود.
آیا همه اعداد مثل x هستند و به تعداد فرد تغییر حالت می‌دهند؟ عدد 4 را در نظر بگیرید. این لامپ در هنگام فشار دادن کلیدهای 2 و 4 تغییر حالت می‌دهد. یعنی تعداد تغییر حالت‌ها زوج است و در انتها لامپ4 خاموش خواهد بود. ویژگی عدد 4، مربع بودن آن است. اعداد مربع ممکن است حاصل ضرب m×nهایی باشند، ولی حاصل ضرب مجذورشان در خودش هم خواهند بود.
مثلا عدد 16 = 2×8 = 4×4
پس تغییر حالت لامپ‌های دارای شماره مربع شامل موارد زیر است:
یک بار برای خود عدد.
یک بار برای مجذورش.
تعداد زوج بار هم برای مقسوم‌علیه‌های دیگر.
نتیجتا تعداد تغییر حالت‌ها زوج خواهد بود و لامپ دارای شماره مربع در انتها خاموش خواهد بود.
حال باید ببینیم از 1 تا 1389 چند عدد مربع وجود دارد که می‌شود:
1 - [√1389] = 1 - (بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از √1389)
که می‌‌شود:
36 = 1 - 37
۲۷ دی ۱۳۸۹ - 9:11 عصر | امیرحسین

# پاسخ به: معمای ریاضی  

معمای اصلی را اشتباه حل کرده ام و درستش این است:
در هر کفه 4 مهره می‌گذاریم. نتیجه:
1) مساوی باشند: معلوم می‌شود در 4 تای وزن نشده است. 2تا از آن 4تا را با 2تا از 8مهره هم‌وزن وزن می‌کنیم. اگر نابرابر بود، یکی را در مقابل یک سالم وزن می‌کنیم و اگر متفاوت شد، خودش است و گرنه دیگری. اگر برابر شدند، یکی از 2مهره دیگر را با یک مهره از 8مهره‌ی هم‌وزن وزن می‌کنیم. اگر برابر نبودند که خود آن مهره، مهره خاص است وگرنه مهره دیگر مهره خاص خواهد بود.
2) یکی سنگین‌تر باشد:
• راه1: 3مهره از کفه سنگین‌تر و 1مهره از کفه سبک‌تر را با 1مهره دیگر کفه سنگین‌تر و 3مهره سالم وزن می‌کنیم.
حالت1) مساوی شوند: مهره مورد نظر سبک است و جزء 3مهره کفه سبک‌تر است که در بار دوم وزنشان نکردیم. پس 2 تا از این 3 تا را با هم مقایسه می‌کنیم؛ اگر برابر بودند سومی وگرنه مهره سبک‌تر مهره خاص است.
حالت2) کفه‌ی دارای 3 مهره سالم سنگین‌تر باشد: مهره‌ای که به همراه این 3 سالم در یک کفه بوده است را با یک مهره سالم دیگر مقایسه می‌کنیم؛ اگر متفاوت بود که خودش است وگرنه مهره‌ای است که در کفه دیگر قرار دارد و از کفه سبک‌تر اولین وزن‌کشی آمده است.
حالت3) کفه‌ی دیگر سنگگین‌تر باشد: مهره خاص مورد نظر مهره‌ای سنگین و جزء 3 مهره‌ای است که از کفه سنگین‌تر وزن‌کشی نخست آمده است. پس 2 تا از این 3 تا را با هم مقایسه می‌کنیم؛ اگر برابر بودند سومی وگرنه مهره سنگین‌تر مهره خاص است.

• راه2: فرض کنید مهره‌های 1، 2، 3 و 4 در کفه سنگین و مهره‌های 5، 6، 7 و 8 در کفه سبک باشند. مهره‌های 1، 2 و 5 را در یک کفه و مهره‌های 3، 4 و 6 را در کفه دیگر قرار می‌دهیم.
حالت1) مساوی باشند: می‌فهمیم که مهره خاص یا 7 است و یا 8 که 7 را با مهره 1 که سالم است مقایسه می‌کنیم؛ اگر برابر بودند، مهره 8 است وگرنه خود 7 خواهد بود.
حالت2) کفه اول سنگین‌تر باشد: یکی از 3 مهره‌ی 1، 2 و 6 مهره خاص است. اگر 1 یا 2 باشند، سنگین هستند و اگر 6 باشد، سبک است. 1 و 6 را در یک کفه می‌گذاریم و 7 و 8 که سالم هستند را در کفه دیگر. اگر برابر شد، 2 است، اگر 1 و 6 سنگین‌تر شد، 1 است و اگر سبک‌تر شد 6 است.
حالت3) کفه دوم سنگین‌تر باشد: همین کار را برای مهره‌های 3، 4 و 5 می‌کنیم.
[راه 1 را عینا از یکی از پیامها برداشت کردم که البته پس از این بود که راه2 را یافتم.]
۲۸ دی ۱۳۸۹ - 12:50 صبح | امیرحسین

# پاسخ به: معمای کیسه های سکه  

10 کیسه داریم که در 9تای آنها 10 سکه 10گرمی و در در یک کیسه 10 سکه 9گرمی است. یک ترازوی دیجیتال دقیق هم داریم. چگونه با یک بار توزین، کیسه حاوی سکه‌های 9گرمی را شناسایی کنیم؟
پاسخ:
کیسه‌ها را از 1 تا 10 شماره‌گذاری کرده و از هر کدام به تعداد شماره‌اش برمی‌داریم و این مجموعه 55سکه‌ای را وزن می‌کنیم.
شماره کیسه حاوی سکه‌های 9گرمی= وزن به دست آمده – 550گرم
۲۸ دی ۱۳۸۹ - 12:51 صبح | امیرحسین

# پاسخ به: معمای ریاضی  

بد بود
۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - 2:08 عصر | آقای x

# پاسخ به: معمای ریاضی  

سلام
یه معما " اگه ممکنه جواب را برام بفرستید .
معما : دیروز هوا صفر درجه سلسیوس بود . امروز هوا دو برابر سردتر از دیروز است امروز هوا چند درجه سلسیوس است ؟
۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - 11:38 عصر | v shetabi

# پاسخ به: معمای ریاضی  

خیلی خوبه دمتون گرم ................................................ ............. .....
۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - 7:41 عصر | حامد پلویی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

دوبرابر
۲۹ بهمن ۱۳۸۹ - 11:58 صبح | مهدی

# انتقاد  

چه وضعه شه اگه راست ميگين 40تا معماي خوب با جواب بگذاريد
۸ اسفند ۱۳۸۹ - 3:03 عصر | عرفان.ا.م

# پاسخ به: معمای ریاضی  

i dont know the reason eaxaclly but iwant you say diffrent question for viewers
۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - 3:48 عصر | خلبان

# پاسخ به: معمای ریاضی  

جواب معماي با 6 خط 11 مربع درست كنيد؟
يه مربه با چهار تا خط درست كنين بعد كنارش بنويسيد 11 كه ميشه 6 خط كه خوانده ميشه 11 مربع
اينم فراموش نكنيد كه اين واقعا معما نيس
اين جور سوالا باعث شده ذهنيت همه در مورد معما بد بشه
ممنون از همه
۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - 11:52 صبح | آشنا اما غريب

# پاسخ به: معمای ریاضی  

جواب معماي با 6 خط 11 مربع درست كنيد؟
يه مربع بكشيد بعد كنارش بنويسيد 11 كه ميشه 6 خط كه خوانده ميشه 11 مربع
اينم فراموش نكنيد كه اين واقعا معما نيس
اين جور سوالا باعث شده ذهنيت همه در مورد معما بد بشه
ممنون از همه
۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - 11:55 صبح | آشنا اما غريب

# پاسخ به: معمای ریاضی  

معمای "شمیت - جونز - رابین سون"
متعلق به هنری دودنی انگلیسی، یکی از چیره دستان بازی های فکری است.
مساله :
1- شمیت، جونز و رابین سون از کارمندان یک قطارند. یکی مهندس است و دیگری ترمزبان و سومی آتشکار قطار. ما نمی دانیم کی چه کاره است. در این قطار سه سرنشین نیز به همین نام ها سوارند که هر یک در شهرهایی متفاوت زندگی می کنند. از این اشخاص اطلاعات دیگری هم در دسترس است.
2 - رابین سون سرنشین، در لوس آنجلس زندگی می کند.
3 - ترمزبان در اوهاما زندگی می کند.
4 - جونز سرنشین، دیر زمانی است که همه معلومات جبری دوره دبیرستانی خود را فراموش کرده است.
5 - سرنشینی که با ترمزبان همنام است در شیکاگو زندگی می کند.
6 - ترمزبان با یکی از سرنشین ها که در فیزیک و ریاضیات خبره است، به یک کلیسا می روند.
7 - در بازی بیلیارد، شمیت کارمند همیشه بر آتشکار پیروز می شود.
اکنون می خواهیم با در دست داشتن این اطلاعات مهندس قطار را پیدا کنیم.
۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - 11:16 عصر | آشنا اما غريب

# پاسخ به: معمای ریاضی  

كاس شر چقدر نوشته توي وبلاگتون!!!!!!!
۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - 9:05 عصر | خر

# پاسخ به: معمای ریاضی  

یه معما کی منو دوست داره
۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - 2:49 صبح | mohsen joon

# پاسخ به: معمای ریاضی  

جواب معمای 12 مهره:مهره ها را به 4 دسته تقسیم میکنیم .دوبه دو آنها را با هم مقاسیه میکنیم.در صورتیکه در مقایسه اول مشخص شود وزن یکی از کیسه هاکمتر است مهره ها ی داخل کیسه ی سبکتر را در آورده و دوتا از آنها را در دوکفه ی ترازوقرار میدهیم و با وزن کردن آنها به مهره سبکتر میرسیم .و در صورتیکه با مقایسه اول مشخص نشد این مقایسه را با دو کیسه دیگر انجام میدهیم.
۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - 7:13 عصر | یاسین باژن

# پاسخ به: معمای ریاضی  

پاسخ به;محسن ج.. کسی شمارو دوست نداره./////
۲۰ فروردین ۱۳۹۰ - 8:12 عصر | یبا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

نامم اشتباه شد.ب بزرگیتون ببخشید.////
۲۰ فروردین ۱۳۹۰ - 8:15 عصر | شیبا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

tedady heyvan darym be joz do ta baghih sag hastand be joz do ta baghih gorbe hastand be joz do ta baghih toty hastand chand hivan darim
۲۳ فروردین ۱۳۹۰ - 3:48 عصر | amir

# پاسخ به: معمای ریاضی  

یک سوال سخت:
یک نفر 4 سکه طلا 1 گرمی 2 گرمی 3 گرمی و 5 گرمی داره. یکی از آنها تقلبی است. معلوم هم نیست سبک تره یا سنگین تر. چه طور با یک بار وزن کردن میتونه پیداش کنه ؟

تو رو خدا کمکم کنید جوابش را برای فردا میخواهم.
۸ آبان ۱۳۹۰ - 8:58 صبح | آوین

# پاسخ به: معمای ریاضی  

ما که دوازدهتا مهره نداریم شمادارین خوش بهحالتون
۱۹ آبان ۱۳۹۰ - 9:35 عصر | ربطی ندارد

# پاسخ به: معمای ریاضی  

چرا دوازدهتانهرهتونو به رخ ما فقیر بیچاره های می کشید.گریه کنم
۱۹ آبان ۱۳۹۰ - 9:37 عصر | غضنفر دوم ریاضی

# معمای ریاضی  

چطور میشه یه مربع رو به 6 مربع مساوی تقسیم کرد؟
۱۶ اسفند ۱۳۹۰ - 9:59 صبح | mary

#  معمای ریاضی  

به چند روش می توان یک مربع را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرد.
۲۹ مهر ۱۳۹۱ - 8:12 صبح | مجتبی

# پاسخ به: معمای ریاضی  

100تومان داریم می خواهیم با این 100تومان اینهارا بخریم
3تومان دفتر
1تومان خودکار
1ریال پاکن
۲۶ آذر ۱۳۹۱ - 4:59 عصر | امین

# پاسخ به: معمای ریاضی  

معمای شماره 1 را من با 27 توپ حل کردم کار مشکلی نیست می توان این معما را تعمیم داد و با n بار استفاده از ترازو( 3 به توان n ) تا توپ انجام داد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۱ - 3:59 عصر | محمد قاسم گلزار

# یک معمای ریاضی جالب هر کس تونست حلش کنه؟؟؟  

یک نخ را دور یک سیب کاملا کروی یک دور نخ را می پیچانیم و نخ دیگری را دور کره زمین (فرض کنید زمین کاملا کروی است) می پیچانیم نخ ها دو ر بزرگترین قطر زمین و سیب پیچیده شده است به هر دو نخ 1 متر نخ دیگر اظافه می کنیم و دوباره نخ ها را دور سیب(کاملا کروی) و کره زمین (کاملا کروی) قرار می دهیم(که به صورت یک دایره کامل می شود که مرکز سیب و زمین با مرکز دایره نخی منطبق شود) منطقاً این بار نخ ها از سطح سیب و زمین فاصله گرفته ، سوال:فاصله نخ با سطح سیب در این حالت بشتر است یا فاصله نخ با سطح کره ی زمین؟؟؟؟
۲۶ بهمن ۱۳۹۱ - 4:29 عصر | محمد قاسم گلزار

# پاسخ به: معمای ریاضی اعداد اول  

اگر اعداد اول را + یا - عدد 1 کنیم حاصل بر 6 بخش پذیر است
۱۱ اسفند ۱۳۹۱ - 10:42 عصر | احسان

# پاسخ به: معمای ریاضی  

سلام
من ی معما دارم که جوابشو نمیدونم
ما 10 تا گردو داریم که همه 10گرمین به جز یکی که 9 گرم هست چطور با دو با وزن کردن 9 گرمی رو میشه پیدا کرد؟
۱۹ تیر ۱۳۹۲ - 8:46 صبح | سایه

# پاسخ به: معمای ریاضی  

بابا معلوم نیست که سکه تقلبی سبکتره یا سنگینتر ای بابا
۲۱ مرداد ۱۳۹۲ - 5:48 عصر | الاغ

# پاسخ به: معمای ریاضی  

ممنونم.خیلی خوب و سخت بود.
۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - 3:54 عصر | حال...

# پاسخ به: معمای ریاضی  

محسن جون.من دوستت دارم.
۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - 3:56 عصر | شیدا

# این معمارو کسی میتونه حل کنه؟  

یه چاه40متری داریم که یه حلزون توشه،این حلزون روزی1مترمیادبالاولی شب موقعی که خوابه2مترمیره پایین.حالااین حلزون بعدازچندروزمیرسه بالای چاه؟ جوابشوفقط بهhamed.afra77@yahoo.comارسال کنید. باتشکر
۱۲ مهر ۱۳۹۲ - 7:00 عصر | حامد افرا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

لطفا بفرماييد پاسخ صحيح معماي 12 مهره كدام است
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - 5:38 عصر | EHSAN

# پاسخ به: معمای ریاضی  

با سلام و احترام
سوالی است که خودم جوابشو نمیدونم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
یک عدد جا کفشی داریم.با سه طبقه با هم برابر
یک جفت کفش، یک جفت دمپایی، یک جفت پوتین داریم،
هر کدوم در کدام یک از این طبقات قرار میگیرد، بیابید
۲۹ آبان ۱۳۹۳ - 3:31 عصر | صابر

# پاسخ به: معمای ریاضی  

معما:
۹ کیسه داریم که درون ۸ تای انها طلا و یکی نقره است چگونه میشه با ۳ بار وزن کردن فهمید کدام کیسه نقره است
۱۰ بهمن ۱۳۹۳ - 11:36 صبح | nages

# پاسخ به: معمای ریاضی  

1+8+7=34
2+5+8=67
3+6+61=109
4+8+90=?????
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - 8:54 عصر | tvihn

# پاسخ به: معمای ریاضی  

چهار کیسه داریم که در همه آن ها به تعدادی مساوی سکه قرار دارددر سه تا از کیسه ها سکه های 5گرمی ودر یک کیسه سکه های 6 گرمی وجود دارد چگونه با یکبار وزن کردن بفهمیم در کدام کیسه سکه های 6گرمی وجود دارد
۶ آذر ۱۳۹۴ - 4:08 عصر | mani

# سوال  

10کیسه داریم که در هر کدام ده گلوله فلزی قرار دارد.گلوله های 9کیسه هم وزن اند وفقط گلوله های یک کیسه هر کدام یک گرم سبک تر هستند. چگونه با یک بار وزن کردن با ترازو دو کفه ای کیسه ی سبک تر را پیدا کنیم
۲۳ دی ۱۳۹۴ - 3:52 عصر | محمد نبی

# معما ترازو  

چگونه جرم خود ترازو را بدون استفاده از هيچ ترازويي اندازه گيري كنيم
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ - 6:13 عصر | كيميا

# پاسخ به: معمای ریاضی  

معمای ریاضی:

4=54
6=117
8=204
9=??
جواب اینو کی بلده?با فرمول توضیح بدید خواهشا
۲۵ دی ۱۳۹۵ - 3:41 عصر | حمید

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)