شيما دهباشي

شركت رادكام
34 - پیام , 597 - نظر

Changing Server collation - Sql Server

If you want to change default collation of Sql Server :

1-Make sure you have all the information or scripts needed to re-create your user databases and all the objects in them.
2-Eport all your data using a tool such as bulk copy.
3-Drop all the user databases.
4-Rebuild the master database specifying the new collation in the SQLCOLLATION property of the setup command. For example:

start /wait setup.exe /qb INSTANCENAME=MSSQLSERVER REINSTALL=SQL_Engine REBUILDDATABASE=1 SAPWD=<SA Password> SQLCOLLATION=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI

ارسال شده در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۶ - 2:13 عصر

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)